Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ)
 

                                                                           ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556  รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                                                  ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2556  รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  86  คน  เมื่อวันเสาร์ที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2556   ผลปรากฏว่า มีนักเรียนผ่านเข้ารอบสองทั้งหมด   21   คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด   443  คน  

 1. เด็กชายสิทธิโชติ    อรรถกานต์รัตน์                       ป.  5                   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 2. เด็กชายณัฐพล          อรรควัฒน์                             ป. 5                    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
 3. เด็กชายจิรายุ                    เจริญวรเกียรติ              ป. 6                    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
 4. เด็กชายพิชิต                 พันธุ์พงษ์สิทธิ์                   ป. 6                    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
 5. เด็กชายธนกฤต     บรรณกุลพิพัฒน์                        ป. 6                    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
 6. เด็กชายปุณยวีร์      รัตนยานนท์                            ป. 6                    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
 7. เด็กชายณัฐวุฒิ    อรรควัฒน์                                  ป. 3                    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

2. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  มีผู้เข้าสอบทั้งหมด  147  คน

 1. เด็กชายฐิติวัฒน์    ศักดาสุคนธ์                           ม. 3                       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

3. วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  มีผู้เข้าสอบทั้งหมด   459   คน

      1.  เด็กชาย ชยุตม์ อาจอำนวยวิภาส                        ป. 5                       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

      2.  เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์ทวีลาภ                         ป. 6                        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

      3.   เด็กชายพิชญะ   เรืองเวชวรชัย                         ป. 6                       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

      4.  เด็กชายธนธัส   สิงห์โตขำ                                  ป. 6                        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

      5.   เด็กชายอดิศร   วชิรานันท์                                ป. 6                       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

      6.    เด็กชายธีรภัทร   เรืองวิไลกุล                           ป. 6                        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

      7. เด็กชายพฤกษ์     ไพศาลชัชวาล                        ป. 6                       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

      8. เด็กชายณัฐพนธ์   หวู                                         ป. 5                       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

      9. เด็กชายณภัทร   สุนทรวัฒโรดม                         ป. 6                       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

     10. เด็กชายประวิทย์   แสงทอง                             ป. 5                        ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

      11. เด็กชายชนัตถ์      เสริมส่งสกุล ชัย                 ป. 6                       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

      12. เด็กชายสรณ์ชัย    ศิริจันทรัตน์                       ป. 6                       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

      13.  เด็กชายอัครวิทย์   กำนาด                             ป. 6                       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10133 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10424 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10456 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10526 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เกล้าฉัตร    จอมเกาะ (ออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559)

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20684
นาย  สิทธิโชติ    อรรถกานต์รัตน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21278
นาย  ณัฐพล    อรรควัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20617
นาย  จิรายุ    เจริญวรเกียรติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20660
นาย  พิชิต    พันธุ์พงษ์สิทธิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20440
นาย  ธนกฤต    บรรณกุลพิพัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20583
นาย  ปุณยวีร์    รัตนยานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22917
เด็กชาย  ณัฐวุฒิ    อรรควัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23319
นาย  ฐิติวัฒน์    ศักดาสุคนธ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21208
นาย  ชยุตม์    อาจอำนวยวิภาส
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20654
นาย  รัชชานนท์    วงศ์ทวีลาภ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21057
นาย  พิชญะ    เรืองเวชวรชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20578
นาย  ธนธัส    สิงห์โตขำ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21164
นาย  อดิศร    วชิรานันท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20510
นาย  ธีรภัทร    เรียงวิไลกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20601
นาย  พฤกษ์    ไพศาลชัชวาล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21172
นาย  ณัฐพนธ์    หวู
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23128
นาย  ณภัทร    สุนทวัฒโรดม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21119
นาย  ประวิทย์    แสงทอง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20475
นาย  ชนัตถ์    เสริมส่งสกุลชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20614
นาย  สรณ์ชัย    ศิริจันทรัตน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ
เด็กชาย  วรเมศ    พงศ์จินดานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20621
นาย  อัครวิทย์    กำนาดมิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1310 ครั้ง จาก กลุ่มคณิตศาสตร์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน