[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10020
ชื่อ: มาสเตอร์  สนอง    วิเวก (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)
ฉายา: -
อายุงาน: 30 ปี 9 เดือน 14 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2527  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 ประธานกรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2558 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2554 ประธานกรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูคู่ชั้น ป.4/1 ป.4 0
2558 หัวหน้างานอภิบาลโรงเรียน 0
2557 ครูประจำชั้น ป.4/2 ป.4 0
2556 ครูประจำชั้น ป.4/2 ป.4 0
2555 ครูประจำชั้น ป.3/6 ป.3 0
2554 หัวหน้างานอภิบาลโรงเรียน 0
2553 หัวหน้างานอภิบาลโรงเรียน 0
2552 หัวหน้างานอภิบาลโรงเรียน 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมอัสสัมชัญ 27 พ.ค. 2558 1.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2557 3.00
2558 “การเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความรัก ความเมตตา ความเสียสละและการให้อภัย” วัดซางตาครู้ส และวัดกาลหว่าห์ 10 ต.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 "การเลี้ยงดูลูกและเทคนิคการเอาตัวรอดในสภาระคับขัน" โดย...พ.อ.หญิง กนกวรรณ ศรีไชยะ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 22 มิ.ย. 2557 - 22 มิ.ย. 2557 3.00
2557 "มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน" โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 ส.ค. 2557 - 25 ส.ค. 2557 1.00
2557 "การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5" โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง"เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรม : Total Quality Management (TQM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Quipper School เบื้องต้น ” โดย...วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัดQuipper จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 “การดาวน์โหลดและแปลงไฟล์จาก Youtube, การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น” โดย...มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC(EP) อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ย. 2557 - 14 พ.ย. 2557 2.00
2556 สัมมนา"การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 สัมมนา"การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"โดยอุปสังฆราชยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรม"คุณธรรมของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 2.00
- อบรมวิธีการตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2555 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 30 เม.ย. 2555 - 30 เม.ย. 2555 6.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 15.00
- อบรมเรื่อง"ตรวจสุขภาพ รู้ทันโรค" โดยพันโท นายแพทย์ณัฎฐ์พีรยช มรกตพรรณ รพ.พญาไท3 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- อบรมเรื่อง "วิธีการดูแลและรักษาสุขภาพของคุณครู "โดย ผอ. รพ.พญาไท3 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 1.00
- อบรมเรื่อง"ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ"โดยมิสดรุณี ขันโท ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 1.00
- อบรมเรื่อง"พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์"โดยอ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร รพ.นครธน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- อบรมจริยธรรมคุณธรรม"การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โดยภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"พัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมเรื่อง"การล้างพิษในร่างกาย"โดยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 1.00
- การบรรยาย"เรื่องครูในยุคปัจจุบัน"โดยอุปสังฆราชยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 3.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการล้างพิษในร่างกายโดยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 ก.พ. 2556 - 24 ก.พ. 2556 18.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2534  ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2534
5 ธ.ค. 2545  ชั้นที่๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2545

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)