[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10031
ชื่อ: มิส  พิชญ์สินี    ศรีเอี่ยมกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
ฉายา: แอ๋ว
อายุงาน: 24 ปี 2 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศษ.บ)  
2    วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2521  ป.กศ.สูง  
3    สตรีอุดมวิทยา 2516  มัธยมศึกษาตอนต้น  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2554 เลขาผู้อำนวยการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2550 เลขานุการผู้อำนวยการ ตั้งแต่ พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน 0
2547 ผช.เลขานุการผู้อำนวยการ ตั้งแต่พ.ศ.2547 - 2549 0
2546 งานประชาสัมพันธ์ 0
2545 งานจัดซื้อร้านค้าโรงเรียน (BIG A ) 0
2536 งานรับเงิน - จ่ายเงิน แผนกการเงิน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2536 -2544 0
2535 หัวหน้าหมวดสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ,ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 0
2534 คูณครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2522 งานธุรการ ,การเงิน,ประชาสัมพันธ์,หน้าห้องช่วยประสานงานอธิการมีศักดิ์ ว่องประชานุกูลตั้งแต่ปีพ.ศ.2522 - 2533 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 "หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน" โดยอ.เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 "แนวการทำงานเชิงคุณภาพ" โดยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2560 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "จากแผนยุทธศาสตร์ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยสู่แผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2560 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter) โดย ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 "นักการศึกษากับสิทธิเเด็ก" โดยคุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 "บริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน "โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มี สุข"โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข...ที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบาย การพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2559 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือวิทยากร อาจารย์ อำนาจ สายฉลาดและคณะ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยากร รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)วิทยากร บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 2.30
2558 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา2558 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 1.00
2558 "จิตตารมณ์และบรรยากาศ การทำงานในโรงเรียนคาทอลิก"โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 2.45
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขสุข ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2557"โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ"โดยศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน"โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน"โดยม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การใช้โปรแกรม Adobe Photashop CS 5 โดย มิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องคอม PC Z (EP) 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรม Total Quality Management (TQM) โดย อ.พัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน"บุกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญ และมหาพุทธิวรวุฒิเมธ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 ประกันคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 การดาวน์โหลดและแปลงไฟส์จากyoutube การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้นโดย มาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP)ชั้น 2 อาคารดอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2556 การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556 (หัวหน้าฝ่ายต่างๆ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 0.00
2556 เรื่องการศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 0.00
2556 ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมเซนโยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2557 - 15 ก.พ. 2557 0.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 0.00
- อัสสัมชัญธนบุรี กับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- กลยุทธิ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษาเพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหรำ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 0.00
- คุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส 84 พรรษา 03 ต.ค. 2554 0.00
- "ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ โดย อาจารย์ทองสุข มันตาทร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ งานธุรการ และงานบริหารสำนักงานแบบมืออาชีพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 08 ต.ค. 2553 0.00
- อบรมหลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ รุ่น 1 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 19 เม.ย. 2548 - 20 มี.ค. 2548 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ทัศนศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลป วัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ, สก๊อตแลนด์,เวลส์ ปราสาทเอดินเบรอะ,สโตนเฮ้นจ์,บาธส์,คาร์ดีฟ,ลิเวอร์พูล,ลอนดอน 28 เม.ย. 2561 - 06 พ.ค. 2561 0
2560 ทัศนศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวา แจแปนแอลป์ เกียวโต นารา 03 พ.ค. 2560 - 07 พ.ค. 2560 0
2560 ประเทศจีน คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ 28 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 0
2559 ทัศนศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลป วัฒนธรรม ณ ประเทศรัสเซีย ประเทศรัสเซีย 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 8
2558 ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละประเทศ เนเธอร์แลนด์,เยอรมัน,สวิสเซอร์แลนด์ 25 เม.ย. 2559 - 02 พ.ค. 2559 0
2557 ทัศนศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและวิธีชีวิตของชาวเมียนพม่่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์์ 25 ธ.ค. 2557 - 29 ธ.ค. 2557 0
2557 ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตุรกี กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯโรงเรียนในเครือเซนต์คาเบรียลฯ ณ ประเทศตุรกี 10 มี.ค. 2558 - 18 มี.ค. 2558 0
2557 ทัศนศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม แถบสแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ นอร์เวย์, สวีเดน,เดนมาร์ค,ฟินแลนด์์ 27 เม.ย. 2557 - 03 พ.ค. 2557 0
2556 ทัศนศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ 29 ธ.ค. 2534 - 02 ม.ค. 2535 0
2556 ทัศนศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ประเทศแคนาดา - สหรัฐอเมริกา 24 ต.ค. 2535 - 30 ต.ค. 2535 0
2556 ทัศนศึกษา เที่ยวชมทัศนียภาพ ประเทศออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น แคนเบอร์รา 02 ก.พ. 2538 - 07 พ.ค. 2538 0
2556 ศึกษาดูงานโรงเรียนมงฟอร์ต,โรงเรียนแรฟฟิล,โรงเรียนเซนต์โยเซฟและมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 18 ก.พ. 2538 - 22 ต.ค. 2538 0
2556 ประเทศแคนาดา - สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา,แวนคูเวอร์,วิกตอเรีย,โตรอนโต้,น้ำตกไนแองการ่า,นิวยอร์ค,วอชิงตัน,ลอสแอนเจลิส,ลาสเวกัส 10 ก.พ. 2540 - 22 เม.ย. 2540 0
2556 ทัศนศึกษา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - อิตาลี สวิส ลูเซิร์น เทือกเขาทิสลิส ,ประเทศอิตาลี,กรุงโรม,สำนักวาติกัน,หอเอนปิซ่า,ฟอเร้นท์,เวนิส 20 ต.ค. 2542 - 28 ต.ค. 2542 0
2556 ทัศนศึกษา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน -สาธารณรัฐเกาหลีใต้ กรุงโซล เกาหลีใต้ กรุงโซล ,ประเทศจีนปักกิ่งเที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีน 09 เม.ย. 2543 - 14 เม.ย. 2543 0
2556 ทัศนศึกษา ประเทศอังกฤษ ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน 07 เม.ย. 2544 - 18 เม.ย. 2544 0
2556 สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศจีน เมืองปักกิ่ง 04 พ.ค. 2544 - 08 พ.ค. 2544 0
2556 ทัศนศึกษา ประเทศเวียดนามเหนือ ชมมรดกโลก ประเทศเวียดนามเหนือ ฮานอย, ฮาลองเบย์ชมมรดกโลก 23 ต.ค. 2546 - 26 ต.ค. 2546 0
2556 ทัศนศึกษา ประเทศแถบยุโรป 5 ประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนด์,สวิส,เยอร์มัน,เบลเยี่ยม,ฝรั่งเศส 10 เม.ย. 2547 - 17 ก.พ. 2547 0
2556 ทัศนศึกษา ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชา นครวัต,นครธม ,เสียมเรียบ 17 มี.ค. 2551 - 20 มี.ค. 2551 0
2556 ทัศนศึกษา ฮ่องกง ,มาเก๊า,เซิ้นเจิ้น,กวางโจว ฮ่องกง - มาเก๊า - เซิ้นเจิ้น- กวางโจว 29 ธ.ค. 2551 - 02 ม.ค. 2552 0
2556 ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการการศึกษาของสถานศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานการศึกษาระดับประถมศึกษา ณ Tsujiminami Elementary School ระดับมัธยมศึกษา ณ Tokyo Gakkah Urayasu High School และ Junten High School 10 ต.ค. 2552 - 15 ต.ค. 2552 0
2556 ทัศนศึกษา ประเทศเกาหลีใต้ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 21 มี.ค. 2553 - 25 มี.ค. 2553 0
2556 ทัศนศึกษาประเทศแถบยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปิรามิดที่อียิปต์ ,สาธารณรัฐเชค ,ออสเตรีย,ฮังการี,สโลวัค 29 เม.ย. 2555 - 06 พ.ค. 2555 0
2556 ทัศนศึกษาที่ เซียงไฮ้,ซูโจว,หังโจว ณ เมืองเซียงไฮ้ (ยุโรปตะวันออก) ,ซูโจว,หังโจว 17 มี.ค. 2556 - 21 มี.ค. 2556 0
2556 ทัศนศึกษา แถบสแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ ประเทศนอร์เวย์,สวีเดน,เดนมาร์ค,ฟินแลนด์ 27 เม.ย. 2557 - 03 พ.ค. 2557 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ระบอบการปกครองประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น 22 มี.ค. 2530 - 30 มี.ค. 2530 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง 05 เม.ย. 2527 - 08 เม.ย. 2527 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2534  ที่ 5 เบญจมาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2534 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 2540  ที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2540 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 2545  ชั้นที่ 4 จตตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2545 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)