Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมการเรียนรู้ ก้าวสู่งานอาชีพ" ให้แก่นักเรียนในชุมชน
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมการเรียนรู้ ก้าวสู่งานอาชีพ" ให้แก่นักเรียนในชุมชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00-15.30 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่เด็กในชุมชนเพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับกำหนดการและกิจกรรม ศึกษาข้อมูลได้จากรายละเอียดเพิ่มเติม


รายละเอียดเพิ่มเติม


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10186 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10228 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10194 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10206 
กรรมการ   สำนักผู้อำนวยการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20059 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10102 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10267 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พรนิภา    โพธิวุฒิ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10337 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10104 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ปรีชา    พรหมทอง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10290 
กรรมการ   ฝ่ายอาคารสถานที่ 
กรรมการ   ฝ่ายอาคารสถานที่ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  บุญสร้าง    อิศรเสนา ณ อยุธยา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10396 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เยาวลักษณ์    กุลดำรงค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10430 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array
มิส  วิไลพร    ศิลางาม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก นักเรียน ป.1 และ ป.6
    - ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดดนตรีรายการ "ACT MUSIC FESTIVAL ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557"
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
    - ขอแสดงความยินดีกับกับนักเรียนที่ผ่านการสอบเต้นของหลักสูตร C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
    - พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6)
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 50 ครั้ง จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการการงานอาชีพเพื่อชุมชน
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้