ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2560)
(28/เมษายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
Music : ขอแสดงความยินดีกับด็กหญิงกันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(24/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT MEDIA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการ Panasonic Kid Witness News 2017 ระดับมัธยมศึกษา
(20/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนราฟาแอล และ ทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2561
(02/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560
(02/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
(16/ตุลาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559
(07/กันยายน/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)