อัลบัมภาพที่ 13912    งานอภิบาล : การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ Y.C.S.(Young Catholic Student) ประจำปีการศึกษา 2562 (งานอภิบาลโรงเรียน)
อัลบัมภาพที่ 13886    CC62-อบรมการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจากเว็บไซต์ต่างๆ (งานศูนย์คอมพิวเตอร์)
<< Back Next >>