อัลบัมภาพที่ 13982    กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2562. (งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6)
อัลบัมภาพที่ 13981    ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5)
<< Back Next >>