Assumption College Thonburi
[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล :
 
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมการเรียนรู้ ก้าวสู่งานอาชีพ" ให้แก่นักเรียนในชุมชน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมการเรียนรู้ ก้าวสู่งานอาชีพ" ให้แก่นักเรียนในชุมชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00-15.30 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่เด็กในชุมชนเพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับกำหนดการและกิจกรรม ศึกษาข้อมูลได้จากรายละเอียดเพิ่มเติม

 
  • รายละเอียดเพิ่มเติม

  • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
    เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10186 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
    มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย
    เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10228 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
    มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง
    เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10194 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
    มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
    เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10206 
กรรมการ   สำนักผู้อำนวยการ 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
    มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
    เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20059 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
    มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556)
    เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10102 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
    มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี
    เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10267 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
    มิส  พรนิภา    โพธิวุฒิ
    เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10337 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
    มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์
    เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10104 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
    มาสเตอร์  ปรีชา    พรหมทอง
    เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10290 
กรรมการ   ฝ่ายอาคารสถานที่ 
กรรมการ   ฝ่ายอาคารสถานที่ 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
    มาสเตอร์  บุญสร้าง    อิศรเสนา ณ อยุธยา
    เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10396 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
    มิส  เยาวลักษณ์    กุลดำรงค์
    เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10430 
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ    
กรรมการ   Array
    มิส  วิไลพร    ศิลางาม    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
        - สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557
        - แจ้งเวลาทำงานในช่วงเดือน ตุลาคม 2557
        - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1
        - กำหนดการวจนพิธีกรรม-พิธีบูชาขอบพระคุณ แด่ ดวงวิญญาณ ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน
        - รักและอาลัย ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน
    ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

    มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 40 ครั้ง จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
    โครงการการงานอาชีพเพื่อชุมชน
    0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


    ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
    แบ่งปันหน้านี้