[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10034
ชื่อ: มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์
ฉายา: น้อย
อายุงาน: 34 ปี 11 เดือน 28 วัน
อีเมล: wachareenoi@hotmail.com
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2523  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาไทย  ปริญญาบัตร
2    โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ 2518  ม.ศ.5  ประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย (วันครู 2503) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 2513  ป.7  ประกาศนียบัตร
4    โรงเรียนบ้านป่าซาง (พิศาลประชานุกูล) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 2510  ป.4  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2557 กรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2556 กรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 กรรมการ งานสารบรรณ
2554 งานสารบรรณ งานบริหารแผนกธุรการ
2554 กรรมการ ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 กรรมการ ประสานงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/2
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2523 ครูพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1 0 คำสั่ง
2524 ครูประจำชั้น ม.1/2 และครูพิเศษชั้น ม.2 ม.1 0 คำสั่ง
2526 ครูประจำชั้น ม.4/1 สอนภาษาไทย มัธยมปลาย ม.4-5 0 คำสั่ง
2527 ครูประจำชั้น ม.5/1 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2528 ครูประจำชั้น ม.6/1 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2529 ประสานงานอาจารย์พิเศษ ม.ปลาย/สอนภาษาไทย ม.ปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2530 รองหัวหน้าหมวดภาษาไทย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2531 หัวหน้าหมวดภาษาไทย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2532 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย/ประสานงานวิชาการมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2533 ประสานงานอาจารย์พิเศษมัธยมปลาย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2534 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย/ประสานงาน ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ม.4-6 0 คำสั่ง
2535 สอนภาษาไทย ม.ปลาย/ประสานงานภราดาคมทวน ยันต์เจริญ ม.4-6 0 คำสั่ง
2536 เลขานุการรองผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์) และสอนวิชาเลือกภาษาไทย สายศิลป์ 0 อัตรากำลัง
2538 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่/ครูพิเศษภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 อัตรากำลัง
2539 ประสานงานผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ) 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2539-2540
2541 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลัง ปีการศึกษา 2541-2543
2544 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2544-2546
2547 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลัง
2550 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลัง
2551 หัวหน้าแผนกธุรการ 0 อัตรากำลัง
2552 ประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-งานธุรการ 0 อัตรากำลัง
2553 งานสารบรรณ-ประสานงานสมาคมฯ-สอนภาษาไทยเพิ่มเติม ม.6 0 อัตรากำลัง
2554 งานสารบรรณ (หนังสืออก) -ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง
2557 งานสารบรรณ (หนังสือออก) / งานประชาสัมพันธ์ / ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง ปีการศึกษา 2557

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 Intensive English by ACT-Bell Semester 1 โดย Mr.James Close ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 01 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 12
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3
2557 Intensive English by ACT-Bell Semester 2 โดย Mr. Paul Coffey ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 28 ต.ค. 2557 - 17 ก.พ. 2558 12
2557 การใช้งานโปรแกรม Quipper School ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) อาคารอิลเดอฟองโซ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2
2557 อบรมหลักสูตรเร่งรัดการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 4
2557 การปฏิบัติตามกระแสเรียกของความเป็นครูในแบบคริสตชน วัดนักบุญนิโคลาส บุญเกิด เขาใหญ่ 05 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การจัดดอกไม้สดเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2544 - 01 ต.ค. 2544 2
2557 การจัดดอกไม้สด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ส.ค. 2547 - 10 ส.ค. 2547 2
2557 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 05 เม.ย. 2548 - 05 เม.ย. 2548 3
2557 การจดรายงานการประชุม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 18 ส.ค. 2549 - 18 ส.ค. 2549 2
2557 การจดรายงานการประชุม (หน่วยงาน/โรงเรียนในชุมชน) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 19 ต.ค. 2555 - 19 ต.ค. 2555 2
2557 การเขียนจดหมายราชการ รัตนบรรณาคาร 17 ก.ค. 2557 - 17 ก.ค. 2557 1
2544 การจัดดอกไม้สดเบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2544 - 01 ต.ค. 2544 3
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 พ.ค. 2537  เขียนข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ ประวัติ และอื่น ๆ ลงในเอกสารสิ่งพิมพ์ของโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2537-ปัจจุบัน  จดหมายข่าว, วารสาร, หนังสือที่ระลึก 90 ปี ภราดาราฟาแอล, หนังสือที่ระลึกเปิดอาคารเซนต์ปีเตอร์ อาคารโกลเด้นจูบิลี่, หนังสืออนุสรณ์ ฯลฯ
2  10 พ.ค. 2542  จัดพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
3  4 พ.ค. 2544  เกียรติบัตรหอพักที่ได้มาตรฐานคุณภาพหอพัก ประจำปี 2543 จากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัดิการสังคม  เกียรติบัตร
4  21 ม.ค. 2545  จัดพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยและหินสี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  จดหมายโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
5  1 มี.ค. 2545  จัดตู้แสดงเปลือกหอยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต
6  4 พ.ค. 2546  ถ้วยรางวัลชมเชย การประกวดจัดดอกไม้สดหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 3 จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช  ถ้วยรางวัล
7  1 มี.ค. 2552  จัดทำรายงานประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  วารสารรายงานประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
8  21 พ.ย. 2552  ผู้ประสานงานการคัดเลือกครูดีเด่น โครงการสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ ระหว่างปี 2547-2556  เกียรติบัตรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
9  1 พ.ค. 2554  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2554-2555  Annual Report Academic Year 2011,2012 Assumption College Thonburi
10  1 ก.พ. 2555  จัดทำหนังสือบทเรียนจากสายน้ำ  หนังสือ Life Story บทเรียนจากสายน้ำ สำนักพิมพ์แปลน พริ้นติ้ง จำกัด
11  1 เม.ย. 2555  จัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  หนังสือ "เบญจทศวรรษ อัสสัมชัญธนบุรี"
12  1 พ.ค. 2555  จัดทำรายงานประจำปีมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554  รายงานประจำปีมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554
13  17 ต.ค. 2557  จัดทำสูจิบัตรกีฬาเครือฯ ครั้งที่ 14  สูจิบัตรกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 14
14  24 ต.ค. 2557  จัดทำหนังสือที่ระลึกงานศพภราดาราฟาแอล  หนังสือที่ระลึกงานศพภราดาราฟาแอล
15  28 ก.พ. 2558  ผู้ประสานงานการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นปี 2554-2557  คำสั่งสมาคมศิษย์เก่า และคำประกาศเกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2534  5 เบญจมาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2534 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 2540  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2540 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ /เข็มเครื่องหมายประดับ
5 ธ.ค. 2545  4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2545 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญเครื่องหมายประดับ

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ,   งานสารบรรณ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (186)
   ทัศนศึกษาครูกาญจนบุรี
   ทัศนศึกษาครูกาญจนบุรี
   ทัศนศึกษาครูกาญจนบุรี
   สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน
   สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน
   สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน
   เด็กเข้าหอ
   เปิดเรียนวันแรก
   1. ขั้นวางแผน (P) 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสารบรรณ ให้มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียน 1.1 จัดทำแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี 1.2 กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสารบรรณ ให้เป็นไปตามวัน เวลา และงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม เปรียบเทียบกับเป้าหมายและสรุปรายงาน ผู้บริหารตามสายบังคับบัญชาตามวัน และ เวลาที่กำหนด 1.4 นำผลการประเมินมาทบทวนเพื่อการปรับปรุงและ พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ โรงเรียนกำหนด
   2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (D) 2.1 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนา แผนพัฒนาโรงเรียน และแผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน 2.1.1 การผลิตหรือจัดทำเอกสารหนังสือออก - กำหนดขั้นตอนในการจัดทำเอกสาร (พิจารณา-พิมพ์- แก้ไขปรับปรุง-ตรวจทาน-เสนอลงนาม- ส่งต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง-สำเนาจัดเก็บ) 2.1.2 การส่งเอกสารที่ผลิตหรือจัดทำ - กำหนดขั้นตอนในการส่งเอกสารที่จัดทำ (ตรวจสอบ- ลงทะเบียน-ลงวันเดือนปี -บรรจุซอง-นำส่ง-สำเนาให้ ผู้เกี่ยวข้องจัดเก็บเป็นข้อมูลหน่วยงาน) 2.1.3 การรับเอกสาร-หนังสือเข้า 2.1.3.1 กำหนดขั้นตอนในการรับเอกสาร-หนังสือ - ตรวจสอบหนังสือเข้า - แยกประเภทหนังสือ - จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนเพื่อ ดำเนินการก่อนหลัง - เปิดซองและตรวจเอกสาร - ประทับตราหนังสือ - ลงทะเบียนรับหนังสือ - นำเสนอผู้อำนวยการลงนาม 2.1.3.2 กำหนดขั้นตอนในการส่งเอกสาร-หนังสือ - ส่งเอกสาร-หนังสือ - ส่งสำเนาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบที่ต้นฉบับ - จัดเก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐานที่ฝ่ายธุรการ 2.1.4 การเก็บรักษาและการยืม กำหนดขั้นตอนในการเก็บหนังสือ - แยกประเภทการจัดเก็บ (การเก็บระหว่าง ปฏิบัติงาน - การเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ – การเก็บเมื่อ ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว) - กำหนดอายุหนังสือแต่ละประเภท 2.1.5 การทำลายเอกสาร-หนังสือ - หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งการให้ทำลายหนังสือที่ครบ กำหนดอายุการจัดเก็บหรือให้ขยายเวลาการจัดเก็บหนังสือ บางประเภท - ทำลายหนังสือแต่ละประเภทตามกำหนดอายุการจัดเก็บ ภายใน 60 วันเมื่อสิ้นปีการศึกษา 3.วางแผนและดำเนินการกำกับติดตามให้มีการจัดทำ สารสนเทศระดับหน่วยงาน ระดับฝ่าย และระดับโรงเรียน ให้เป็นไปตามระบบที่คณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียน กำหนด 4.จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร หน่วยงานสารบรรณให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรเป็น รายบุคล
   3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ ประเมินผล (C) 3.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และจัดทำสถิติ ประจำเดือน 3.2 จัดทำรายงานสรุปข้อมูล สถิติ สารสนเทศ ส่งให้ หัวหน้าแผนกธุรการ/ผช.ผอ.ฝ่ายธุรการ-การเงิน
   1. ขั้นวางแผน (P) 1.1 เสนอกิจกรรมที่สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า จะจัดขึ้น 1.2 เสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 1.3 ขออนุมัติงบประมาณ
   2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (D) 2.1 วางแผนงานและจัดทำแผนงาน/โครงการประสานงาน สมาคมผู้ปกครองฯและสมาคมศิษย์เก่าฯ 2.2 รวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่าฯและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับงานของสมาคม 2.3 จัดประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ออกจดหมายเชิญประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุม รายชื่อผู้เข้าประชุม บันทึกรายงานการประชุม จองห้องประชุม และอาหารว่าง 2.4 ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่าย งบประมาณ ของสมาคมฯ 2.5 ประสานงาน การดำเนินกิจกรรม และการทำงานต่างๆ ของสมาคมฯ ร่วมกับโรงเรียน กับสมาพันธ์สมาคมผู้ ปกครองฯ และโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.6 ประสานงาน การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2.7 จัดเก็บรวบรวมผลงานสมาคมฯ ตลอดปีการศึกษา และเผยแพร่ผลงานของสมาคมฯ 2.8 จัดทำบัตรสมาชิก จัดเก็บประวัติสมาชิก และเอกสาร สำคัญของสมาคมฯ 2.9 จัดทำระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ และรายงานประจำปี ของสมาคมฯ 2.10 ประสานหน่วยงานราชการเกี่ยวกับกิจการของสมาคมฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 2.11 จัดส่งช่อดอกไม้แสดงความยินดี หรือพวงหรีดเคารพ ศพ ในนามสมาคมผู้ปกครองฯ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.12 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปผลงาน ประจำปี 2.13 ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.14 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ให้กับครอบครัว สมาคมฯ
   3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ ประเมินผล (C) 3.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และจัดทำสถิติ ประจำเดือน 3.2 จัดทำรายงานสรุปข้อมูล สถิติ สารสนเทศส่งให้หัวหน้าแผนกการเงิน/ผช.ผอ.ฝ่ายธุรการ-การเงิน
   4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A) 4.1 รวบรวมข้อมูล และความสำเร็จของงานจัดทำเป็นสรุปงานประจำปี 4.2 รวบรวมข้อมูลที่ไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 4.3 กำหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาความก้าวหน้า
   ประชุมกรรมการผลิตวีดีทัศน์ประวัติโรงเรียน
   รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1/2558
   ประชุมงานประชาสัมพันธ์
   สอบประเมิน ป.1 ปี 2558
   ประชุมสมาคมฯ
   ประชุมไหว้ครู
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2-6, ม.2-3, ม.5-6
   ประชุมเกียรติบัตรเรียนดี
   ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2557
   ประชุมครูเกษียณ
   ไหว้ครู
   ลาป่วย
   มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี+ทุน
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ
   ลาป่วย
   มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1/2558
   มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1/2558
   มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1/2558
   มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1/2558
   มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1/2558
   ประชุมฝ่าย
   ประชุมพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์
   อบรมครูการเขียนจดหมายราชการ
   พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์
   ประชุมถวายพระพร
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ
   ร่วมต้อนรับสมาคมฯ
   ประชุมสมาพันธ์
   ประชุมศูนย์การเรียนรู้
   เรียน Bell
   ถวายพระพร+วันแม่
   วันหยุดพิเศษ
   หยุดวันแม่
   วันอัสสัมชัญ
   เรียน Bell
   ACN ศึกษาดูงานธุรการ ฯลฯ
   ประชุมสูจิบัตรกรีฑาเครือ
   เรียน Bell
   ประชุมสมาคมฯ กลุ่มย่อย
   รับรองแขกพิเศษชมละครเพลงสุดสาคร
   จำหน่ายใบสมัคร ม.1, ม.4
   เรียน Bell
   BSG. ตรวจโรงเรียน
   BSG. ตรวจโรงเรียน
   กรีฑาสี ป.4-ม.6
   กรีฑาสี ป.1-3
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ
   ครูเอกชนอำนาจเจริญมาดูงาน
   เรียน Bell
   ทำสูจิบัตรกีฬาเครือฯ
   ลาครึ่งวันบ่าย
   ลา 1 วัน
   ลา 1 วัน รับพี่วุฒิ กลับจาก ร.พ.
   แข่งขันโบว์ลิ่ง
   เรียน Bell
   ประชุม 99 ปี ภ.ราฟาแอล
   ลา 1 วัน
   สอบปลายภาค 1/2557
   สอบปลายภาค 1/2557
   ทำหนังสือที่ระลึกงานศพ
   สอบปลายภาค 1/2557
   ทำหนังสือที่ระลึกงานศพ
   สอบปลายภาค 1/2557
   ส่งศพ ภ.ราฟาแอลไปศรีราชา
   ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/57
   สอบปลายภาค 1/2557
   ไปร่วมฝังศพ ภ.ราฟาแอล
   อบรมคุรธรรมจริยธรรมครู
   มอบรางวัลครูดีเด่น
    SLC ดูงานธุรการ
   กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ
   กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ
   กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ
   แข่งขันว่ายนำ้ ครั้งที่ 5
   เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
   ลากิจ
   ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2557
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ
   ลากิจ
   สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (ภายใน)
   ประชุมแรลลี่
   อบรมกับศูนย์คอมฯ
   อบรมตัวบ่งชี้
   ประกาศผลสอบ ม.4 ภายใน
   ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2557
   ขออนุมัติโครงการ
   สวดศพพ่อมิสนุ้ย
   สวดศพแม่ ม.วัลลภ
   ถวายพระพรในหลวง
   หยุดเรียน
   ไปหัวหิน
   ไปหัวหิน
   ไปหัวหิน
   หยุดเรียน
   ประกาศรายชื่อต่อ ม.4, ม.1 ปี 2558
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 6
   ประชุมคณะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
   ประชุมคณะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
   ม.ปลายสอบ
   ม.ต้นสอบ ประถมเรียน
   ม.ปลายสอบ / ประถมสอบ
   คริสต์มาสหอ
   ไปสวดศพแม่ชญาภา
   ม.ต้นสอบ
   ม.ปลายสอบ / ประถมสอบ
   งานคริสต์มาสแฟร์/ครอบครัวครู
   หยุดเรียน
   หยุดเรียน
   หยุดเรียนปีใหม่
   หยุดเรียนปีใหม่
   เปิดเรียน
   ประชุมชี้แจงกติกาแรลลี่
   ประชุมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ปี 57
   แรลลี่การกุศล
   แรลลี่การกุศล
   ป.3/ป.6/ม.3/ม.6 สอบ FSG/FSGST
   ประชุม กก.เกียรติบัตรดีเด่น
   ป.3/ป.6/ม.3/ม.6 สอบ FSG/FSGST
   ประชุมราตรีสัมพันธ์
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ
   งานเลี้ยงครอบครัว 2 สมาคมฯ
   ดำเนินการ
   วันครู
   ยื่นใบสมัครสอบ ม.1 ม.4
   สอบเข้า ม.1, ม.4 รอบภายนอก
   ประกาศผลสอบรอบภายนอก
   ทัศนศึกษาหอพัก
   ทัศนศึกษาหอพัก
   มอบตัว ม.1 ภายนอก ปี 2558
   มอบตัว ม.4 ภายนอก
   ไปพบคุณสนั่น-คุณวิริยะ
   สรุปประเมินผล
   ป.6 สอบ O-NET
   สอบ O-NET ม.3
   ชิมอาหารร้านค้าเช่า
   ประชุมกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
   มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
   ประชุมกอล์ฟ
   กอล์ฟสมาคมฯ
   ประชุมงานคืนสู่เหย้า
   ไปประชุมสัญจร ACR
   ราตรีสัมพันธ์ ป.4-ม.3
   ไปประชุมสัญจร ACR
   ราตรีสัมพันธ์ ป.1-3/ ม.4-6
   หยุดตรุษจีน
   อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
   สอบปลายภาค 2/2557
   สอบปลายภาค 2/2557
   ประชุมงานคืนสู่เหย้า
   สอบปลายภาค 2/2557
   สอบปลายภาค 2/2557
   ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2557
   สอบปลายภาค 2/2557
   งานคืนสู่เหย้า
   ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 8
   มอบวุฒิบัตร ม.6 + งานเลี้ยงเย็น
   ศิษย์เก่าเลี้ยงขอบคุณ
   ศิษย์เก่าเลี้ยงขอบคุณ
   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4/58
   ผู้บริหารและคณะครู ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตรุกี กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2558
   ผู้บริหารและคณะครู ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตรุกี กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2558
   ACSP ดูงานธุรการ
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ม.1 ม.4 + แทรกชั้น
   สิ้นสุด ผู้บริหารและคณะครู ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตรุกี กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2558
   ผู้บริหารและคณะครู ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตรุกี กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2558
   ประกาศผลสอบ + ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ + ขายหนังสือ + รับเงินอุดหนุน
   สมาคมผู้ปกครอง เลี้ยงขอบคุณกอล์ฟ กาญจนบุรี
   ประชุมมุทิตาจิตครูเกษียณ
   ประชุมพิจารณาทบทวนข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ
   งานมุทิตาจิตครูเกษียณ
   4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A) 4.1 รวบรวมข้อมูล และความสำเร็จของงานจัดทำเป็น สรุปงานประจำปี 4.2 รวบรวมข้อมูลที่ไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ "การเขียนจดหมายราชการ" 2 ก.ค. 2557
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Bell สำหรับครูและเจ้าหน้าที่ภาคเรียนที่ 2/2557 24 ก.พ. 2558
• โพสต์ข่าว : (2)
 กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตร ม.6 24 ก.พ. 2558
 กำหนดการคืนสู่เหย้า 26 ก.พ. 2558
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)