Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมกรรมการหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน
 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยประสิทธิภาพ  ทางหน่วยงานได้เชิญคณะกรรมการหน่วยงานประชุม  เพื่อปรึกษาแผนงานต่าง ๆ ในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม  2562  เวลา 08.00 น. ณ ห้องงานยานพาหนะและรถรับส่งนักเรียน

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 43 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน