ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(22/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell ปีการศึกษา 2561 สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge English:KET/PET ได้ระดับดีมาก
(04/เมษายน/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์ สอบข้อสอบ Cambridge YLE Exam ระดับ Flyers ได้ระดับ ดีมาก
(02/เมษายน/2562 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์สอบข้อสอบ Cambridge YLE Exam ระดับ Starters ได้ระดับ ดีมาก
(02/เมษายน/2562 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
(01/เมษายน/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
(25/มีนาคม/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
(20/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานแนะแนว)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบ 1 ปี 2562
(23/มกราคม/2562 ::
จาก งานแนะแนว)