Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ปิดรับสมัครสมัครโครงการอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
 

ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับทางโรงเรียน ขณะนี้ได้ดำเนินการเลือกสนามสอบ และจะพิมพ์บัตรสอบให้นักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ถ้านักเรียนคนใดสนใจสมัคร สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ www.jpst.ac.th/qenius ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10045 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10424 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10133 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10201 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นงนุช    เอกตระกูล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10217 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10073 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปานทิพย์    ดอนอ่วมไพร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10425 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10401 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10015 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
 ธีร์ทัศน์    พฤกษา  (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10177 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุปรียชาติ    สังข์ทองจีน
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10160 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ไตรวุฒิ    เอี่ยมสอาด
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10444 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ขวัญตา    ทุมวงษ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10474 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จุฑารัตน์    สมรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10100 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  หิรัญยา    กลีบกมล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10405 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array
มิส  ณัฏฐารัชต์    สุลำนาจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10096 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สำเนียง    คงตระกูลทรัพย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10494 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10243 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10372 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศิริวิมล    สอนสุภาพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10539 
กรรมการ   Array
มิส  อมรรัตน์    วุฒิศักดิ์
มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 247 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน