อัลบัมภาพที่ 14087    ค่ายอบรมนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ)
อัลบัมภาพที่ 14066    Building : ปรับปรุงห้องประชุมยอห์นแมรี่ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน (งานอาคารสถานที่)
<< Back Next >>