Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 รอบแรก ระดับพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์
 

       ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ 20 มกราคม 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสองระดับประเทศในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สนามสอบรอบสอง ระดับประเทศ จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556)

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ประกาศผลการสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 รอบแรก ระดับพื้นที่เขตการศึกษา ณ วันที่ 30 ม.ค. 2556 มีรายชื่อ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ดังนี้

วิชาวิทยาศาสตร์

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

1.ด.ช.ชยุตม์ อาจอำนวยวิภาส ป.5/2

2.ด.ช.รัชชานนท์ วงศ์ทวีลาภ ป.6/1

3.ด.ช.พิชญะ เรืองเวชวรชัย ป.5/2

4.ด.ช.ธนธัส  สิงห์โตขำ ป.6/5

5.ด.ช.อดิศร วชิรานันท์ ป.5/1

6.ด.ช.ธีรภัทร เรืองวิไลกุล ป.6/1

7.ด.ช.พฤกษ์ ไพศาลชัชวาล ป.6/2

เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

1.ด.ช.ณัฐพนธ์ หวู ป.5/2

2.ด.ช.ณภัทร สุนทวัฒโรดม ป.6/6

3.ด.ช.ประวิทย์ แสงทอง ป.5/3

4.ด.ช.ชนัตถ์ เสริมส่งสกุลชัย ป.6/3

5.ด.ช.สรณ์ชัย ศิริจันทรัตน์ ป.6/2

6.ด.ช. อัครวิทย์ กำนาด ป.6/2

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10424 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10096 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สำเนียง    คงตระกูลทรัพย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10201 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นงนุช    เอกตระกูล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10494 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10539 
กรรมการ   Array
มิส  อมรรัตน์    วุฒิศักดิ์

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21208
เด็กชาย  ชยุตม์    อาจอำนวยวิภาส
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20654
เด็กชาย  รัชชานนท์    วงศ์ทวีลาภ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21057
เด็กชาย  พิชญะ    เรืองเวชวรชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20578
เด็กชาย  ธนธัส    สิงห์โตขำ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21164
เด็กชาย  อดิศร    วชิรานันท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20510
เด็กชาย  ธีรภัทร    เรียงวิไลกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20601
เด็กชาย  พฤกษ์    ไพศาลชัชวาล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21172
เด็กชาย  ณัฐพนธ์    หวู
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23128
เด็กชาย  ณภัทร    สุนทวัฒโรดม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21119
เด็กชาย  ประวิทย์    แสงทอง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20475
เด็กชาย  ชนัตถ์    เสริมส่งสกุลชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20614
เด็กชาย  สรณ์ชัย    ศิริจันทรัตน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20621
เด็กชาย  อัครวิทย์    กำนาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - เชิญชวนสวมเสื้อ Summer Course 2015
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558
    - ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนระดับชั้นป.6 ฝ่าย English Program ที่สอบ O-net ภาษาอังกฤษได้ 100 คะแนนเต็ม
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  อมรรัตน์    วุฒิศักดิ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 394 ครั้ง จาก กลุ่มวิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน