[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10034
ชื่อ: มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561)
ฉายา: น้อย
อายุงาน: 25 ปี 4 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2523  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาไทย  ปริญญาบัตร
2    โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ 2518  ม.ศ.5  ประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย (วันครู 2503) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 2513  ป.7  ประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนบ้านป่าซาง (พิศาลประชานุกูล) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 2510  ป.4  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2560 กรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2559 กรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2558 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2557 กรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2556 กรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 กรรมการ งานสารบรรณ
2554 งานสารบรรณ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 กรรมการ ประสานงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 งานสารบรรณ (หนังสือออก),งานประชาสัมพันธ์,ประสานงานสมาคมฯ 0
2559 งานสารบรรณ (หนังสือออก),งานประชาสัมพันธ์,ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง
2558 งานสารบรรณ (หนังสือออก),งานประชาสัมพันธ์,ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง
2557 งานสารบรรณ (หนังสือออก),งานประชาสัมพันธ์,ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง
2556 งานสารบรรณ (หนังสือออก), ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง
2555 งานสารบรรณ (หนังสือออก), ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง
2554 งานสารบรรณ (หนังสือออก) -ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง
2553 งานสารบรรณ-ประสานงานสมาคมฯ-สอนภาษาไทยเพิ่มเติม ม.6 ม.6 0 อัตรากำลัง
2551 หัวหน้าแผนกธุรการ 0 อัตรากำลัง
2550 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลัง
2547 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลัง
2544 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2544-2546
2541 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต) 0 อัตรากำลัง
2539 ประสานงานผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ) 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2539-2540
2538 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ และสอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.5-6 0 อัตรากำลัง
2537 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และสอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.5-6 0 อัตรากำลัง
2536 เลขานุการรองผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์) และสอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.5-6 0 อัตรากำลัง
2535 สอนภาษาไทย ม.ปลาย/ประสานงานภราดาคมทวน ยันต์เจริญ ม.4-6 0 คำสั่ง
2534 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย/ประสานงาน ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ม.4-6 0 คำสั่ง
2533 ประสานงานอาจารย์พิเศษมัธยมปลาย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2532 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย/ประสานงานวิชาการมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2531 หัวหน้าหมวดภาษาไทย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2530 รองหัวหน้าหมวดภาษาไทย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2529 ประสานงานอาจารย์พิเศษ ม.ปลาย/สอนภาษาไทย ม.ปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2528 ครูประจำชั้น ม.6/1 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2527 ครูประจำชั้น ม.5/1 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2526 ครูประจำชั้น ม.4/1 สอนภาษาไทย มัธยมปลาย ม.4-5 0 คำสั่ง
2525 ครูประจำชั้น ม.1 และสอนภาษาไทย ม.4 ชั้น ม.1 0 อัตรากำลัง
2524 ครูประจำชั้น ม.1/2 และครูพิเศษชั้น ม.2 ม.1 0 คำสั่ง
2523 ครูพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1 0 คำสั่ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 คุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก โดย บาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน์ และซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00
2560 สรุปงานประจำปีการศึกษา 2560 และประเมินแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ-การเงิน/ประเมินความเสี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี/หัวหิน 06 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 6.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง "ความสุข...ที่เลือกได้" โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยงานวิจัย" โดยมิสวิไลพร สิลางาม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 3.00
2559 อบรมเรื่อง "การสรุปงานประจำภาคเรียนที่ 1/2559 และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานภาคเรียนที่ 2/2559 " โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 ต.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559 2.00
2559 อบรมเรื่อง "กิจกรรมปลูกป่าชายเลน" โดยผู้ใหญ่บ้านคลองโคน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม 18 ต.ค. 2559 - 18 ต.ค. 2559 5.00
2559 อบรมหัวข้อ การบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง ห้องประชุม De Montfort ชั้น 3 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 พ.ย. 2559 2.00 14285.doc
2559 การบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 09 ส.ค. 2559 3.00 14287.doc
2559 การอบรมสัมมนาเรื่อง "เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความเสียสละ" โดย คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก วัดนักบุญยอห์น บอสโก วัดคริสตหฤทัย และอาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 6.00
2559 การประเมินความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560 7.00
2559 การประเมินและทบทวนแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2559 โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 14 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.00
2559 ประชุมสัมมนาสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 17 ก.พ. 2560 - 18 ก.พ. 2560 4.00
2558 "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส." โดย อ.ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหนังสือ "สุภาษิตและปัญญาจารย์" คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 22 ม.ค. 2559 - 23 ม.ค. 2559 12.00
2558 สัมมนาเรื่อง "การเขียนแผนปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 10 ต.ค. 2558 - 11 ต.ค. 2558 12.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อบรมภาษาอังกฤษ Course Intensive English โดย ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 มิ.ย. 2558 - 16 ก.ย. 2558 14.00
2558 การอบรมสัมมนาเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่่างยั่งยืน" โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การดาวโหลดไฟล์จาก Youtube และบันทึกลงแผ่น CD โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล 03 ธ.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558 1.00
2558 อบรมเรื่อง"ประชุมสัญจรสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 ก.พ. 2559 - 13 ก.พ. 2559 8.30
2558 อบรมภาษาอังกฤษ Course Intensive English โดย ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี-Bell 28 ต.ค. 2558 - 17 ก.พ. 2559 12.00
2558 ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Learning with Mac) โดย คุณชนาธิป อดุลย์อารี -Education Trainer บริษัท SPVI จำกัด (มหาชน) ห้องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช รัตนบรรณาคาร ชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 อบรมเรื่อง "การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2558 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2558 การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม PHOTOSHOP โดย มิสอารญา พุทธสาร และทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ รัตนบรรณาคาร ชั้น 2 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 3.00
2558 แนวทางการสรุปงานตามแผนงาน และการประเมินแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน โดย มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ 05 มี.ค. 2559 - 05 มี.ค. 2559 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Quipper School ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) อาคารอิลเดอฟองโซ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 Intensive English by ACT-Bell Semester 1 โดย Mr.James Close ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 01 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 12.00
2557 Intensive English by ACT-Bell Semester 2 โดย Mr. Paul Coffey ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2558 12.00
2557 การปฏิบัติตามกระแสเรียกของความเป็นครูในแบบคริสตชน วัดนักบุญนิโคลาส บุญเกิด เขาใหญ่ 05 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 12.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 18.00
2556 อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ Bell และ อาคารอิลเดอฟองโซ 18 มิ.ย. 2556 - 18 ก.พ. 2557 0.00
2556 อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด 01 มี.ค. 2557 - 01 มี.ค. 2557 3.00
2552 อบรมคุณธรรมนำชีวิต บ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม 10 ต.ค. 2552 0.00
2552 อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2552 0.00
2551 อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ก.พ. 2551 - 09 ก.พ. 2551 0.00
2548 อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการศึกษาพิเศษ เรื่อง "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเด็กพิเศษ" จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2548 - 10 พ.ค. 2548 0.00
2548 อบรมครูแกนนำต้านาเสพติดในสถานศึกษา จากสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ก.ย. 2548 0.00
2547 อบรม "เรียนจัดดอกไม้สากลเบื้องต้น" สำนักงาน นิตยสารขวัญเรือน 27 พ.ย. 2547 - 28 พ.ย. 2547 0.00
2546 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น จัดดอกไม้ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช 05 เม.ย. 2546 - 04 พ.ค. 2546 0.00
2546 อบรม Pre-Intermediate Assumption Thonburi-Bell Language Centre 20 พ.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2546 0.00
2546 อบรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพครู กลุ่มสาระภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 06 ต.ค. 2546 - 17 ต.ค. 2546 66.00
2543 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดดอกไม้ 1 หลักสูตรระยะสั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช 12 มี.ค. 2543 - 30 เม.ย. 2543 0.00
2542 อบรมหลักสูตรการแนะแนวสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 08 ต.ค. 2542 0.00
2542 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดดอกไม้สดเบื้องต้นจากอาจารย์รัตนา ปรีชาวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 ต.ค. 2542 - 13 ต.ค. 2542 0.00
2542 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผ้าบาติกบนกระดาษสา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 ต.ค. 2542 - 15 ต.ค. 2542 0.00
2541 อบรมเชิงปฏิบัติการ World Wide Web-Enhanced Learning กับ Dr. Barbara Grabowski, Ph.D. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 มี.ค. 2541 0.00
2539 อบรมหลักสูตรโปรแกรม Microsoft Window 3.1 Thai Edition, Microsoft Word 6.0 Thi Edition, Microsoft Excel 5.0 Thai Edition โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 มี.ค. 2539 0.00
2537 อบรมหลักสูตรการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 8 คุรุสภาและโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ 22 ส.ค. 2537 - 27 ส.ค. 2537 0.00
2537 อบรมหลักสูตรสาขาวิชาความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนคอมพิวเตอร์อัสสัมชัญธนบุรี 03 ธ.ค. 2537 - 25 ก.พ. 2538 0.00
2530 อบรมความรู้ทางภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อการสอนในระดับมัธยมปลาย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23 มี.ค. 2530 - 07 เม.ย. 2530 72.00
2524 อบรมเพื่อพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีทางการศึกษากับหลักสูตรใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 08 พ.ค. 2524 0.00
2523 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นวูดแบดจ์ ค่ายผิน แจ่มวิชาสอน 28 ก.ค. 2523 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ทัศนศึกษาประเทศจีน คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา 23 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 0
2559 ศึกษาและทัศนศึกษาประเทศรัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 07 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 7
2556 ทัศนศึกษาเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 17 มี.ค. 2556 - 21 มี.ค. 2556 0
2556 ทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น โอซาก้า-นารา-เกียวโต-กิฟุ-ทาคายาม่า-โทยาม่า-โตเกียว-นาริตะ 19 ต.ค. 2556 - 23 ต.ค. 2556 0
2554 ศึกษาวัฒนธรมประเพณีประเทศลาวตอนเหนือ วังเวียง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 05 ก.พ. 2554 - 08 ก.พ. 2554 0
2551 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีนครวัด พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชา 17 มี.ค. 2551 - 19 มี.ค. 2551 0
2548 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเวียดนามตอนเหนือ ฮานอย 03 พ.ค. 2548 - 06 พ.ค. 2548 0
2547 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศจีน ประเทศจีน 15 ต.ค. 2547 - 20 ต.ค. 2547 0
2544 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ฟินแลนด์ นอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ฟินแลนด์ นอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก 30 เม.ย. 2544 - 13 พ.ค. 2544 0
2544 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของลาว ตอนใต้ คอนพะเพ็ง 23 ธ.ค. 2544 - 25 ธ.ค. 2544 0
2543 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเวียดนาม ตอนใต้ โฮจิมินต์ 03 พ.ค. 2543 - 08 พ.ค. 2543 0
2539 ศึกษาดูงาน Bell Language school in London Cambridge and Bath ประเทศอังกฤษ 28 ต.ค. 2539 - 03 พ.ย. 2539 0
2538 ศึกษาดูงานโรงเรียนมงฟอร์ต, โรงเรียนแรฟเฟิล, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 18 ต.ค. 2538 - 22 ต.ค. 2538 0
2537 ศึกษาดูงาน โรงเรียนแรฟเฟิล Monlfort Secondry School และ St. Gabriel Secondary School ประเทศสิงคโปร์ 11 ส.ค. 2537 - 14 ส.ค. 2537 0
2535 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของเกาะฮ่องกง เกาะฮ่องกง 17 ต.ค. 2535 - 21 ต.ค. 2535 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 การจดรายงานการประชุม (หน่วยงาน/โรงเรียนในชุมชน) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 2
2548 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 เม.ย. 2548 - 05 เม.ย. 2548 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  21 ม.ค. 2545  จัดพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยและหินสี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  จดหมายโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
2  1 มี.ค. 2545  จัดตู้แสดงเปลือกหอยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต
3  3 พ.ย. 2550  จัดทำรายงานประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2550-2559  รายงานประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2550-2558
4  21 พ.ย. 2552  ผู้ประสานงานการคัดเลือกครูดีเด่น โครงการสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ ระหว่างปี 2547-2556, 2559  เกียรติบัตรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
5  1 ก.พ. 2555  จัดทำหนังสือบทเรียนจากสายน้ำ  หนังสือ Life Story บทเรียนจากสายน้ำ สำนักพิมพ์แปลน พริ้นติ้ง จำกัด
6  1 พ.ค. 2555  จัดทำรายงานประจำปีมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554  รายงานประจำปีมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554
7  1 ต.ค. 2558  จัดทำสูจิบัตรกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5-6  สูจิบัตรกีฬาครูวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556 และสูจิบัตรกีฬาครูวันที่ 17-18 ตุลาคม 2558
8  1 ต.ค. 2559  เป็นผู้ประสานการจัดทำสูจิบัตรกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15  ข้อมูลฝ่ายธุรการและฝ่ายกิจกรรม
9  4 พ.ย. 2559  เป็นผู้ประสานการจัดทำสูจิบัตรครูดีเด่น และพิธีมอบรางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 2559 ให้กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ข้อมูลฝ่ายธุรการและข้อมูลสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2534  5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 0 0 0 5 ธ.ค. 2534 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ /เข็มเครื่องหมายประดับ
5 ธ.ค. 2540  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2540 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ /เข็มเครื่องหมายประดับ
5 ธ.ค. 2545  4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2545 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญเครื่องหมายประดับ

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)