[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 10034
ชื่อ: มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์
ฉายา: น้อย
อายุงาน: 34 ปี 3 เดือน 2 วัน
อีเมล: wachareenoi@hotmail.com
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    โรงเรียนบ้านป่าซาง (พิศาลประชานุกูล) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 2510  ป.4  ประกาศนียบัตร
2    โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย (วันครู 2503) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 2513  ป.7  ประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ 2518  ม.ศ.5  ประกาศนียบัตร
4    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2523  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาไทย  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2523 ครูพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1 0 คำสั่ง
2524 ครูประจำชั้น ม.1/2 และครูพิเศษชั้น ม.2 ม.1 0 คำสั่ง
2525 ครูประจำชั้น ม.1 และครูพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.1 และ ม.4 0 คำสั่ง
2526 ครูประจำชั้น ม.4/1 สอนภาษาไทย มัธยมปลาย ม.4-5 0 คำสั่ง
2527 ครูประจำชั้น ม.5/1 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2528 ครูประจำชั้น ม.6/1 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2529 ประสานงานอาจารย์พิเศษ ม.ปลาย/สอนภาษาไทย ม.ปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2530 รองหัวหน้าหมวดภาษาไทย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2531 หัวหน้าหมวดภาษาไทย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2532 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย/ประสานงานวิชาการมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2533 ประสานงานอาจารย์พิเศษมัธยมปลาย/สอนภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 คำสั่ง
2534 สอนภาษาไทยมัธยมปลาย/ประสานงาน ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ม.4-6 0 คำสั่ง
2535 สอนภาษาไทย ม.ปลาย/ประสานงานภราดาคมทวน ยันต์เจริญ ม.4-6 0 คำสั่ง
2536 เลขานุการรองผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์) และสอนวิชาเลือกภาษาไทย สายศิลป์ 0 อัตรากำลัง
2538 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่/ครูพิเศษภาษาไทยมัธยมปลาย ม.4-6 0 อัตรากำลัง
2539 ประสานงานผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ) 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2539-2540
2541 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลัง ปีการศึกษา 2541-2543
2544 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2544-2546
2547 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลัง
2550 เลขานุการผู้อำนวยการ (ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล) และประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ 0 อัตรากำลัง
2551 หัวหน้าแผนกธุรการ 0 อัตรากำลัง
2552 ประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-งานธุรการ 0 อัตรากำลัง
2553 งานสารบรรณ-ประสานงานสมาคมฯ-สอนภาษาไทยเพิ่มเติม ม.6 0 อัตรากำลัง
2554 งานสารบรรณ (หนังสืออก) -ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง
2557 งานสารบรรณ (หนังสือออก) / งานประชาสัมพันธ์ / ประสานงานสมาคมฯ 0 อัตรากำลัง ปีการศึกษา 2557

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
ข้อคิดจากอธิการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3
ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน รัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3
แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
อบรม Intensive English ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 มิ.ย. 2557 - 16 ก.ย. 2557 14
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 มิ.ย. 2557 - 17 ก.ย. 2557 14
อบรม การใช้งาน Adobe Mouse ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) อาคารอิลเดอฟองโซ 19 ก.ค. 2557 - 19 ก.ค. 2557 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 พ.ค. 2537  เขียนข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ ประวัติ และอื่น ๆ ลงในเอกสารสิ่งพิมพ์ของโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2537-ปัจจุบัน  จดหมายข่าว, วารสาร, หนังสือที่ระลึก 90 ปี ภราดาราฟาแอล, หนังสือที่ระลึกเปิดอาคารเซนต์ปีเตอร์ อาคารโกลเด้นจูบิลี่, หนังสืออนุสรณ์ ฯลฯ
2  10 พ.ค. 2542  จัดพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
3  4 พ.ค. 2544  เกียรติบัตรหอพักที่ได้มาตรฐานคุณภาพหอพัก ประจำปี 2543 จากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัดิการสังคม  เกียรติบัตร
4  1 ต.ค. 2544  วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการจัดดอกไม้สดเบื้องต้น  วุฒิบัตร
5  21 ม.ค. 2545  จัดพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยและหินสี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  จดหมายโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
6  1 มี.ค. 2545  จัดตู้แสดงเปลือกหอยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต
7  26 มี.ค. 2545  วิทยากรสอนการจัดดอกไม้สดให้กับผู้ปกครอง  เอกสารโรงเรียน
8  4 พ.ค. 2546  ถ้วยรางวัลชมเชย การประกวดจัดดอกไม้สดหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 3 จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช  ถ้วยรางวัล
9  10 ส.ค. 2547  วิทยากร สอนการจัดดอกไม้สดให้กับนักเรียนชั้น ม.4  จดหมายเชิญ
10  5 เม.ย. 2548  วิทยากรจัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จดหมายเชิญ
11  18 ส.ค. 2549  วิทยากรให้ความรู้กับครูและเจ้าหน้าที่ เรื่องการจดรายงานการประชุม  เอกสารโรงเรียน
12  1 มี.ค. 2552  จัดทำรายงานประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  วารสารรายงานประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
13  21 พ.ย. 2552  ผู้ประสานงานการคัดเลือกครูดีเด่น โครงการสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ ระหว่างปี 2547-2556  เกียรติบัตรจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
14  1 พ.ค. 2554  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2554-2555  Annual Report Academic Year 2011,2012 Assumption College Thonburi
15  1 ก.พ. 2555  จัดทำหนังสือบทเรียนจากสายน้ำ  หนังสือ Life Story บทเรียนจากสายน้ำ สำนักพิมพ์แปลน พริ้นติ้ง จำกัด
16  1 เม.ย. 2555  จัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  หนังสือ "เบญจทศวรรษ อัสสัมชัญธนบุรี"
17  1 พ.ค. 2555  จัดทำรายงานประจำปีมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554  รายงานประจำปีมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554
18  19 ต.ค. 2555  วิทยากรอบรมครู เจ้าหน้าที่ ชุมชน เรื่องการจดรายงานการประชุม  เกียรติบัตรวิทยากรจากผู้อำนวยการ
19  17 ก.ค. 2557  วิทยากรอบรมครูและเจ้าหน้าที่ "การเขียนจดหมายราชการ"  เกียรติบัตรจากผู้อำนวยการและข้อมูลจากงานบุคคล

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2534  5 เบญจมาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2534 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 2540  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2540 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ /เข็มเครื่องหมายประดับ
5 ธ.ค. 2545  4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2545 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญเครื่องหมายประดับ

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน,   งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ,   งานสารบรรณ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสารบรรณ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (98)
   ทัศนศึกษาครูกาญจนบุรี
   ทัศนศึกษาครูกาญจนบุรี
   ทัศนศึกษาครูกาญจนบุรี
   สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน
   สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน
   สัมมนาครูก่อนเปิดเรียน
   เด็กเข้าหอ
   เปิดเรียนวันแรก
   ประชุมกรรมการผลิตวีดีทัศน์ประวัติโรงเรียน
   รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1/2558
   ประชุมงานประชาสัมพันธ์
   สอบประเมิน ป.1 ปี 2558
   ประชุมสมาคมฯ
   ประชุมไหว้ครู
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2-6, ม.2-3, ม.5-6
   ประชุมเกียรติบัตรเรียนดี
   ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2557
   ประชุมครูเกษียณ
   ไหว้ครู
   ลาป่วย
   มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี+ทุน
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ
   ลาป่วย
   มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1/2558
   มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1/2558
   มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1/2558
   มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1/2558
   มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1/2558
   ประชุมฝ่าย
   ประชุมพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์
   อบรมครูการเขียนจดหมายราชการ
   ประชุมถวายพระพร
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ
   ประชุมสมาพันธ์
   ถวายพระพร+วันแม่
   วันหยุดพิเศษ
   หยุดวันแม่
   วันอัสสัมชัญ
   จำหน่ายใบสมัคร ม.1, ม.4
   กรีฑาสี ป.4-ม.6
   กรีฑาสี ป.1-3
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ
   ประชุมสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557
   แข่งขันโบว์ลิ่ง
   สอบปลายภาค 1/2557
   สอบปลายภาค 1/2557
   สอบปลายภาค 1/2557
   สอบปลายภาค 1/2557
   สอบปลายภาค 1/2557
   อบรมคุรธรรมจริยธรรมครู
   มอบรางวัลครูดีเด่น
   กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ
   กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ
   กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ
   แข่งขันว่ายนำ้ ครั้งที่ 5
   แข่งขันว่ายนำ้ ครั้งที่ 5
   เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
   ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2557
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ
   สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (ภายใน)
   ประกาศผลสอบ ม.4 ภายใน
   ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2557
   ถวายพระพรในหลวง
   หยุดเรียน
   หยุดเรียน
   ประกาศรายชื่อต่อ ม.4, ม.1 ปี 2558
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ
   สอบกลางภาค 2/2557
   สอบกลางภาค 2/2557
   สอบกลางภาค 2/2557
   งานคริสต์มาสแฟร์/ครอบครัวครู
   หยุดเรียน
   หยุดเรียน
   เปิดเรียน
   แรลลี่การกุศล
   แรลลี่การกุศล
   วันครู
   เลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวสมาคมฯ
   สอบเข้า ม.1, ม.4 รอบภายนอก
   ประกาศผลสอบรอบภายนอก
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ
   มอบตัว ม.1 ภายนอก ปี 2558
   มอบตัว ม.4 ภายนอก
   ราตรีสัมพันธ์
   ราตรีสัมพันธ์
   คืนสู่เหย้า
   รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
   ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ
   หยุดตรุษจีน
   สอบปลายภาค 2/2557
   สอบปลายภาค 2/2557
   สอบปลายภาค 2/2557
   สอบปลายภาค 2/2557
   ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2557
   สอบปลายภาค 2/2557
   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4/58
   ประกาศผลสอบ 2/2557-จำหน่ายหนังสือ-ประชุมสมาคมฯ
   มุทิตาจิตครูเกษียณ
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ "การเขียนจดหมายราชการ" 2 ก.ค. 2557
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)