อัลบัมภาพที่ 14184    งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2562 (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
อัลบัมภาพที่ 14183    งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2562 (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
<< Back Next >>