แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(04/เมษายน/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดรับผลสอบ Cambridge ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
(04/เมษายน/2562 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(03/เมษายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
(02/เมษายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(02/เมษายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
กำหนดรับผลสอบ Cambridge ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีทีี 6 ปีการศึกษา 2561
(01/เมษายน/2562 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั่วคราว วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
(25/เมษายน/2562 ::
จาก งานศูนย์คอมพิวเตอร์)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา น.ส.วศิกา อ่อนนอก
(18/เมษายน/2562 ::
จาก งานบุคคล)