VDO แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2558 (พากษ์ภาษาจีน)      

VDO แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2558 (พากษ์ภาษาไทย)      

วีดีโอ แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (เวอร์ชั่นพากษ์ไทย)      

วีดีโอ พิธีเปิดอาคารเซนต์ปีเตอร์ และอาคาร Golden Jubilee เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2556      

VDO พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ในโอกาสครบ 100 วัน การเสด็จสวรรคต      

VDO ACT Family Night Party 2017      

VDO ACT Family Rally Tour ครั้งที่ 24       

VDO นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ร่วมกันแปลอักษรถวายความอาลัย      

VDO พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว      

VDO งานวันวิชาการ ACT EXTREME EDUCATION 2016