อัลบัมภาพที่ 12970    ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบ ประกันภัย พรบ.และสภาพยางรถตู้รับ - ส่งนักเรียน (งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)
อัลบัมภาพที่ 12969    สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน (งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)
<< Back Next >>