กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
(17/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(06/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
EP: Content summaries for midterm exam, Semester2, 2016. Grade7-9
(06/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(28/พฤศจิกายน/2559 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
(25/พฤศจิกายน/2559 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
กำหนดการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(14/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
กำหนดการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(13/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
EP: Content Summaries For Midterm Exam G.7-9
(05/กรกฎาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)