อัลบัมภาพที่ 13936    กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5)
อัลบัมภาพที่ 13710    งานนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมตัดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
<< Back Next >>