Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) รับสมัครสอบ GAT , PAT แล้ว เริ่ม 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2551
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. เปิดรับสมัครสอบ GAT และ PAT ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2551 ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคาร) จัดสอบปีละ 3 ครั้ง (เดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม)
การสมัครสอบ  สมัครทาง Online
วิธีการสมัคร Online

1) เข้าเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

2) Click ที่ Menu “เข้าระบบ GAT / PAT” หรือเข้าตรงได้ที่ http://gatpat.niets.or.th

3) Click เลือก Menu “สมัครสอบ”

จะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 : อ่านเงื่อนไขให้เข้าใจ เมื่ออ่านเข้าใจแล้ว กดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข”

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกรายละเอียดของผู้สมัครให้สมบูรณ์ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมยืนยันความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4 : พิมพ์ใบชำระเงิน แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

(**กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร**)

วันที่รับสมัคร  การสอบ GAT และ PAT ในปี พ.ศ.2552 ทั้ง 3 ครั้ง (เดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม) รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2551

ค่าสมัคร    รายวิชาละ 200 บาท ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ GAT/PAT จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2. ผู้สมัครสอบ GAT/PAT ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสมัครสอบในครั้งที่ 2 และ 3 ในปี พ.ศ. 2552 เท่านั้น

3. ผู้สมัครสอบ GAT/PAT ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2552

4.  คะแนนของการสอบ GAT/PAT มีอายุความ 2 ปี (นับจากวันที่ทำการสอบในแต่ละครั้ง)

5.  กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ ไม่ประกาศคะแนนสอบครั้งนั้น

ผู้มีสิทธิ์สอบ

- ครั้งที่ 1 (เดือนมีนาคม) , ครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม) และ ครั้งที่ 3 (เดือนตุลาคม) ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.5, ม.6 หรือเทียบเท่า , สูงกว่าชั้น ม.6

- ครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม) และ ครั้งที่ 3 (เดือนตุลาคม) ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.4, ม.5, ม.6 หรือเทียบเท่า, สูงกว่าชั้น ม.6

กรณีนักเรียนชั้น ม.6 ที่พลาดการเข้ามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2552 และประสงค์จะสอบ GAT และ PAT ในเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2552 ให้ยื่นคำร้องมาที่ สทศ.

ในปี พ.ศ.2553 เป็นต้นไป การสอบ GAT และ PAT สำหรับเดือนมีนาคม จะสอบต้นเดือนเพื่อให้สามารถนำคะแนนไปใช้ได้ทันการ สมัคร Admissions กลาง

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://gatpat.niets.or.th/news/regis_day.pdf
http://203.149.31.102/news/calendargatpat.pdf• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT)และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
    - ตรวจสอบอาคารสอบ ห้องสอบ GAT PAT วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2552 ของสนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
    - ม.ศรีปทุม ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SPU Friends.com
    - คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่  เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
    - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้โควตานักเรียน ม.6  2 คน
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


      ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 389 ครั้ง จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานนิเทศและพัฒนาการศึกษาต่อนักเรียน
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน