ขอเชิญข้าร่วมมิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน ตุลาคม 2561
(04/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานอภิบาลโรงเรียน)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามาสเตอร์นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ
(25/กันยายน/2561 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามาสเตอร์ บุญสร้าง อิศรเสนา ณ อยุธยา
(11/กันยายน/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามาสเตอร์นพดล โสรินทร์
(07/กันยายน/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญรับศีลอภัยบาปและมิสซาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2561
(05/กันยายน/2561 ::
จาก งานอภิบาลโรงเรียน)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
(23/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา นายบุญส่ง ทองลี่
(13/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานบุคคล)      
กำหนดการ วจนพิธีกรรมสมโภชน์พระนางมารีย์ได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ
(10/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานอภิบาลโรงเรียน)