Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ฝ่ายกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
  งานกิจกรรมนักเรียน
  งานศูนย์ดนตรี
  งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
  งานศูนย์ฟิตเนส
  คณะกรรมการ
 

ประธานกรรมการ

มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
   กราบสวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนทุกคน
ขอต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นปีที่โรงเรียนก่อตั้งมาครบ 55 ปี โดยที่สมาคมผู้ปกครอง ฯ และุ สมาคมศิษย์เก่า ฯ ก่อตั้งครบ 30 ปี ในปีนี้โรงเรียนจะได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ควบคู่ไปกับคุณธรรมและวิชาการอย่างต่อเนื่องดังเช่นทุกปี  จึงเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปีการศึกษาซึ่งข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฝ่ายกิจกรรมจะได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว๊บไซค์โรงเรียน ทางจดหมายแจ้งผู้ปกครอง และผ่านคุณครูประจำชั้น
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านสุนทรียภาพดนตรี และกีฬา รวมถึงการออกกำลังกาย ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับศูนย์ดนตรี  ศูนย์กีฬา และศูนย์ฟิตเนสของโรงเรียนได้ทั้งการเข้าร่วมเป็นนักดนตรี หรือนักกีฬาของโรงเรียน ผ่านการสมัครในชมรมต่าง ๆ  หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันความสามารถทางดนตรีกีฬาที่โรงเรียนจะจัดขึ้น   สำหรับนักเรียนชั้น ม.1- ม.6 สามารถใช้บริการออกกำลังกายกับศูนย์ฟิตเนสหลังหลักเลิกเรียนและวันเสาร์ได้ตลอดทั้งวัน  สำหรับนักเรียนที่สนใจพัฒนาศักยภาพทางดนตรี กีฬาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเปิดสอนคอร์สพิเศษต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ  โดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ดนตรี  และศูนย์กีฬา  
ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้สำนักงานฝ่ายกิจกรรมอาคารหลุยส์มารี โทรภายในต่อ 560  ท้ายที่สุดนี้ขอให้แม่พระอัสสัมชัญได้อำนวยพรให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคน  มีความสุขความเจริญตลอดปีการศึกษา 2559
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม