Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 

งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับงานโภชนาการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โดยการให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 1 เม็ด(200 มิลลิกรัม) ต่อเดือนโดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  นักเรียนจะรับประทานในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม  2555  หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคาร Golden Jubilee  ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 งานอนามัยจะประสานกับหัวหน้าระดับชั้น


รายละเอียดเพิ่มเติม


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10521 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 59 ครั้ง จาก งานโภชนาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้