Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 

งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับงานโภชนาการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โดยการให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 1 เม็ด(200 มิลลิกรัม) ต่อเดือนโดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  นักเรียนจะรับประทานในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม  2555  หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคาร Golden Jubilee  ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 งานอนามัยจะประสานกับหัวหน้าระดับชั้น


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10521 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 304 ครั้ง จาก งานโภชนาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน