อัลบัมภาพที่ 13058    Building : รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทอาคารควบคุมขนาดใหญ่ ระดับอาเซียน (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 13037    Building : ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าเยี่ยมชมและอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู้สถานีเตาเผาถ่านไร้ควัน (งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
<< Back Next >>