Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศผลสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ( รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
 

                กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ( รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)   ซึ่งจัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ผลปรากฏว่า มีนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. เด็กชายปรัชญา       พาหุโยธินคุณา       ได้รับรางวัล       เหรียญทอง

2. เด็กชายธัชพันธุ์       เสริมศรีสุวรรณ      ได้รับรางวัล        เหรียญเงิน

3. เด็กชายพชร            บุญสร้างสุข            ได้รับรางวัล        เหรียญเงิน

4. เด็กชายพิชญะ        เรืองเวชวรชัย         ได้รับรางวัล        เหรียญเงิน

5. เด็กชายณัฐพล        อรรควัฒน์              ได้รับรางวัล       เหรียญทองแดง

6. เด็กชายพงศกร       อิสระวิภาต             ได้รับรางวัล        เหรียญทองแดง

                    ซึ่งจะมีการสอบรอบสองอีกครั้งหนึ่งในวันที่  8  มีนาคม พ.ศ. 2557    โดย สนามสอบจะประกาศอีกครั้ง วันที่ 17  กุมภาพันธุ์  พ.ศ. 2557  ทาง เว็บไซด์http://obecimso.net/home/

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10374 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธนพัต    สุลำนาจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10217 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10133 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10377 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22028
นาย  ปรัชญา    พาหุโยธินคุณา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21770
นาย  ธัชพันธุ์    เสริมศรีสุวรรณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21104
นาย  พชร    บุญสร้างสุข
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21057
นาย  พิชญะ    เรืองเวชวรชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21278
นาย  ณัฐพล    อรรควัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21238
นาย  พงศกร    อิสระวิภาตมิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 490 ครั้ง จาก กลุ่มคณิตศาสตร์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน