[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10024
ชื่อ: มาสเตอร์  วาทิตย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
ฉายา: -
อายุงาน: 23 ปี 1 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
2    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2526  นิติศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพ
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2560 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพ
2560 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2559 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพ
2559 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 ประธานกรรมการ งานประกันคุณภาพ
2558 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2556 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2555 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2554 ที่ปรึกษา งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 งานนโยบายและแผนและหัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา 0
2557 ครูประจำชั้นม.6/6 มัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2556 ครูประจำชั้นม.6/7 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2555 ครูประจำชั้นม.6/5 ม.ปลาย 0
2554 ครูประจำชั้นม.6/5 ม.ปลาย 0
2553 หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0
2552 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2551 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2550 ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2549 หัวหน้างานนโยบายและแผนและมาตรฐานการศึกษา 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน” คณะวิทยากรจากงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 16 ส.ค. 2559 - 18 ส.ค. 2559 21.00
2559 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564” ห้องประชุมยอห์นแมรี 1 27 ก.ค. 2559 2.30
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 14 ส.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือโดยอาจารย์ ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และ อ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 03 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 37.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2558 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา 14 ต.ค. 2558 - 15 ต.ค. 2558 9.00
2558 เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 “การเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความรัก ความเมตตา ความเสียสละและการให้อภัย” วัดซางตาครู้สและวัดกาลหว่าร์) 10 ต.ค. 2558 - 10 ต.ค. 2558 6.00
2558 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนฯ มูลนิธิฯคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 08 มี.ค. 2559 6.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 โครงการ "สุขภาพดี ชีวิตดี งานดี" ห้องFitness 13 ส.ค. 2557 3.30
2557 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชากฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 7 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 31.30
2557 อบรมระบบการประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์แมรี่ 20 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมการใช้งานโปรแกรม Quipper School ห้องคอมพิวเตอร์1 อาคารอัสสัมชัญ 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลัก วัดนักบุญนิโคลัส บุญเกิด กิจบำรุง เขาใหญ่ 05 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 12.00
2556 อบรมหลักสูตร กฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 มิ.ย. 2555 - 22 มิ.ย. 2555 6.00
2556 การอบรมครูตำรากลางที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 14 มี.ค. 2554 - 21 มี.ค. 2554 0.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 24.00
- ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ จัดอบรมการใช้ตำรากลางมูลนิธิฯ ใน 5 รายวิชา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 มิ.ย. 2555 3.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 7.00
- โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 มิ.ย. 2555 6.00
- โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27 ก.ค. 2555 3.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ศ.ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ศึกษาดูงาน “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 11 มี.ค. 2559 3
2557 ศึกษาดูงาน บ้านฮอลันดา สถานที่และวัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07 มี.ค. 2558 6
2557 ศึกษาดูงานพระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 6
2557 กระบวนการพิจารณาคดี การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในศาล ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 16 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย วิทยากรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 7 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานนโยบายและแผน,   งานประกันคุณภาพ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประกันคุณภาพ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)