ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(02/เมษายน/2561 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
(02/เมษายน/2561 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(02/เมษายน/2561 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
(02/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
(17/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนราฟาแอล และ ทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2561
(02/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2561 ห้องเรียนพิเศษสสวท.และสอวน.
(01/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.6 ที่มีสิทธิ์สมัครเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษตามแนวทางสสวท. และ สอวน.
(01/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)