Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    แนะนำวิทยากรสัมมนาครูสนับสนุนการสอน
 ประวัติ ผศ.ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ หรือชื่อเดิม ผศ.ดร.ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ วิทยากรที่จะมาให้การอบรมครูสนับสนุนการสอน  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 มีดังนี้
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ
เปลี่ยนชื่อเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
สาขาวิชา การจัดการสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

                                  คุณวุฒิ     ปีที่จบ      ชื่อสถานศึกษา
1.3.1 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์)   2543 มศว.ประสานมิตร
1.3.2 การศึกษามหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)      2531 มศว.ประสานมิตร
1.3.3  อักษรศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)   2524        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ประวัติการทำงาน
2.1 อาจารย์ประจำ สำนักหอสมุดกลาง วิทยาลัยคณาสวัสดิ์  (2525)
2.2 บรรณารักษ์ ศูนย์เอกสารอีสาน และงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม  (2526-2532)
2.3 บรรณารักษ์ฝ่ายบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2532-2536)
2.4 อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (2536 -2542)
2.5 เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  (พ.ศ. 2537)
2.6 หัวหน้าภาควิชาการจัดการสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ.2540-2541)
2.7 รักษาการณ์ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (พ.ศ.2545)
2.8 ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ (พ.ศ. 2546 – 2547)
2.9  ผู้อำนวยการสำนักวางแผนพัฒนาคุณภาพ (พ.ศ.2545 -2547)
2.10  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการจัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (2543 –ปัจจุบัน)
2.11 หัวหน้าสาขาการจัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2549- ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ
1. กรรมการคณะอนุกรรมการกลุ่มงานบริการ ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ( 2533-2534)
2. กรรมการเสนอแนะเพื่อเสนอรายชื่อนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2534-2535
3. รองประธานคณะกรรมการชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2534-2535 และ
ปี พ.ศ. 2536-2537
4. อนุกรรมการฝ่ายการวิจัยและพัฒนา/ ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
5. เลขานุการ กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536-2537
6.ประธานชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ. ศ. 2542-2543
7. ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /มหาวิทยาลัยรามคำแหง /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  /สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/ มหาวิทยาลัยรังสิต/มหาวิทยาลัยขอนแก่น /มหาวิทยาลัยมหิดล / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.  ประธานชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน)
9. กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน)

การอบรม
“Marketing of Information in Thailand” จัดโดย TIAC/STDB อบรมโดย Andrew D. Cao (Associate Professor The American University Washington D.C.) January 8-12, 1990.
“การฝึกอบรมหลักสูตรวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา”  อบรมโดย สถาบันวิจัยสังคม และสมาคมวิจัยเชิงคุณภาพแห่งประเทศไทย วันที่ 15-18 ตุลาคม 2545

ผลงาน 2 ปีที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนพัฒนาคุณภาพ
1.  งานระบบสารสนเทศ
1.1 วิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูลบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.2 วิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูลงบประมาณโครงการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.3 วิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี2546 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.4 วิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูลโครงการของสโมสรนักศึกษา ปะจำปี 2546
1.5 วิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูลการจองรถยนต์ของมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. งานแผนพัฒนา
2.1 ทิศทางและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต  (พ.ศ.2545 – 2549)
2.2 ข้อมูลนักศึกษาใหม่    ปีการศึกษา  2545
2.3 สรุปผลการสำรวจการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างเดือน  มกราคม – มีนาคม 2545
2.4 รายงานประจำปีการศึกษา 2544-2545 ANNUAL REPORT 2001-2002
2.5 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยรังสิต
2.6 รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report)  ประจำปีการศึกษา  2544
2.7 รายงานข้อมูลสถิติ ( FACTS  AND  FIOURES)ประจำปีการศึกษา  2545
2.8 รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา  2544
2.9 รายงานประจำปีของสำนักงานวางแผน  ปีการศึกษา 2545-2546
2.10 ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำแผนการตลาดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2546-2547
2.11 นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต  2545-2549
2.12 รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report : SSR)  ประจำปีการศึกษา  2545
2.13 การวิเคราะห์สัดส่วนการใช้ห้องเรียน  ปีการศึกษา 2543  2545  และ 1/2546
3. งานวิจัยสถาบัน
3.1 การสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต  รุ่นปีการศึกษา 2543
3.2 ประมวลผลการประชุมสัมมนาประจำปี เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยรังสิตปี 2545-2546
3.3 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต  พ.ศ. 2540-2544
3.4 . การสำรวจสถานภาพและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยรังสิต  ของนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2545
3.5 วิเคราะห์เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิต
3.6 การสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
3.7 การสำรวจความคิดเห็นของนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา  2543-2544
3.8 การสำรวจสถานภาพและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยรังสิต  ของนักเรียนที่มาสมัครเรียน    ปีการศึกษา  2546
3.9 การสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต  ปีการศึกษา 2544-2545
3.10 การวิเคราะห์เนื้อหารายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย/คณะ (มกราคม-พฤศจิกายน 2545)
3.11 การสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน  ของนักเรียนชั้น ม.6

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. การกำหนดหัวเรื่องวัฒนธรรมอีสาน.  มหาสารคาม :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2534. (ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม)
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. รายงานประเมินผลโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ : โครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2535.
สุกัญญา ภัทราชัย,พรรัตน์ ดำรุงและชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง : การปรับปรนในชีวิตไทยสมัยใหม่.  กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
พิมล เมฆสวัสดิ์, ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐและดวงกมล  อุ่นจิตติ.  การจัดสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ (หัวหน้าโครงการ)  โครงการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ เรื่อง “เด็ก เยาวชน และครอบครัว”  ได้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2542.
ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐและพฤษภพ สงวนเสริมศรี.  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการพัฒนาระบบศัพท์สัมพันธ์. ภาควิชาการจัดการสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2542.
ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐและคนอื่นๆ(ทีมชุมชน). โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย.
(25 ปี). ผู้สนับสนุนโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ระยะแรก 3 ปี (พ.ศ. 2544-2546)
พรชุลี อาชวอำรุง และคนอื่นๆ (ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐทีมวิจัย). กระบวนทัศน์และคุณลักษณะของข้าราชการไทย. กรุงเทพฯ: ก.พ.ร., 2547.
ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐและคนอื่นๆ . การประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานี.  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2549. (ทุนวิจัยจากจังหวัดปทุมธานี)
สุกัญญา ภัทราชัย และคนอื่นๆ (ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐทีมวิจัย). เรื่อง การคุ้นครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยตามแผนพัฒนากฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2550  ทุนวิจัยจากกระทรวงพาณิชย์ (กำลังดำเนินการวิจัย มกราคม – เมษายน 2550)

2. หนังสือ
ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ. โส้ทั่งบั้งกับการเหยา. (โครงการส่งเสริมหนังสือตามแนว
พระราชดำริ อันดับที่ 20 ) กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2526.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. บรรณานุกรมอีสานวันนี้.  เล่ม 1. มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2526.
ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ. บรรณานุกรมอีสานวันนี้. เล่ม 2.  มหาสารคาม : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2528.
ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ.  ศิลปะการฟ้อนภาคอีสาน.  มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. การรวบรวมบรรณานุกรมงานวิจัยที่เกี่ยงข้องกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2528.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. คู่มือการอบรมนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ : โครงการมหาวิทยาลัยสนับงานพัฒนาโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง, 2535.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. บริการสารนิเทศ.  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2537.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐและคนอื่นๆ.  สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น.  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2537.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. เอกสารประกอบการสอนวิชา IN 3305 การวิจัยและสำรวจประชามติ.  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2537..
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. เอกสารประกอบการสอนวิชา IMS 319 การจัดการบริการสารสนเทศ .  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2543.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. การปรับแต่งสารสนเทศ .  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2543.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. การจัดและการค้นคืนสารสนเทศ.  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2544.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. เอกสารประกอบการสอนวิชา IMS 212 สังคมสารสนเทศและผู้ใช้ .  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2544.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการสารสนเทศ.  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2544.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. “หน่วยที่ 5 แหล่งช่วยค้นคว้าประเภทแนะแหล่งสารสนเทศ
ตอนที่ 5.1 บรรณานุกรม ”, ใน เอกสารสารสอนชุดวิชา การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. “หน่วยที่ 5 แหล่งช่วยค้นคว้าประเภทแนะแหล่งสารสนเทศ
ตอนที่ 5.2 แคตาล็อกของสถาบันบริการสารสนเทศ ”, ใน เอกสารสารสอนชุดวิชา การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. “หน่วยที่ 5 แหล่งช่วยค้นคว้าประเภทแนะแหล่งสารสนเทศ
ตอนที่ 10.1 บริการสารสนเทศทันสมัย ”, ใน เอกสารสารสอนชุดวิชา การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  สังคมสารสนเทศและความรู้.  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2547.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  การจัดการบริการสารสนเทศ. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2547
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  การจัดการบริการสารสนเทศ. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2548
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. การจัดและการค้นคืนสารสนเทศ.  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2548.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : เอ็กเปอร์เน็ต, 2548
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ. กรุงเทพฯ : เอ็กเปอร์เน็ต, 2548
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  การตลาดสารสนเทศ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550

3. บทความ
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. "บริการเอกสารประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น"
บรรณารักษศาสตร์ มข. 2(2):1-13; เม.ย.2527.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. "การจัดทำหนังสืออ่านสำหรับชนบท" บรรณารักษศาสตร์ มข. 2(3):21-27 สค. 2527.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. "สัญลักษณ์ในห้องสมุด"  ชาวบรรณ 27 หน้า 17-27 มหาสารคาม:สำหนักหอสมุดกลางและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2527.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. "ศูนย์เอกสารอีสาน สำนักหอสมุดกลาง มศว. มหาสารคาม"
บรรณารักษศาสตร์ มข. 3(1) : 53-69:ธ.ค.2527.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ "การคาดการณ์ถึงผลกระทบของเครื่องจักรในการทำบัตรรายการ" ชาวบรรณ 28 หน้า 46-52. มหาสารคาม : สำนักหอสมุดกลางและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2528.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ  "ผลการตรวจตราสิ่งพิมพ์ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด"  ชาวบรรณ 29 หน้า 83-91 มหาสารคาม : สำนักหอสมุดกลางและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2529.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ " ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับสารนิเทศ"  ชาวบรรณ 30  มหาสารคาม : สำนักหอสมุดกลางและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2530.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. "การประเมินประสิทธิภาพบริการตอบคำถาม"
บรรณารักษศาสตร์ มข. 5(2) : 23-30:เม.ย.2530.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. "ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันกับการแก้ปัญหาหมวดกฎหมาย"
บรรณารักษศาสตร์ มข. 6(1) : 34-78:ธ.ค.2530.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. "ห้องสมุด : แหล่งสนเทศทางอาชีพ" ว.แนะแนว  34-40 :
มิ.ย.-ก.ค.2530.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. "ศูนย์สารนิเทศเกี่ยวกับน้ำฝน (WASH)"  บรรณารักษศาสตร์ มข.  6(2):20-22;เม.ย. 2531.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. "การพัฒนาระบบสัญลักษณ์ในห้องสมุด"  บรรณารักษศาสตร์ มข. 6(3) : 59-77; ส.ค. 2531.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ." กฎหมายหอสมุดวชิรญาณ"  ว. ห้องสมุด. 33(4): 22-32;
ต.ค.-ธ.ค. 2532.
ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ. "การจัดชั้นหนังสือ : ปราการด่านหน้าของผู้ใช้ที่จะไม่ได้หนังสือตามต้องการ"  ข่าวสารสำนักวิทยบริการและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์.  2(3) : 3-7; พ.ค.-มิ.ย. 2531.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  "การถ่ายทอดสารนิเทศ" ข่าวสารสำนักวิทยบริการและ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์. 3(2): 19-22; มี.ค.-มิ.ย. 2532./ 3(3) : 13-17; ก.ค.-ส.ค. 2532/ 3(4) : 18-20 ก.ย.-ต.ค. 2532.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ "บัตรรายการ : คุณประโยชน์ที่ต้องทบทวน"  ชบอ. สาร  10(3):24-31; ก. ย.-ธ.ค. 2533.
ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ. "กลยุทธ์การตลาดในงานบริการสารนิเทศ" บรรณารักษศาสตร์ มข. 9(1):24-31; ธ.ค. 2533.
ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ.  "ระบบห้องสมุด:ความสำพันธ์ที่ทัดเทียม"  โดมทัศน์ 11 (2):48-52; ม.ค.-มี.ค. 2533.
ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ.  "ผู้บริหารงานห้องสมุด :  ทัศนะจากงานวิจัย"  ว. ห้องสมุด.  35(1):51-55;ม.ค.-มี.ค. 2534.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  "พัฒนาการการดำเนินงานห้องสมุดในประเทศไทยจากผล
การวิจัย"  บรรณารักษศาสตร์ มข. 7(1):32-52; ธ.ค. 2531.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. " การฟ้อนศิลปาชีพ" ใน งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
ครั้งที่ 13 .  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. "กิจกรรมของห้องสมุดประชาชน" ในเอกสารประกอบการอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน.  มหาสารคาม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2526.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  "โครงการนิทรรศการหนังสือสัญจร :โอกาสใหม่ของการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ"ใน เอกสารประกอบการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 31 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. เรื่องห้องสมุดกับสารนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต.  กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2534.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  "รวมรายชื่อวารสาร:ทัศนะจากบรรณารักษ์"  ในเอกสารประกอบการสัมมนาการบรรณาธิการข้อมูล โครงการรวบรวมรายชื่อวารสารในประเทศไทยด้วยคอมพิวเตอร์. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ :  ทบวงมหาวิทยาลัย, 2534.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  "การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด : แนวคิดและการปฏิบัติ" ในเอกสารการสัมมนาทางวิชาการห้องสมุดสารนิเทศ.  กรุงเทพฯ :  กรมพลศึกษา, 2534.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. "กลยุทธ์การจัดการสารนิเทศเพื่อการพัฒนา"  ในบทนำเอกสารประกอบการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 32 จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เรื่องกลยุทธ์การจัดการสารนิเทศเพื่อการพัฒนา.  กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2534.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. “ยุคสารนิเทศจะละเลย นักสารนิเทศเชียวหรือ?” สยามรัฐ.
3 กุมภาพันธ์ 2535 หน้า 12.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. "อาชีพนักสารนิเทศ"  ชบอ.สาร 12(3):55-62; กันยายน-ธันวาคม 2536.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. "การศึกษาผู้ใช้และความต้องการใช้สารนิเทศ:ทัศนะจากงานวิจัย" ใน บริการสารนิเทศ:สนองความต้องการผู้ใช้จริงหรือ?  การประชุมสามัญประจำปี  2536. กรุงเทพฯ: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2536.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  "ละครเมืองเพชร"  วารสารศิลปวัฒนธรรม.  16(5):164-171;
มีนาคม 2538.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  “การประยุกต์แนวคิดการตลาดในการบริการสารสนเทศ”,  วารสารสำนักวิทยบริการ.  5(2): 26-36; พฤษภาคม-สิงหาคม 2543.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  “การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ”,  วารสารสำนักวิทยบริการ.  5(3): 26-33; กันยายน-ธันวาคม 2543.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  “Scanning of Environment: ของสังคมไทยที่จะเปลี่ยนแปลง”,  วารสารสำนักวิทยบริการ.  6(1): 44-49; มกราคม-เมษายน 2544.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  “สภาพการจัดการเรียนการสอนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปัจจุบัน”,  วารสารสำนักวิทยบริการ.  6(2): 15-20; พฤษภาคม-สิงหาคม 2544.
ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ. สภาพการจัดการเรียนการสอนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปัจจุบัน. เอกสารประกอบการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 2544.
ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ. Scanning of Environment สภาพสังคมไทยที่มีผลต่อการพัฒนาห้องสมุดและการจัดการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. เอกสารประกอบการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 2544.
ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ. การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศท้องถิ่น. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องรูปแบบของสำนักวิทยบริการเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาท้องถิ่น : การจัดและดำเนินงานสารสนเทศท้องถิ่น.
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2544.
ชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ. ความท้าทายด้านการวิจัยแนวใหม่. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ในยุค 2000. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.  “การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ,”  รังสิตสารสนเทศ.  8(2)
กรกฎาคม – ธันวาคม 2545.
ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ. “การจัดการความรู้แนวคิดที่ต้องทบทวน,” เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การจัดการความรู้ในห้องสมุด. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549.

การเป็นคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการร่างหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต 2545
- คณะกรรมการดำเนินการจัดทำระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ 2545
- คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 2545
- อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนาฏศิลป์ 2545 -46

การเป็นคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัว  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
- คณะกรรมการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2544
- คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดในทัศนะใหม่ ตามแนวนโยบายนายกรัฐมนตรี ทบวงมหาวิทยาลัย 2544
- คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2545
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบภาพที่พึงประสงค์ ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาอุดมศึกษา
ของนางนันทา วิทวุฒิศักดิ์ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏ ในทศวรรษหน้า (2544-2553)  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
- คณะกรรมการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 2545
- คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 15 กันยายน 2546
-    คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์
- ที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545-2546
- คณะทำงานพัฒนาระบบเครือข่ายหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ 30 พฤษภาคม 2548
- ที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549
- ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติของครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา “การศึกษาสมรรถภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์ภาคเอกชน” ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมธุรกิจพลังงาน 2549- ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2549- ปัจจุบัน
- ผู้ทรงคุณวุฒิในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 – ปัจจุบัน


วิชาที่สอนในมหาวิทยาลัยรังสิต
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาการจัดการสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
ITE 102 วิชาสังคมสารสนเทศและผู้ใช้
ITE 103 การจัดการความรู้
ITE 313 การวิจัยทางการจัดการสารสนเทศ
ITE 319 การจัดการบริการสารสนเทศ
ITE 416  การจัดและการเข้าถึงสารสนเทศ
ITE 495  การสัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ
IMA 102 วิชาสังคมสารสนเทศและความรู้
IMA 206 วิชาแหล่งและการรวบรวมสารสนเทศ
IMA 227 วิชาการปรับแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ
ระดับปริญญาโท สาขา MSIT มหาวิทยาลัยรังสิต
CIT 608 การวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
CIT 695 การศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการความรู้
อาจารย์พิเศษ
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิชา 2203-355 การตลาดสารสนเทศ
วิชา 2203-241 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิชาแหล่งสารสนเทศและการให้บริการ
วิชาการตลาดในการบริการสารสนเทศ
วิชาสารสนเทศในธุรกิจและอุตสาหกรรม
วิชาการศึกษาอิสระ
ระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิชา 412 832  ประเด็นคัดสรรด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการผู้ใช้
(Selected Issues in Information Research and User Services)


การบริการทางวิชาการ

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน เรื่อง
การวิจัย
9.00-12.00 น. สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยากร "วิพากษ์หัวข้อการทำวิทยานิพนธ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดโครงร่างการทำวิทยานิพนธ์”
3 มีนาคม 2547
9.00-12.00 น. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การเขียนโครงการและการนำเสนอโครงการ
20 พฤศจิกายน 2547
9.00-16.30 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวคิดและกลยุทธ์ในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
11 มกราคม 2548
9.00-12.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุมมอง แนวคิดและประสบการณ์ การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการหน่วยวิจัย/โครงการ
4 มิถุนายน 2548
9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เทคนิคการทำเค้าโครงการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เชิงปริมาณ
18 มิถุนายน 2548
9.00-12.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สัมมนาทิศทางการในการวิจัยด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
20 สิงหาคม 2548
9.00-16.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ
26 กรกฎาคม 2548
9.00-12.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต การเขียนโครงการเพื่อพัฒนางาน
11 กันยายน 2549 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์ทีมีคุณภาพ
กลยุทธ์การบริการสารสนเทศ
28 กรกฎาคม 2547
13.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยากร "กลยุทธ์การตลาดในองค์การงานสารสนเทศ”

9.00-12.00 น. สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยากร "การวางแผนกลยุทธ์ศูนย์วิทยบริการพาณิชยนาวี ในทศวรรษหน้า"
8 มิถุนายน 2547
9.00-16.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวางแผนกลยุทธ์การจัดการบริการสารสนเทศ
28 มิถุนายน 2547
13.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้บริหารกับสารสนเทศ
18-19 สิงหาคม 2547
9.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการโครงการห้องสมุดมีชีวิต
7.8,14,15 มีนาคม2548
9.00-16.00 น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การวางแผนการตลาดเพื่องานสารสนเทศ
20 มกราคม 2548
9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แนวคิดเครือข่ายธุรกิจสารสนเทศ และทิศทางและความเป็นไปได้ของเครือข่ายธุรกิจสารสนเทศ
17 พฤษภาคม 2548
10.00-16.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การปรับยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
19 พฤษภาคม 2548
9.00-10.30 น. ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การสำรวจความพึงพอใจและการตลาดสารสนเทศ
28 กรกฎาคม 2548
13.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้บริหารกับสารสนเทศ
9 สิงหาคม 2548
9.30-10.30 น มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาของโลก การสร้างเครือข่ายพุทโธโลยีกับแหล่งสารสนเทศทางพุทธศาสนา
13 สิงหาคม 2548
9.00-16.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตลาดสารสนเทศ: แนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารการตลาด การวางแผนกลยุทธ์การบริการสารสนเทศโดยใช้กลยุทธ์ด้านการตลาด
15 พฤษภาคม 2549 กรมอนามัย การจัดการความรู้กับห้องสมุดยุคใหม่
22 พฤษภาคม 2549 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กลยุทธ์การสร้างหัวใจบริการ (Service Mind)
1-4 มิถุนายน 2549 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาราชภัฏกาญจนบุรี การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการสหบรรณานุกรมของมหาวิทยาราชภัฏ
5 กรกฎาคม 2549 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(TK Park) การเติมชีวิตให้ห้องสมุด: มิติด้าน IT
2,9 กันยายน 2549 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์การจัดการบริการสารสนเทศ
22-24 ธันวาคม 2549
ณ. อุทยานการเรียนรู้ กรุงเทพฯ สำนักอุทยานการเรียนรู้ ยุทธการจุดประกายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน

20-21 มกราคม 2550
ณ. โรงแรมธารินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักอุทยานการเรียนรู้ ยุทธการจุดประกายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน

27-28 มกราคม 2550
ณ. โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น สำนักอุทยานการเรียนรู้ ยุทธการจุดประกายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน

3-4 กุมภาพันธ์ 2550 โรงแรมแกรนด์
ณ. จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักอุทยานการเรียนรู้ ยุทธการจุดประกายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนการจัดการความรู้และองค์กรการเรียนรู้
9.00-12.00 น. หลักสูตรการครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต        คณะครุศาสตร์ สาขาอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
"การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา"
28-31 ตุลาคม 2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้ภูมิปัญญาไทย
9 พฤษภาคม 2548
13.00-16.30 น. สำนักงาน ก.พ. องค์กรการเรียนรู้และการบริหารองค์ความรู้
30-31 พฤษภาคม 2548
9.00-16.30 น. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
7 มิถุนายน 2548
9.00-12.00 น. หลักสูตรการครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต        คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมเพื่อสัมภาษณ์กลุ่ม ประกอบการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
9 กรกฎาคม 2548
13.30-16.00 น. กระทรวง ICT สังคมยุค ICT คนไทยจะก้าวไปอย่างไร
11กรกฎาคม 2548
13.00-16.00 น. กรมทางหลวง องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารองค์ความรู้
16 สิงหาคม 2548
9.00-16.30 คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง การจัดการความรู้สู่องค์กรการเรียนรู้
24 สิงหาคม 2548
13.30.-16.00
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบริหารองค์ความรู้ในองค์กร
29 สิงหาคม 2548
10.30-11.30 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของห้องสมุดยุคใหม่
16 มกราคม 2549
9.00-12.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการความรู้อย่างไร ให้ห้องสมุดมีชีวิต
19 กรกฎาคม 2549
13.30-16.00 น. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต Knowledge Management
27 กรกฎาคม 2549
9.00-12.00 น. กรมธุรกิจพลังงาน การจัดการความรู้คืออะไร
12 สิงหาคม 2549
9.00-12.00 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การจัดการความรู้เรื่องการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์
10 สิงหาคม 2549 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต การจัดการความรู้: องค์รวม
18 สิงหาคม 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี การจัดการความรู้กับทุน
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 659 ครั้ง จาก

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน