[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10025
ชื่อ: มิส  รัชนี    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
ฉายา: ปุ๊ก
อายุงาน: 24 ปี 2 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2545  ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู  
2    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2534  การจัดการทั่วไป  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครูประจำชั้น ป.2/5 0
2558 ครูคู่ชั้น ป.2/8 ป.2 0
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 0
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาที่ 2/4 0
2556 ครูประจำชั้น ป.2/7 ป.2 0
2555 ครูคู่ชั้น ป.2/7 ป.1-2 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส รัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รัตนบรรณาคาร 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 เชิงปฏิบัติการ "กลวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"โดย อ.สมปอง ใจดีเฉย คณะศึกษาศาสตร์ มศว. รัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 5.00
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก" โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร รัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อบรม เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก รัตนบรรณาคาร 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดย พระอาจารย์ปลัดบัณฑิต อินทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจายวรวิหารการอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ รัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน รัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้" โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ มิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2557 การอบรม "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "ข้อคิดจากอธิการ" โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การอบรม "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรม "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 การอบรม "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การบรรยายธรรมะ "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และ พระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบรรยายธรรมะ "ศีลธรรมจริยธรรม" โดย พระปลัดมณี วฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม หอประชุมหลุยส์มารีฯ อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมเรื่องตรวจสุขภาพรู้ทันโรคจากโรงพยาบาลพญาไท 3 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 06 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางและการใช้งานระบบswiss 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 12 พ.ค. 2555 - 12 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาโดยฝ่ายการศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ก.ค. 2555 - 13 ก.ค. 2555 0.00
- อบรมจริยธรรมคุณธรรมบุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพแผนจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลาง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมการล้างสารพิษโยซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 23 พ.ย. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่องครูในยุคปัจจุบันโดยบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 0.00
- การนำเสนอผลงานการตรวจวิเคราะห์พลังงานห้องเรียนสีเขียวโดยการไฟฟ้า ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 22 ก.พ. 2556 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเวบไซต์สำเร็จรูปดวยโปรแกรม Joomla ห้องคอมพิวเตอร์4 15 ธ.ค. 2555 0.00
- อบรมการใช้จักรเย็บผ้าและการเย็บผ้าคลุมจักร บ.Elviraและกลุ่มสาระการงานอาชีพ ห้องคหกรรมอาคารGolden Jubilee 21 ก.ค. 2555 - 21 ก.ค. 2555 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การศึกษาดูงาน "วันนักประดิษฐ์" ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี 03 ก.พ. 2558 - 03 ก.พ. 2558 6
2555 ศึกษาดูงานการสอนบูรณาการโรงเรียนอัสสัมชัญประถม โรงเรียนอัสสัมชัญ 26 ก.ค. 2555 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสวันเพ็ญ หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)