Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการสอน ปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.5
 

งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ แจ้งกำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ไฟล์แนบ 1มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 494 ครั้ง จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน