Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครสอบชิงทุนโครงการ AFS รุ่นที่ 52"
 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนไทย โครงการการศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-นานาชาติ รุ่นที่ 52 (ปี 2556-2557)

ในการไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศ ระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา เพื่อการเรียนรู้

ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2538 ถึง 31 ธันวาคม 2540

3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้าย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.30

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครสอบข้อเขียน AFS

2. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

(สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ)

3. ค่าสมัครสอบ 200 บาท และค่าข้อสอบเก่า 30 บาท รวมเป็นเงิน 230 บาท

วันติวข้อสอบเก่า

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนศึกษานารี เชิงสะพานพุทธ กรุงเทพฯ (แต่งชุดนักเรียน)

วันสอบข้อเขียน

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนศึกษานารี เชิงสะพานพุทธ กรุงเทพฯ (แต่งชุดนักเรียน)

วิธีการสมัคร

นักเรียนภาคปกติ และภาค English Program คนใดสนใจ ขอรับใบสมัครได้ที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นของตน และส่งหลักฐานการสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ Website :  www.afsthailand.org

หรือสอบถามได้ที่ ม.อลงกรณ์  แสงโชติ ครูผู้ประสานงาน AFS โทรศัพท์ 0-2807-9555 ต่อ 240 (ห้องพักครู ม.6)


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10311 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อภิญญา    บุญมูสิก
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10119 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10061 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10417 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สายสุนีย์    จันทร์พงษ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10106 
กรรมการและเลขานุการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  นงลักษณ์    เกิดน้อย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10089 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อารีย์    วาศน์อำนวย (ออกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10523 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  เหมือนฝัน    ตั้งพินิจการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10170 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศรินทิพย์    เง่อสวัสดิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10077 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กรรณิการ์    แสงเดือน (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10460 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10512 
กรรมการ   
กรรมการ   Array
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10329 
กรรมการ   ฝ่าย English Program 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุชาดา    สนองอุทัย (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556) 
 • มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

 • มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 1036 ครั้ง จาก กลุ่มภาษาต่างประเทศ

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน