[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10022
ชื่อ: มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
ฉายา: -
อายุงาน: 23 ปี 1 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (113)


1 รูป

4 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2524  ศษบ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระดับชั้น
2557 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 3 งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 หัวหนาระดับป.3 0
2558 หัวหน้าระดับประถมปีที่ 3 ประถมปีที่ 3 0 คำสั่งที่ 1/2558
2557 หัวหน้าระดับประถมปีที่ 3 ประถมปีที่ 3 0 ที่ 1/2557
2556 หัวหน้าระดับประถมปีที่ 3 ประถมปีที่3 0
2555 หัวหน้าระดับประถมปีที่ 3 ประถมปีที่3 0
2554 หัวหน้าระดับประถมปีที่ 3 ประถมปีที่3 0
2553 หัวหน้าระดับประถมปีที่ 3 ประถมปีที่3 0
2552 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาที่ 3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การอบรมเรื่อง “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp แก่บุคลากรระดับชั้น ป.3 ” ห้องเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่3/14 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 2.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “ด้านกิจการนักเรียน/งานปกครอง” ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซึ่งจัดโดยฝ่ายปกครอง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 บันทึกข้อมูลการอบรมและชั่วโมงการอบรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 พ.ย. 2559 - 10 พ.ย. 2559 3.00
2559 การศึกษาดูงาน หัวข้อ “ด้านกิจการนักเรียน/งานปกครอง” โดย วิทยากรจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 10 พ.ย. 2559 - 10 พ.ย. 2559 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม รัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ รัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ตัวชี้วัด และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รัตนบรรณาคาร 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.50
2558 การอบรม เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การสัมมนา / อบรม เรื่อง“ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” อัสสัมชัญศรีราชา 02 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 15.00
2558 การอบรม เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.50
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 อบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 “การใช้งาน Tablet” โดย...มิสทิพวรรณ วงศ์เวียนและมาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 22 ก.ค. 2552 - 22 ก.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG เพื่อรับการตรวจประเมิน” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม หอประชุมรัตนบรรณาคาร 2 02 มิ.ย. 2557 - 02 มิ.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 13 พ.ย. 2556 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ รัตนบรรณาคารน 22 ก.พ. 2558 - 22 ก.พ. 2558 3.00
2556 อบรมสัมมนาตำแหน่งผู้ร่วมบริหารในหัวข้อ "การพัฒนา คน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยวิทยากร อาจาย์ ไมตรี ทองประวัติ ณ ห้องประชุม ยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 อบรมคุณธรรมของครู รัตนบรรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00
- หลักสูตรการใช้งาน WINDOWS 8และ Preview Office 2013 ห้องcomputer 5 27 เม.ย. 2556 - 27 เม.ย. 2556 6.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 ก.ย. 2555 6.00
- อบรมการพัฒนาการครูผู้สอนลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมจริยธรรมบุคคลากรโรงเรียนการพัฒนาจิตจิตวิญญาณของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 6.00
- สัมมนาเปิดปีการศึกษา--การทำงานเป็นทีม--ทิศทางการศึกษาคาทอลิกสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 12.00
- อบรมหลักสูตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงานลงระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์อาคารอัสสัมชัญ 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- อบรมเรื่อง ตรวจสุขภาพรู้ทันโรคโดยพันโทนายแพทย์ณัฎฐ์พีรยช มรกตพรรณ รพ.พญาไท 3 ห้องประชุมรัตนบรรณคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 1.00
- อบรมเรื่อง วิธีการดูแลและรักษาสุขภาพของคุณครูโดยผอ.รพ.พญษไท3 ห้องประชุมรัตนบรรณคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 06 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 1.00
- อบรมเรื่องพลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์โดยอ.วิโรจนฺ ตระการวิจิตรรพ.นครธน ห้องประชุมรัตนบรรณคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 1.00
- ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯโดยมีสดรุณี ขันโท เลขานุการฯฝ่ายการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 1.00
- อบรมการล้างสารพิษโดยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ ห้องประชุมรัตนบรรณคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555 1.00
- คุณธรรมสำหรับครูและนักเรียนโดยบาทหลวงประทิป สุทธินาวิน อาคารราฟาอแล 24 ก.ค. 2555 - 24 ก.ค. 2555 1.00
- เมตตาธรรมค้ำจุนโลกโดยพระอาจารย์สมุห์ภสิช ยสินธโร อาคารราฟาอแล 06 ก.พ. 2556 1.00
- อบรมTraining ConceptและLesson Plansตำรากลางภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2556 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 01 พ.ค. 2556 - 02 พ.ค. 2556 12.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียนศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อัสสัมชัญธนบุรี อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคุณพ่อยอด เสนารักษ์ 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงานที่พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6
2556 ฝ่ายกิจการนักเรียนศึกษาดูงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 8
2555 ฝ่ายกิจการนักเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โรงเรียนดาราสมุทร 08 ก.พ. 2556 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 เป็นวิทยากรสอนการทำสบู่ฝักข้าวสบู่ว่านหางจระเข้และการทำยาหม่องไพร และเสลดพังพอน โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส สมุทรสงคราม 05 มิ.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558 6
2557 เป็นวิทยาการสอนการทำสบู่สมุนไพรให้นักเรียนมัธมศึกษาปีที่ 6 ห้องสมุนไพรอาคารราฟาแอล 05 ส.ค. 2557 - 07 ส.ค. 2557 5
2557 เป็นวิทยาการสอนการทำนำยาบ้วนปากให้นักเรียนมัธมศึกาปีที่ 2 ห้องสมุนไพรอาคารราฟาแอล 11 ก.ย. 2557 - 11 ก.ย. 2557 2
2557 เป็นวิทยาการสอนการทำสบู่สมุนไพรให้นักเรียนมัธมศึกาปีที่ 2 ห้องสมุนไพรอาคารราฟาแอล 18 ก.ย. 2557 - 18 ก.ย. 2557 2
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  12 ก.ย. 2543  ครูแกนนำดีเด่นส่งเสริมมาตราฐานระบบการต้านยาเสพติด  เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2554  รางวัลหนึ่งแสนครูดีปี2554  เกียรติบัตร
3  5 ม.ค. 2555  ส่งนักเรียนแข่งขันพระพุทธศาสนานักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 1 คน ผ่านเกณฑ์มารตราฐาน 1 คน  
4  31 มี.ค. 2555  หัวหน้าระดับดีเด่นปี54  เกียรติบัตร
5  4 ก.ย. 2555  ส่งนักเรียนแข่งขันเศรษฐศาสตร์ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
6  22 ธ.ค. 2555  ส่งนักเรียนแข่งขันประวัติศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลชมเชย 1 รางวัล และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 คน  
7  16 ม.ค. 2556  ผู้ปฏิบัติงานเป้นแบบอย่างที่ดีโดยไม่มีการขาดลามาสาย4ปีติดต่อกัน  เกียรติบัตร
8  16 ก.พ. 2556  ส่งนักเรียนเข้าการแข่งขันประวัติศาสตร์ /สากล/อาเซียน ของสช กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
9  6 ต.ค. 2557  รางวัลคุรุสดุดี ปี 2557  เกียรติบัตร
10  1 พ.ย. 2557  ส่งนักเรียนแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ได้รับรางวัลชมเชยจำนวน 3 คน ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 2 คน  เกียรติบัตร
11  29 พ.ย. 2557  ส่งนักเรียนแข่งขันประวัติศาสตร์ได้ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 2 คน  
12  27 ก.พ. 2558  ครูปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาดลามาสายเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน  เกียรติบัตร
13  27 ก.พ. 2558  ครูผู้สอนมืออาชีพ ปี57  เกียรติบัตร
14  26 มิ.ย. 2558  10ครูคุณธรรมสตรีไทย มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา  โล่เกียรติยศ
15  1 ต.ค. 2558  ครูดีเด่นช่วงชั้นที่ 1 ของสมาพันธ์์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือคณะภราดาแห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2534  ชั้นที่ 5เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชื่อเบจมาภรณ 109 76 24 3 ก.พ. 2536 ประกาสนียบัตร
5 ธ.ค. 2540  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้น 5ชื่อเบญจมด 114 294 0 16 ธ.ค. 2540 ประกาสนียบัตร

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)