[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10034
ชื่อ: มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์
ฉายา: น้อย
อายุงาน: 21 ปี 8 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2523  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาไทย  ปริญญาบัตร
2    โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ 2518  ม.ศ.5  ประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย (วันครู 2503) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 2513  ป.7  ประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนบ้านป่าซาง (พิศาลประชานุกูล) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 2510  ป.4  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2557 กรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2556 กรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 กรรมการ งานสารบรรณ
2554 งานสารบรรณ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 กรรมการ ประสานงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/2
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 งานสารบรรณ (หนังสือออก) / งานประชาสัมพันธ์ / ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง ปีการศึกษา 2557
2554 งานสารบรรณ (หนังสืออก) -ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง
2553 งานสารบรรณ-ประสานงานสมาคมฯ-สอนภาษาไทยเพิ่มเติม ม.6 0 อัตรากำลัง
2551 หัวหน้าแผนกธุรการ 0 อัตรากำลัง
2550 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลัง
2547 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลัง
2544 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2544-2546
2539 ประสานงานผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ) 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2539-2540
2535 สอนภาษาไทย ม.ปลาย/ประสานงานภราดาคมทวน ยันต์เจริญ ม.4-6 0 คำสั่ง
2534 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย/ประสานงาน ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ม.4-6 0 คำสั่ง
2533 ประสานงานอาจารย์พิเศษมัธยมปลาย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2532 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย/ประสานงานวิชาการมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2531 หัวหน้าหมวดภาษาไทย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2530 รองหัวหน้าหมวดภาษาไทย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2529 ประสานงานอาจารย์พิเศษ ม.ปลาย/สอนภาษาไทย ม.ปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2528 ครูประจำชั้น ม.6/1 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2527 ครูประจำชั้น ม.5/1 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2526 ครูประจำชั้น ม.4/1 สอนภาษาไทย มัธยมปลาย ม.4-5 0 คำสั่ง
2524 ครูประจำชั้น ม.1/2 และครูพิเศษชั้น ม.2 ม.1 0 คำสั่ง
2523 ครูพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1 0 คำสั่ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ" โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และ อ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส." โดย อ.ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3
2558 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหนังสือ "สุภาษิตและปัญญาจารย์" คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 22 ม.ค. 2559 - 23 ม.ค. 2559 12
2558 สัมมนาเรื่อง "การเขียนแผนปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 3
2558 อบรมภาษาอังกฤษ Course Intensive English โดย ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 มิ.ย. 2558 - 16 ก.ย. 2558 14
2558 การอบรมสัมมนาเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่่างยั่งยืน" โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การดาวโหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น CD โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนงานเครื่องมือประเมินแผนงานและคู่มือบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558" โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 6.30
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3
2557 การใช้งานโปรแกรม Quipper School ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) อาคารอิลเดอฟองโซ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2
2557 อบรมหลักสูตรเร่งรัดการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 4
2557 Intensive English by ACT-Bell Semester 1 โดย Mr.James Close ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 01 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 12
2557 Intensive English by ACT-Bell Semester 2 โดย Mr. Paul Coffey ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2558 12
2557 การปฏิบัติตามกระแสเรียกของความเป็นครูในแบบคริสตชน วัดนักบุญนิโคลาส บุญเกิด เขาใหญ่ 05 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 12
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 18
2556 อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ Bell และ อาคารอิลเดอฟองโซ 18 มิ.ย. 2556 - 18 ก.พ. 2557
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด 01 มี.ค. 2557 - 01 มี.ค. 2557 3
- อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นวูดแบดจ์ ค่ายผิน แจ่มวิชาสอน 28 ก.ค. 2523
- อบรมเพื่อพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีทางการศึกษากับหลักสูตรใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 08 พ.ค. 2524
- อบรมความรู้ทางภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อการสอนในระดับมัธยมปลาย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23 มี.ค. 2530 - 07 เม.ย. 2530 72
- อบรมคุณธรรมนำชีวิต บ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม 10 ต.ค. 2552
- อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2552
- อบรมหลักสูตรการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 8 คุรุสภาและโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ 22 ส.ค. 2537 - 27 ส.ค. 2537
- อบรมหลักสูตรสาขาวิชาความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนคอมพิวเตอร์อัสสัมชัญธนบุรี 03 ธ.ค. 2537 - 25 ก.พ. 2538
- อบรมหลักสูตรโปรแกรม Microsoft Window 3.1 Thai Edition, Microsoft Word 6.0 Thi Edition, Microsoft Excel 5.0 Thai Edition โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 มี.ค. 2539
- อบรมเชิงปฏิบัติการ World Wide Web-Enhanced Learning กับ Dr. Barbara Grabowski, Ph.D. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 มี.ค. 2541
- อบรมวิทยุสื่อสารเบื้องต้น โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล่น "ย้อย 98" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 26 มิ.ย. 2542
- อบรมหลักสูตรการแนะแนวสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2542
- อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดดอกไม้สดเบื้องต้นจากอาจารย์รัตนา ปรีชาวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 ต.ค. 2542 - 13 ต.ค. 2542
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผ้าบาติกบนกระดาษสา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 ต.ค. 2542 - 15 ต.ค. 2542
- อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดดอกไม้ 1 หลักสูตรระยะสั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช 12 มี.ค. 2543 - 30 เม.ย. 2543
- อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ก.พ. 2551 - 09 ก.พ. 2551
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น จัดดอกไม้ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช 05 เม.ย. 2546 - 04 พ.ค. 2546
- อบรม Pre-Intermediate Assumption Thonburi-Bell Language Centre 20 พ.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2546
- อบรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพครู กลุ่มสาระภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 06 ต.ค. 2546 - 17 ต.ค. 2546 66
- อบรม "เรียนจัดดอกไม้สากลเบื้องต้น" สำนักงาน นิตยสารขวัญเรือน 27 พ.ย. 2547 - 28 พ.ย. 2547
- อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการศึกษาพิเศษ เรื่อง "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเด็กพิเศษ" จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2548 - 10 พ.ค. 2548
- อบรมครูแกนนำต้านาเสพติดในสถานศึกษา จากสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ก.ย. 2548

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ทัศนศึกษาเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 17 มี.ค. 2556 - 21 มี.ค. 2556 0
2555 ศึกษาดูงาน โรงเรียนแรฟเฟิล Monlfort Secondry School และ St. Gabriel Secondary School ประเทศสิงคโปร์ 11 ส.ค. 2537 - 14 ส.ค. 2537 0
2555 ศึกษาดูงานโรงเรียนมงฟอร์ต, โรงเรียนแรฟเฟิล, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 18 ต.ค. 2538 - 22 ต.ค. 2538 0
2555 ศึกษาดูงาน Bell Language school in London Cambridge and Bath ประเทศอังกฤษ 28 ต.ค. 2539 - 03 พ.ย. 2539 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเวียดนาม ตอนใต้ ประเทศเวียดนาม 03 พ.ค. 2543 - 08 พ.ค. 2543 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ฟินแลนด์ นอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ฟินแลนด์ นอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก 30 เม.ย. 2544 - 13 พ.ค. 2544 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของเกาะฮ่องกง เกาะฮ่องกง 17 ต.ค. 2535 - 21 ต.ค. 2535 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของลาว ตอนใต้ ประเทศลาว 23 ธ.ค. 2544 - 25 ธ.ค. 2544 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศจีน ประเทศจีน 15 ต.ค. 2547 - 20 ต.ค. 2547 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเวียดนามตอนเหนือ ประเทศเวียดนาม 03 พ.ค. 2548 - 06 พ.ค. 2548 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีนครวัด พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชา 17 มี.ค. 2551 - 19 มี.ค. 2551 0
2555 ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ระดับประถมศึกษา ณ Tsujiminami Elementary School ระดับมัธยมศึกษา ณ Tokyo Gakkan Urayasu High School และ Junten High School ประเทศญี่ปุ่น 10 ต.ค. 2552 - 15 ต.ค. 2552 0
2555 ศึกษาวัฒนธรมประเพณีประเทศลาวตอนเหนือ ประเทศลาว 05 ก.พ. 2554 - 08 ก.พ. 2554 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 เม.ย. 2548 - 05 เม.ย. 2548 3
2557 การจดรายงานการประชุม (หน่วยงาน/โรงเรียนในชุมชน) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 2
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2001 พ.ค. 547  เกียรติบัตรหอพักที่ได้มาตรฐานคุณภาพหอพัก ประจำปี 2543 จากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัดิการสังคม  เกียรติบัตร
2  2002 ม.ค. 564  จัดพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยและหินสี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  จดหมายโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
3  2002 มี.ค. 544  จัดตู้แสดงเปลือกหอยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต
4  2007 พ.ย. 546  จัดทำรายงานประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2550-2557  รายงานประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2550-2557
5  2009 พ.ย. 564  ผู้ประสานงานการคัดเลือกครูดีเด่น โครงการสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ ระหว่างปี 2547-2556  เกียรติบัตรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
6  2012 ก.พ. 544  จัดทำหนังสือบทเรียนจากสายน้ำ  หนังสือ Life Story บทเรียนจากสายน้ำ สำนักพิมพ์แปลน พริ้นติ้ง จำกัด
7  2012 พ.ค. 544  จัดทำรายงานประจำปีมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554  รายงานประจำปีมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554
8  2015 ต.ค. 544  จัดทำสูจิบัตรกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5-6  สูจิบัตรกีฬาครูวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556 และสูจิบัตรกีฬาครูวันที่ 17-18 ตุลาคม 2558

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 3077  5 เบญจมาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 3077 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 3083  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 3083 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ /เข็มเครื่องหมายประดับ
5 ธ.ค. 3088  4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 3088 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญเครื่องหมายประดับ

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ,   งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ,   งานสารบรรณ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (3)
     หน้าที่ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง    แผนงาน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ขั้นตอน ขั้นวางแผน
     หน้าที่ ออกจดหมายและประสานงานเชิญ    แผนงาน กิจกรรมถวายพระพรวันแม่ ขั้นตอน ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
     หน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ    แผนงาน กิจกรรมถวายพระพรวันแม่ ขั้นตอน ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (175)
   เปิดเรียนภาค 1/2558
   ประชุมรับสมัคร ป.1 ปี 59
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   เรียน Bell
   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1
   ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558
   ประชุมฝ่ายธุรการ
   ประชุมมอบเกียรติบัตรเรียนดี
   ประชุมฝ่ายธุรการ
   ประชุมครูประจำเดือน
   พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี
   ตรวจร่างกาย
   ประชุมสรุปงานรับนักเรียน ป.1
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2558
   ชมคอนเสิร์ตชรินทร์
   ประชุมคณะกรรมการ
   ประชุมกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน
   เทิดเกียรติ น.หลุยส์
   ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558
   ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558
   ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558
   ประชุมเตรียมงานพิธีถวายพระพร
   โบว์ลิ่งศิษย์เก่า
   ประชุมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ
   ซ้อมแชร์บอล
   เรียน Bell
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2558
   PTA/ACTA ร่วมพิธีถวายพระพร
   หยุดวันแม่
   ประชุมฝ่ายธุรการ
   เชิญ PTA/ACTA ร่วมเทิดเกียรติแม่พระ
   ประชุมครู
   ฟังบรรยาย สร้างวินัยเชิงบวก
   กีฬาสมาคมฯ ACS+ACT
   เรียน Bell
   เรียน Bell
   ประชุมย่อยสมาคมฯ
   ประชุมกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน
   ประชุมครู
   เรียน Bell
   ประชุมโบว์ลิ่ง
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2558
   ประเมินโรงเรียน 8-11 ก.ย.
   เรียน Bell
   ประชุมกีฬาครู
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2
   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน
   การแข่งขันโบว์ลิ่ง
   แข่งขันโบว์ลิ่ง
   เรียน Bell
   MC ฉีดยา
   ประชุมฝ่ายธุรการ
   งานเลี้ยงฉลอง 50 ปี ภ.อรุณ
   ประชุมครู
   สัมมนาคุณธรรมครู
   ร่วมงานครูดีเด่น
   สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน
   สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน
   ประชุมแรลลี่
   กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียล
   กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียล
   อยู่เวรโรงเรียน
   อยู่เวรโรงเรียน
   เดินทางไปเยี่ยม ม.ทวี ปัญญา
   เยี่ยม ม.ทวี ปัญญา
   เยี่ยม ม.ทวี ปัญญา
   เยี่ยมบ้านป่าซาง
   ต้อนรับคุณวิริยะ ประธานเปิดว่ายน้ำ
   ต้อนรับนายกส่องแสง
   เปิดเทอม 2
   เรียน Bell
   ประชุมครู
   ประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 5
   เรียน Bell
   ปลูกป่า ACEP
   ไปบ้านเพชรสำราญ
   ร่วมแสดงความยินดี ฉลองบราเดอร์
   ประชุม กก.ร่วม 4 ฝ่าย
   เรียน Bell
   กรีฑาสี ป.4-ม.6
   ประชุมกอล์ฟ
   กรีฑาสีประถม
   ไปประชุมสมาพันธ์ฯ
   ร่วมงานกาล่าดินเนอร์
   เรียน Bell
   ประชุมวันวิชาการ
   ไปแสดงความยินดีวันเกิดคุณวิริยะ/คุณกมลลักษณ์
   ประชุมกรรมการบริหาร ร.ร. 3-58
   ประชุมฝ่ายธุรการ
   เรียน Bell
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 6-58
   ชี้แจงกติกาแรลลี่
   ร่วมพิธีเปิดเทศกาลพระคริสต์สมภพ
   เรียน Bell
   อบรมคอมพิวเตอร์
   ร่วมพิธีถวายพระพร+ปลูกป่า
   หยุดวันพ่อ
   หยุดวันพ่อ
   เรียน Bell
   หยุดวันรัฐธรรมนูญ
   แรลลี่สมาคมฯ
   แรลลี่สมาคมฯ
   เมษารับปริญญา
   ลากิจ
   เรียน Bell
   สอบกลางภาค
   ประชุมฝ่ายธุรการ
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 7
   อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
   คริสต์มาสหอพัก
   คริสต์มาสแฟร์
   หยุดคริสต์มาส-ปีใหม่
   เรียน Bell
   คอนเสิร์ตเพื่อครู
   สังสรรค์ครอบครัวสมาคมฯ
   ไปสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน
   ประชุมครู
   ประชุมสมาคมฯ
   งานเลี้ยงปีใหม่ครู-เจ้าหน้าที่
   รับสมัครนักเรียน-สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
   ประชุมสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น
   เรียน Bell
   ลากิจ
   งานราตรีสัมพันธ์ วันที่ 1
   เมไปหาหมอ
   สอบเข้า ม.1 ม.4
   เรียน Bell
   ประชุมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดีเด่น
   ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ม.4
   ราตรีสัมพันธ์ วันที่ 3
   ราตรีสัมพันธ์ วันที่ 4
   กอล์ฟสมาคมฯ ครั้งที่ 5
   มอบตัว ม.1 ม.4
   มอบตัว ม.1 ม.4
   เรียน Bell
   หยุดตรุษจีน
   ประชุมเตรียมการเปิดอาคารอเล็กซิส
   เรียน Bell
   ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร
   การแข่งขันเอแม็ท คำคม
   แข่งขันเอแม็ท โดยมูลนิธิฯ
   ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร
   ไปเชียงใหม่
   ประชุมเตรียมงานเกียรติบัตรดีเด่น
   เรียน Bell
   มิสซาปิดปีการศึกษา
   มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
   งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า
   เปิดอาคารดนตรี
   หยุดมาฆบูชา
   ประชุมกรรมการบริหาร ร.ร. ครั้งที่ 4
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 9
   สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน
   สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 แทรกชั้น
   ประกาศผลสอบภาค 2-58
   เริ่มเรียนปรับพื้นฐานซัมเมอร์
   หยุดสงกรานต์
   หยุดสงกรานต์
   หยุดสงกรานต์
   หยุดสงกรานต์
   หยุดสงกรานต์
   พิธีมุทิตาจิต
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2558 4 ก.พ. 2559
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)