Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    การฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้มีการเก็บตัวและฝึกซ้อมนักเรียนที่เป็นนักกรีฑาของโรงเรียนจำนวน 123 คน ระหว่างวันที่ 5-23 ตุลาคม 2552 โดยมีคุณครูดูแลและฝึกซ้อมจำนวน 22 คน  เพื่อร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2552 ณ สนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี
มาสเตอร์  แหลมทอง    รัตนสมัย
มาสเตอร์  รังสรรค์    เกิดน้อย
มาสเตอร์  ก้องพิภพ    เปล่งขำ
มาสเตอร์  สถาพร    สงประชา
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล
มาสเตอร์  มาโนช    บุญผ่องใส
มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล
มาสเตอร์  วันชาติ    บำรุงภักดี
มาสเตอร์  ธนิต    สังข์เอม
มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญกิจ (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553)
มาสเตอร์  คชภัค    กุลกวีวุฒิ
มาสเตอร์  สมชาย    โสรัจจาภินันท์
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)
มิส  สุภา    ปานรักษา
มิส  ปรียนันท์    จันทร์พงษ์
มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม
มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
มาสเตอร์  จงดี    สินบูรพา

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
นาย  กฤตพัฒน์    สุนทรกุล
 อธิวัชร    เทียมเมือง
 กวินท์    ชัยธรรมรักษ์
 ชนน    โสดาดี
นาย  พสิษฐ์    สุรักษา
 พลกฤษฎ์    บัวทอง
นาย  สหรัฐ    มัชฌิมา
นาย  ชยังกูร    แก้วจุนันท์
นาย  ชนพัฒน์    เจียมสวัสดิ์พันธ์
นาย  วงศธร    ดียาวนาน
นาย  กีรติ    ตั้งเจริญสุขจีระ
นาย  ศุภฤกษ์    ขาวโอภาส
นาย  ภควัต    ตั้งปกาศิต
นาย  กิตติวัฒน์    วรเกตุ
นาย  ธิติโชติ    เหนือคูเมือง
นาย  พิทวัส    ดวงพัตตรา
นาย  อาทิตย์    ทองสะอาด
นาย  มนตรี    แสงสุข
นาย  ฐิติกานต์    จรัสศรีวิไล
นาย  นันทณัฎฐ์    สัจภาพพิชิต
นาย  คณิน    คงทวีทรัพย์
นาย  ภคพงษ์    ศรีมหาโภช
นาย  วรเดช    อรรถวรเดช
นาย  ปริชญ์    ศุภศรี
นาย  สุวิจักขณ์    ศุภสิรินันท์
นาย  นิติธร    ร่มโพธิ์ขวัญ
นาย  ศุภพัฒน์    ตรีเทพาสัมพันธ์
นาย  พีรพัฒน์    เดชมณีธรชัย
นาย  อณิ    อัศววีรเดช
นาย  สิระไพบูลย์    เสียงใหญ่
นาย  ภูริช    กาญจนกันติ
นาย  ธุวานนท์    วจะรักษ์เลิศ
นาย  อัครพนธ์    สัมพันธ์
นาย  กฤติน    ลิ้มเจริญ
นาย  กรกวี    ผ่องสมบูรณ์
นาย  ธิติฏฐ์    วณิชเพิ่มทรัพย์
นาย  มกรธวัช    มังกรเพ็ชร์
นาย  ศุภกฤต    จตุพรภักดี
นาย  กฤษณพงศ์    สุวรรณเชิดชู
นาย  พัศวุฒิ    สวงขันธ์
นาย  วริทธิ์    รุ่งพิริยะกุลชัย
นาย  นวัต    ตรีเทพาสัมพันธ์
นาย  สรวิศ    สมทรัพย์
นาย  องอาจ    ภควิโรจน์กุล
นาย  พรภัทร    ทวยไธสง
นาย  สรธัญ    เอี่ยมสอาด
นาย  วรากร    หลงเจริญ
นาย  สุเมธ    เหรียญรักวงศ์
นาย  ทักษ์ดนัย    บุญรอด
นาย  จักรกฤษณ์    วิไลทรัพย์
นาย  ณัฐพัชร์    แย้มยืนยงค์
นาย  ศรายุธ    โชตมั่นคงสิน
นาย  สุทธิชล    พลกัลป์
 กณภัทร    อรรคเดชสกุล
นาย  ธน    อิงควิชัยกร
นาย  อดิศร    เบญกานี
นาย  หฤทธิ์    ปึกขาว
นาย  กฤตเมธ    เกษมวัฒนชัย
นาย  คเชน    คติปัญจวรรณ
นาย  ฉัตรชัยนนท์    ตระกูลเวียง
นาย  ธีรเมธ    ดิษมานพณรงค์
นาย  อภิมุข    นันทคุณาธิป
นาย  กฤษพน    ปัญญาเดชสกุล
นาย  ปวริศ    พัชตระชัย
นาย  ธนกร    ดีทวี
นาย  อินทัช    เทียนทอง
นาย  ณัฐวุฒิ    คำภักดี
นาย  ธีรวัต    ประสงค์ทรัพย์
นาย  อมเรศ    ทั่งพิทักษ์ไพศาล
นาย  กฤษณพงษ์    จึงสุทธิวงษ์
นาย  ภาณุพงศ์    เขื่อนทา
นาย  จิรพัทธ์    สุนทรกำพลรัตน์
นาย  พสิษฐ์โชค    สินคุณากร
นาย  ปิตินันท์    พรเศรษฐ์ถาวร
นาย  ธนัช    คงแก่นสาร
นาย  วีรภัฏ    มานะวิทยารักษ์
นาย  บัณฑิต    เหล่าฐิติสุนทร
นาย  ภาณุสิชฌ์    เศวตฤทธิกุล
นาย  วริษ    เดชา
นาย  ชัยพร    จงรักษ์
นาย  นครินทร์    ศิริภิญโญ
นาย  วิริยะ    งามลักษณา
นาย  สุวิจักขณ์    นิ่มนวล
นาย  บดินทร์    วรเกตุ
นาย  ฐิติพงศ์    เนตรโสภณ
นาย  พีรณัฐ    กฤดาธิการกุล
นาย  ปัญจพล    แสงเพ็ญพราว
นาย  อัครชัย    เพ็งศาสตร์
นาย  ชูศักดิ์    ถาวรกุลเดช
นาย  สุระเชษฐ์    สภารักษ์ปัญญา
นาย  วชิระ    จารุสิริสิน
นาย  กมลเพชร    กิตติธารทิพย์
นาย  อินทัช    ทรัพย์ไพศาล
นาย  สุรธิป    ด่านภัทรกุล
นาย  ธงชัย    พงษ์ธารัก
นาย  สุเมธา    เตชะวิเชียร
นาย  พงศภัค    วิวิธสิริ
นาย  ทศพร    แก้วจินดา
นาย  อภิรักษ์    สันติวิภารัตน์
นาย  ธนวุฒิ    เกตุสิน
นาย  สุทิน    ชนะจอหอ
นาย  กฤติเดช    บวรอัศวกุล
นาย  พีรพล    ถาวรวัฒนยงค์
นาย  บัณฑิต    รามศรี
นาย  พัทธดนย์    ชีวชัยมงคล
นาย  ภานุรัตน์    ฐานประเสริฐ
นาย  ศุภนัฐ    ใสสุข
นางสาว  ณัฐณิชา    วิเวก
นางสาว  ปพัชญา    ตันติพูนธรรม
นางสาว  ณัฐวดี    ปวงนิยม
นางสาว  ชนนิกานต์    ศิริธนโชติ
นางสาว  วรกานต์    มโนมัยกุล
นางสาว  อภิพร    ทิพทิพากร
นางสาว  อัญชสา    เพียรประเมษฐ์
นางสาว  พิมพ์พิลาส    ใจมั่น
นางสาว  สุพิชา    รัตนบัณฑิตสกุล
นางสาว  พรทิพย์    แซ่ม้า
นางสาว  ภัทรภร    น้อยสกุล
นางสาว  อัญชุกร    จิรเจริญจิตต์
นางสาว  วิศัลยา    อ่อนน่วม
นางสาว  อนิสา    ภู่โพล้ง
นางสาว  กมลา    เกลียวกนกพันธ์
นางสาว  วรกมล    วิจิตรโสภณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - งานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 288 ครั้ง จาก งานกิจกรรมนักเรียน
โครงการแข่งขันกรีฑาเครือ ฯ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน