[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10028
ชื่อ: มาสเตอร์  กฤษฏ์    รุ่งโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
ฉายา: เปี๊ยก
อายุงาน: 24 ปี 2 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (88)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2533  คบ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2554 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/B
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูประจำชั้น ป 3 B 0
2560 ครูประจำชั้น 3 ฺB 0
2558 ครูประจำชั้นประถมปีที่ 2/2 ประถม2 0
2558 ครูประจำชั้นประถมปีท่ี 2/3 ประถมปีท่ี 2 0
2556 ครูประจำชั้นประถมปีที่ 2/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1.00
2560 จิตวิทยาการดูแ ลนักเรียน โดยนายแพทย์ อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดทำหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 22 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 6.00
2560 อบรม การใช้โปรแกรม GSP โดยอาจารย์ จาก สส.วท. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญชั้น 1 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 0.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯสู่แผนพัฒนาโรงเรียน ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 3.00
2560 การจัดทำหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 22 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 6.00
2560 “การจัดทำหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 22 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 6.00
2560 การจัดการศึกษาในยุกต์ Thailand 4.0 โดยผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 นโยบายพัฒนาโรงเรียนปี2560 โดยภารดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 อบรม การใช้โปรแกรม GSP ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญชั้น 1 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 10.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 13 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 “การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้” ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 07 ต.ค. 2559 5.30
2559 การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้” ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 07 ต.ค. 2559 5.30
2559 เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้าง จิตตารมณ์แห่งความเสียสละ” วัดนักบุญยอห์น บอสโก วัดคริสตหฤหัย และ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 6.00
2559 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นกระบวนการ คิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา” ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 01 ก.พ. 2560 2.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 02 มิ.ย. 2558 1.50
2558 การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล รัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2558 3.00
2558 จัดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์จอ LED Touch Screen ห้อง ป.2/8 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” รัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ วัดกุฎีจีน-วัดสามเสน-วัดกาลหว่าร์ โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ วัดกุฎีจีน-วัดสามเสน-วัดกาลหว่าร์ 10 ต.ค. 2558 6.00
2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 - 09.50 น. ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ดำเนินการจัด อบรม " คุณธรรม จริยธรรม " ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดย พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จ.นครปฐม ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ หอประชุมหลุยส์ 13 พ.ย. 2557 1.50
2557 จัดอบรมระบบประกันคุณภาพภายในให้กับคณะครู ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และระบบประกันคุณภาพ ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2553 ในการเตรียมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์แมรี่ ห้องประชุมยอห์แมรี่ 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 แบรมคุณธรรมจริยะธรรม โดย พระปลัดมณี อ ฑตโน เจ้าอาวาสวัดห้วยลึก จังหวัดนครปฐม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2557 2.00
2557 มารตฐานคุณภาพการศึกษา และบทบาทหน้าที่ในโรงเรียน ประกันคุณภาพ โดยอาจารย์จรัล ห้องประชุมยอร์นแมรี่ 17 พ.ค. 2557 2.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษา ตามนโยบายมูลนิธิ ฯ โดยภารดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 นโยบายจุดเน้นการจัดการศึกษา 2557 โดยภารดาวีรยุทธ บุญพราหม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปริริต ของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กร ให้ประสบความสำเร็จ โดยศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณสุทธิธานี รัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 1.00
- ศึกษาดูงานการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญประถม โรงเรียนอัสสัมชัญประถม โรงเรียนอัสสัมชัญบางรกแผนกประถม 26 ก.ค. 2555 8.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร"การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 ศึกษาดูงานการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญประถม โรงเรียนอัสสัมชัญประถม โรงเรียนอัสสัมชัญบางรกแผนกประถม 26 มิ.ย. 2555 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2557  หนึ่งครูแสนดี  วุฒิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)