[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10034
ชื่อ: มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์
ฉายา: น้อย
อายุงาน: 35 ปี 7 เดือน 2 วัน
อีเมล: wachareenoi@hotmail.com
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2523  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาไทย  ปริญญาบัตร
2    โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ 2518  ม.ศ.5  ประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย (วันครู 2503) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 2513  ป.7  ประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนบ้านป่าซาง (พิศาลประชานุกูล) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 2510  ป.4  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2557 กรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2556 กรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 กรรมการ งานสารบรรณ
2554 งานสารบรรณ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 กรรมการ ประสานงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/1
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2523 ครูพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1 0 คำสั่ง
2524 ครูประจำชั้น ม.1/2 และครูพิเศษชั้น ม.2 ม.1 0 คำสั่ง
2526 ครูประจำชั้น ม.4/1 สอนภาษาไทย มัธยมปลาย ม.4-5 0 คำสั่ง
2527 ครูประจำชั้น ม.5/1 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2528 ครูประจำชั้น ม.6/1 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2529 ประสานงานอาจารย์พิเศษ ม.ปลาย/สอนภาษาไทย ม.ปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2530 รองหัวหน้าหมวดภาษาไทย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2531 หัวหน้าหมวดภาษาไทย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2532 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย/ประสานงานวิชาการมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2533 ประสานงานอาจารย์พิเศษมัธยมปลาย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2534 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย/ประสานงาน ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ม.4-6 0 คำสั่ง
2535 สอนภาษาไทย ม.ปลาย/ประสานงานภราดาคมทวน ยันต์เจริญ ม.4-6 0 คำสั่ง
2539 ประสานงานผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ) 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2539-2540
2544 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2544-2546
2547 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลัง
2550 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลัง
2551 หัวหน้าแผนกธุรการ 0 อัตรากำลัง
2553 งานสารบรรณ-ประสานงานสมาคมฯ-สอนภาษาไทยเพิ่มเติม ม.6 0 อัตรากำลัง
2554 งานสารบรรณ (หนังสืออก) -ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง
2557 งานสารบรรณ (หนังสือออก) / งานประชาสัมพันธ์ / ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง ปีการศึกษา 2557

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ" โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และ อ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส." โดย อ.ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3
2558 อบรมภาษาอังกฤษ Course Intensive English โดย ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 มิ.ย. 2558 - 16 ก.ย. 2558 14
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 3
2558 สัมมนาเรื่อง "การเขียนแผนปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12
2558 การอบรมสัมมนาเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่่างยั่งยืน" โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 เม.ย. 2548 - 05 เม.ย. 2548 3
2557 การจดรายงานการประชุม (หน่วยงาน/โรงเรียนในชุมชน) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 2
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  4 พ.ค. 2544  เกียรติบัตรหอพักที่ได้มาตรฐานคุณภาพหอพัก ประจำปี 2543 จากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัดิการสังคม  เกียรติบัตร
2  21 ม.ค. 2545  จัดพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยและหินสี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  จดหมายโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
3  1 มี.ค. 2545  จัดตู้แสดงเปลือกหอยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต
4  3 พ.ย. 2550  จัดทำรายงานประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2550-2557  รายงานประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2550-2557
5  21 พ.ย. 2552  ผู้ประสานงานการคัดเลือกครูดีเด่น โครงการสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ ระหว่างปี 2547-2556  เกียรติบัตรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
6  1 ก.พ. 2555  จัดทำหนังสือบทเรียนจากสายน้ำ  หนังสือ Life Story บทเรียนจากสายน้ำ สำนักพิมพ์แปลน พริ้นติ้ง จำกัด
7  1 พ.ค. 2555  จัดทำรายงานประจำปีมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554  รายงานประจำปีมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554
8  1 ต.ค. 2558  จัดทำสูจิบัตรกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5-6  สูจิบัตรกีฬาครูวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556 และสูจิบัตรกีฬาครูวันที่ 17-18 ตุลาคม 2558

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2534  5 เบญจมาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2534 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 2540  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2540 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ /เข็มเครื่องหมายประดับ
5 ธ.ค. 2545  4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2545 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญเครื่องหมายประดับ

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ,   งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ,   งานสารบรรณ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (3)
     หน้าที่ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง    แผนงาน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ขั้นตอน ขั้นวางแผน
     หน้าที่ ออกจดหมายและประสานงานเชิญ    แผนงาน กิจกรรมถวายพระพรวันแม่ ขั้นตอน ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
     หน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ    แผนงาน กิจกรรมถวายพระพรวันแม่ ขั้นตอน ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (112)
   เปิดเรียนภาค 1/2558
   ประชุมรับสมัคร ป.1 ปี 59
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   เรียน Bell
   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1
   ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558
   ประชุมฝ่ายธุรการ
   ประชุมมอบเกียรติบัตรเรียนดี
   ประชุมฝ่ายธุรการ
   ประชุมครูประจำเดือน
   พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี
   ตรวจร่างกาย
   ประชุมสรุปงานรับนักเรียน ป.1
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2558
   ชมคอนเสิร์ตชรินทร์
   ประชุมคณะกรรมการ
   ประชุมกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน
   เทิดเกียรติ น.หลุยส์
   ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558
   ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558
   ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558
   ประชุมเตรียมงานพิธีถวายพระพร
   โบว์ลิ่งศิษย์เก่า
   ประชุมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ
   ซ้อมแชร์บอล
   เรียน Bell
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2558
   PTA/ACTA ร่วมพิธีถวายพระพร
   หยุดวันแม่
   ประชุมฝ่ายธุรการ
   เชิญ PTA/ACTA ร่วมเทิดเกียรติแม่พระ
   ประชุมครู
   ฟังบรรยาย สร้างวินัยเชิงบวก
   กีฬาสมาคมฯ ACS+ACT
   เรียน Bell
   เรียน Bell
   ประชุมย่อยสมาคมฯ
   ประชุมกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน
   ประชุมครู
   เรียน Bell
   ประชุมโบว์ลิ่ง
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2558
   ประเมินโรงเรียน 8-11 ก.ย.
   เรียน Bell
   ประชุมกีฬาครู
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2
   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน
   การแข่งขันโบว์ลิ่ง
   แข่งขันโบว์ลิ่ง
   เรียน Bell
   MC ฉีดยา
   ประชุมฝ่ายธุรการ
   งานเลี้ยงฉลอง 50 ปี ภ.อรุณ
   ประชุมครู
   สัมมนาคุณธรรมครู
   ร่วมงานครูดีเด่น
   สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน
   สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน
   ประชุมแรลลี่
   กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียล
   กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียล
   อยู่เวรโรงเรียน
   อยู่เวรโรงเรียน
   เดินทางไปเยี่ยม ม.ทวี ปัญญา
   เยี่ยม ม.ทวี ปัญญา
   เยี่ยม ม.ทวี ปัญญา
   เยี่ยมบ้านป่าซาง
   ต้อนรับคุณวิริยะ ประธานเปิดว่ายน้ำ
   ต้อนรับนายกส่องแสง
   เปิดเทอม 2
   เรียน Bell
   ประชุมครู
   ประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 5
   เรียน Bell
   ปลูกป่า ACEP
   ไปบ้านเพชรสำราญ
   ร่วมแสดงความยินดี ฉลองบราเดอร์
   ประชุม กก.ร่วม 4 ฝ่าย
   เรียน Bell
   กรีฑาสี ป.4-ม.6
   ประชุมกอล์ฟ
   กรีฑาสีประถม
   ไปประชุมสมาพันธ์ฯ
   ร่วมงานกาล่าดินเนอร์
   เรียน Bell
   ประชุมวันวิชาการ
   ไปแสดงความยินดีวันเกิดคุณวิริยะ/คุณกมลลักษณ์
   ประชุมกรรมการบริหาร ร.ร. 3-58
   ประชุมฝ่ายธุรการ
   เรียน Bell
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 6-58
   ชี้แจงกติกาแรลลี่
   เรียน Bell
   หยุดวันพ่อ
   เรียน Bell
   แรลลี่สมาคมฯ
   แรลลี่สมาคมฯ
   เรียน Bell
   สอบกลางภาค
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 7
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)