กำหนดวันฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 3
(11/มกราคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายปกครอง)      
กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
(17/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
(26/ตุลาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดานายเจริญ คำภักดี
(17/มกราคม/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 15/2559 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560
(14/มกราคม/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
แนะนำนักศึกษาฝึกสอน ประจำเดือนมกราคม 2560
(12/มกราคม/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มาออกกำลังกายมากที่สุดในเดือนธันวาคม 2559
(11/มกราคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)