Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการสอบการแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปี 2556 ( รอบประเทศ )
 

                เนื่องด้วย ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสอบแข่งขัน ทางวิชาการ  นานาชาติ ประจำปี 2556  ( รอบประเทศ )   จัดขึ้นโดย   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ทำการ แข่งขันรอบที่สอง ( รอบประเทศ ) เมื่อวันที่ 9  มีนาคม พ.ศ. 2556     มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ซึ่ง ผลปรากกฏว่า

            1. วิชาคณิตศาสตร์   ระดับประถมศึกษา

                  1. เด็กชายจิรายุ      เจริญวรเกียรติ      ชั้น ป. 6/3     ได้รับรางวัล ชมเชย

                  2.เด็กชายณัฐพล     อรรควัฒน์            ชั้น ป. 5/4     ได้รับรางวัล ชมเชย

                  3.เด็กชายพิชิต        พันธุ์พงษ์สิทธิ์     ชั้น   ป. 6/1    ได้รับรางวัล  ชมเชย

                  4. เด็กชายสิทธิโชติ    อรรถกานต์รัตน์  ชั้น  ป. 6/3    ได้รับรางวัลชมเชย

    2. วิชาคณิตศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษา

                 เด็กชายฐิติวัฒน์      ศักดาสุคนธ์           ชั้น  ม. 3/3    ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

      

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล
มิส  บุญสืบ    แสงทอง

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
นาย  จิรายุ    เจริญวรเกียรติ
นาย  ณัฐพล    อรรควัฒน์
นาย  พิชิต    พันธุ์พงษ์สิทธิ์
นาย  สิทธิโชติ    อรรถกานต์รัตน์
นาย  ฐิติวัฒน์    ศักดาสุคนธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ปฏิทินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
    - ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก
    - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น1-2 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561
    - แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
    - จำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 269 ครั้ง จาก กลุ่มคณิตศาสตร์
จัดการแข่งขันเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์( 5-41 )
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน