[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10044
ชื่อ: มิส  กาญจนา    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
ฉายา: มิสแมว
อายุงาน: 23 ปี 0 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาลัยครูนครปฐม 2535  คบ.  ใบปริญญาบัตร ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2535
2    วิทยาลัยเทคนิคสยาม 2525  ปวส.  ประกาศนียบัตร
3    โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี 2521    
4    โรงเรียนวัดมหาธาตุวรวิหาร    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2559 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 ประธานที่ปรึกษา งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระดับชั้น
2557 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูประจำชั้น ป.4/5 ป.4 0
2559 ครูประจำชั้น ป.4/8 ป.4 0
2558 หัวหน้าระดับ /ครูคู่ชั้น ป.4/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0
2557 หัวหน้าระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0
2556 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่4 0
2555 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1 0 คำสั่งที่ 001/2555
2554 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4 0 คำสั่ง 1/2554
2553 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 0
2552 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 0
2551 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 “คุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย 1. บาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน์ 2. ซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00
2560 The English Language Proficiency Course อาคาร ราฟาแอล 20 ม.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2559 6.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความเสียสละ”..” โดย.....คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก วัดนักบุญยอห์น บอสโก วัดคริสตหฤหัย และ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 6.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ หอประชุมหลุยส์ มารี 24 มิ.ย. 2557 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความรัก ความเมตตา ความเสียสละและการให้อภัย” บาทหลวงวรวุฒิ กิจสกุล (วัดซางตาครู้ส) วัดซางตาครู้ส,วัดกาลหว่าร์ 10 ต.ค. 2558 - 10 ต.ค. 2558 6.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัต่นบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 “การใช้งานโปรแกรม Quipper School เบื้องต้น ” โดย...วิทยากร จากบริษัท ควิปเปอร์ จำกัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์แมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 14 พ.ย. 2557 - 14 พ.ย. 2557 2.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2557 “การปฎิบัติตามกระแสเรียกของความเป็นครูในแบบคริสตชน” วัดคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด ใกล้กับ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ 05 มี.ค. 2558 - 06 มี.ค. 2558 12.00
2556 สัมมนาตำแหน่งผู้ร่วมบริหาร หัวข้อ "การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ห้องประชุม ยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2555 - 03 ส.ค. 2555 6.00
2556 โครงการ สุขภาพที่ดีอยู่มือเรา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ย. 2555 - 13 ก.ย. 2555 1.00
2556 ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ จัดอบรมการใช้ตำรากลางมูลนิธิฯ ใน 5 รายวิชา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 13 มิ.ย. 2555 3.00
2556 อบรมหลักสูตร "การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น อาคารอัสสัมชัญ 25 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 3.00
2556 หลักสูตร"เทคนิคการบริหาร"คน" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 8.00
2556 การอบรมเรื่อง "การดูแลและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน" ให้แก่คณะครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 มิ.ย. 2551 1.00
2556 อบรมจัดทักษะภาษาอังกฤษครูผู้สอนวิชาสังคมเป็นภาษาอังกฤษ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 29 ม.ค. 2554 - 30 ม.ค. 2554 0.00
2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 24 ก.พ. 2554 - 27 ก.พ. 2554 0.00
2556 การอบรมครูตำรากลางที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 14 มี.ค. 2554 - 21 มี.ค. 2554 0.00
2556 ความสุขในการทำงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 0.00
2556 การดูแลช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 0.00
2556 กระบวนการนำนักเรียนไปสู่ภาวะผู้นำ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2554 0.00
2556 การเป็นครูที่ดี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2554 0.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอก" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18 มิ.ย. 2554 0.00
2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินภายนอก" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ก.ค. 2554 0.00
2556 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 ก.ค. 2554 0.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมระดับสูง"โดย ดร.โชติมา หนูพริก และ ดร.มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ย. 2554 0.00
2556 "การเขียนและประเมิน แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2554" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 ต.ค. 2555 0.00
2556 ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ จัดอบรมการใช้ตำรากลางมูลนิธิฯ ใน 5 รายวิชา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 มิ.ย. 2555 - 13 มิ.ย. 2555 3.00
2556 การการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 3.00
- อบรมคุณธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" ห้องประชุมอาครรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 6.00
- การอบรม Training Concept และ Lesson Plans ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกล็ด จ. นนทบุรี 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 12.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 “พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙” ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 29 เม.ย. 2560 - 29 เม.ย. 2560 2
2558 ศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน หัวหิน 11 มี.ค. 2559 - 11 มี.ค. 2559 3
2557 ศึกษาดูงาน บ้านฮอลันดา สถานที่และวัดสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 07 มี.ค. 2558 - 08 มี.ค. 2558 6
2557 ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพมหานคร 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6
2556 ฝ่ายกิจการนักเรียนไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)