อัลบัมภาพที่ 13547    มอบสิ่งของบริจาค (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
อัลบัมภาพที่ 13529    การเก็บลายนิ้วมือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน)
<< Back Next >>