Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดรับสมัครคัดนักฟุตบอล เพื่อเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2554
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เปิดรับสมัครคัดนักฟุตบอลรุ่นอายุต่าง ๆ เพื่อเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2554 รายละเอียดดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 22/1/2554   รุ่นอายุ    12 ปี  (พ.ศ. 2542) 

วันอาทิตย์ที่ 23/1/2554   รุ่นอายุ    13-14 ปี  (พ.ศ. 2541 - 2540)

วันเสาร์ที่ 29/1/2554  รุ่นอายุ     15-16 ปี  (พ.ศ. 2539 - 2538)

วันอาทิตย์ที่ 30/1/2554  รุ่นอายุ     17-18 ปี  (พ.ศ. 2537 - 2536)

โดยทำการคัดเลือก ที่โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี เริ่มลงทะเบียน  8.00 - 8.30 น.

เริ่มทำการคัดเลือก 9.00 น.

หลักฐาน

1. สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ประวัติผลงาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ มาสเตอร์สุวิทย์ 081-8455857 มาสเตอร์สาธิต 081-8671244  หรือที่

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02-8079555 ต่อ 713 บ้านพักนักกีฬาโครงการพิเศษ

หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  จะได้ทุนการศึกษา อาหาร  เสื้อผ้า  ที่พัก  และโบนัส


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10130 
รองประธานกรรมการ   Array 
ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   Array
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20097 
กรรมการ   สำนักผู้อำนวยการ 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุวิทย์    ปรางค์จันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10059 
รองประธานกรรมการ   Array
มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ
มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ ผู้แจ้งข่าว
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 728 ครั้ง จาก งานศูนย์คอมพิวเตอร์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน