อัลบัมภาพที่ 12965    โรงเรียนอัสสัมระยอง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 12845    นักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 (งานสิ่งแวดล้อม)
<< Back Next >>