อัลบัมภาพที่ 13216    งานสภานักเรียน การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ชมรม TO BE NUMBER ONE (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
อัลบัมภาพที่ 13214    การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานระดับชั้น)
<< Back Next >>