Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือนมกราคม 2562
 

ทางหน่วยงานจัดประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนประจำเดือน มกราคม 2562 เป็นการแจ้งข่าวสารและปัญหาต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา  เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถรับส่งนักเรียน จึงได้จัดประชุมพนักงานประจำทุกเดือน  ในวันที่ 9 มกราคม 2562  เวลา 08.00 น.  ณ ห้องเรียน Bell  

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 61 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน