ตารางกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
(02/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
แจ้งรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
(29/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
(27/มีนาคม/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2560
(27/มีนาคม/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)