Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: สำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2559

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  งานอภิบาลโรงเรียน
  งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
  งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
  งานนโยบายและแผน
  งานบุคคล
  งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์
  งานประกันคุณภาพ
  งานศูนย์คอมพิวเตอร์
  งานวิเทศสัมพันธ์
  คณะกรรมการ
 

ประธานกรรมการ

มิส  รื่นจิต    ใจมั่น
   


        ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่รั้ว แดง ขาว ด้วยความรักและความยินดีอย่างยิ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีแห่งนี้ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคน บ้านที่มีทั้งความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ของคณะครูโดยมีความมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นักเรียนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า รากฐานของชีวิตคือการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการและตามศักยภาพของนักเรียน เพราะการศึกษาถือเป็นพื้นฐานและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักเรียนทุกคนควร ใช้โอกาสในการศึกษาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนด้วยความขยัน พากเพียร และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านวิชาการ แบ่งเวลาและหาโอกาสร่วมทำกิจกรรมของโรงเรียน เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านวิชาการ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี           ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและสั่งสมประสบการณ์ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า  


 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม