ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2561 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
(11/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญนักเรียนคาทอลิกและครูคาทอลิก ร่วม วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ
(28/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานอภิบาลโรงเรียน)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 11/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
(09/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 10/2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
(28/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญข้าร่วมมิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน ตุลาคม 2561
(04/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานอภิบาลโรงเรียน)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามาสเตอร์นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ
(25/กันยายน/2561 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามาสเตอร์ บุญสร้าง อิศรเสนา ณ อยุธยา
(11/กันยายน/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามาสเตอร์นพดล โสรินทร์
(07/กันยายน/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)