อัลบัมภาพที่ 13919    กีฬาสัมพันธ์วันแม่ (งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)
อัลบัมภาพที่ 13695    การเข้าตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
<< Back Next >>