อัลบัมภาพที่ 12747    นักเรียนชมรม ACT Media ร่วมงานเปิดแถลงข่าว"โครงการคิดมันส์ ทันสื่อ..Like Know Show Share ปี 2" (กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
อัลบัมภาพที่ 12742    งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ร่วมกับครูเครือข่าย : นิเทศครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2561 (งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)
<< Back Next >>