[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10045
ชื่อ: มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม
ฉายา: -
อายุงาน: 25 ปี 4 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542  คม. ( สาขาบริหารการศึกษา)  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2525  กศ.บ (เอกคณิตศาสตร์ )  ปริญญาบัตร
3    โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม 2521  มัธยมศึกษาตอนปลาย  วุฒิบัตร
4    โรงเรียนดรุณานุกูล จ.สมุทรสงคราม 2516  ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย  วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2559 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย English Program
2558 ที่ปรึกษา งานวิชาการ English Program
2558 ที่ปรึกษา งานปกครองนักเรียน English Program
2558 ประธานกรรมการ งานธุรการและสารสนเทศ English Program
2558 ที่ปรึกษา งานนิเทศและประเมินผล English Program
2558 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์ English Program
2558 ประธานกรรมการ ฝ่าย English Program
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย English Program
2557 ที่ปรึกษา งานวิชาการ English Program
2557 ที่ปรึกษา งานกิจการนักเรียน English Program
2557 ที่ปรึกษา งานธุรการและสารสนเทศ English Program
2557 ที่ปรึกษา งานนิเทศและประเมินผล English Program
2557 ที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์ English Program
2557 ประธานกรรมการ ฝ่าย English Program
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่าย English Program
2556 ที่ปรึกษา งานวิชาการ English Program
2556 ที่ปรึกษา งานกิจการนักเรียน English Program
2556 ประธานกรรมการ งานธุรการและสารสนเทศ English Program
2556 ที่ปรึกษา งานนิเทศและประเมินผล English Program
2556 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ English Program
2556 ประธานกรรมการ ฝ่าย English Program
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2555 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2555 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2555 ประธานกรรมการ งานสอนเสริม
2555 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2555 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2555 ที่ปรึกษา งานบุคคล
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2554 ที่ปรึกษา งานวัดผลและวิจัย
2554 ที่ปรึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2554 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2554 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มภาษาไทย
2554 ที่ปรึกษา งานศูนย์วิทยบริการ
2554 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2561
2560 สอนคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2559 ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ และสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2559
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย English Program 0 ประกาศอัตรากำลังปีการศึกษา2558
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย English Program 0 ประกาศอัตรากำลังปีการศึกษา2557
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายEnglish Program 0 ประกาศอัตรากำลังปี2556
2555 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2555
2554 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0 ประกาศอัตรากำลังปี2554
2553 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2553
2552 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอนคณิตศาสตร์ ม. 3 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2552
2551 ผู้ช่วยหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา สอนคณิตศาสตร์ ม.3 0 ประกาศอัตรากำลังปี2551
2550 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครูคู่ชั้นม.3/1 สอนคณิตศาสตร์ ม.3 0 ประกาศอัตรากำลังปี2550
2549 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และสอนคณิตศาสตร์ ม.3 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2549
2548 หัวหน้างานหลักสูตรและการสอนEP งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สอนคณิตศาสตร์ ม. 2 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2548
2547 หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา งานวิจัย สอนคณิตศาสตร์ ม. 3 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2547
2542 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา สอนคณิตศาสตร์ ม. 1 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2542
2541 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0 ประกาศอัตรากำลังปี2541
2540 หัวหน้าแผนกวิชาการระดับมัธยมศึกษา 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2540
2539 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา สอนคณิตศาสตร์ ม. 2 0 ประกาศอัตรากำลังปี2539
2537 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอนคณิตศาสตร์ม.1 0 ประกาศอัตรากำลังปี2537 - 2538
2534 หัวหน้าระดับชั้น ครูประจำชั้น และสอนคณิตศาสตร์ ม.1 0 ประกาศอัตรากำลังปี 2534 -2536
2533 ครูประจำชั้น และสอนคณิตศาสตร์ ม.1 0 ประกาศอัตรากำลังปี2533
2528 หัวหน้าระดับชั้น ครูประจำชั้น และสอนคณิตศาสตร์ ม.3 0 ประกาศอัตรากำลังปี2528
2527 ผู้ช่วยหัวหน้าระดับ ครูประจำชั้น สอนคณิตศาสตร์ และวิชาการงาน ม.3 0
2526 ครูประจำชั้น และสอนคณิตศาสตร์ ม.3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.50
2561 “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู”โดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในหัวข้อ…“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน” โดย คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานศูนย์ฟิตเนส ฝ่ายกิจกรรม 09 มิ.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2562 12.00
2560 การอบรมเรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter”โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง“นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การศึกษาในอนาคต บรรยากาศการสอนแบบใหม่ โดย ผศ.สุดารัตน์ สารสว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสัมนา1ตึกมงฟอร์ต อัสสัมชัญพาณิชยการ 16 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 1.30
2560 ฐานทางธุรกิจยุคใหม่ โดยผศ.ดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสัมนา1ตึกมงฟอร์ต อัสสัมชัญพาณิชยการ 16 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 3.00
2560 สื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย ผศ.ดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสัมนา1ตึกมงฟอร์ต อัสสัมชัญพาณิชยการ 17 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560 3.30
2560 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย ดร.มาลินี ประพิณวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสัมนา1ตึกมงฟอร์ต อัสสัมชัญพาณิชยการ 17 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560 3.00
2560 ประชุมเสนอแนะและพิจารณาร่างคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯฉบับใหม่ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 4 อาคารมูลนิธิฯ 19 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561 7.00
2560 ประชุมพิจารณารายละเอียดคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯฉบับใหม่ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 2 อาคารมูลนิธิฯ 23 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561 6.00
2560 Be proud to be ACCist โดย คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด(มหาชน) 15 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560 6.00
2560 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 18.00
2559 “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต จัดโดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องมาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้นจูบิลี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 18.00
2559 แนวทางการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯและการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย 16 ส.ค. 2559 - 18 ส.ค. 2559 26.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 13 ก.ย. 2558 - 13 ก.ย. 2558 8.00
2558 แนวทางการบริหารการจัดการข้อมูล Soft Project ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 20 มิ.ย. 2558 - 20 มิ.ย. 2558 2.00
2558 ความรู้ทักษะและจริบธรรมยุคDigital Age สู่มาตรฐานสากล จัดโดยฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแยวงประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 17.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง“จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 แนวทางการบริหารการจัดการข้อมูล Soft Project ห้องประชุมรัตน2 20 มิ.ย. 2558 - 20 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การดำเนินการตามเป้าหมายและทิศทางการพัฒนางาน 07 มี.ค. 2559 - 07 มี.ค. 2559 5.00
2558 การอนุรักษ์ทรัยยากรธรรมชาติ เค ปาร์ค สัตหีบ 08 มี.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559 12.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ยุทธศาสตร์การเตรียมตัวทางการศึกษาสู่ AEC 2558 โดย ศ.ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 2.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ รัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ รัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 Small Scale Chemistry” โดย...รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ Doxsee Green Laboratory 28 ก.ค. 2557 - 28 ก.ค. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2556 การประชุมสัญจร"สร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปี2556" รัตนบรรณาคาร2 27 ก.ค. 2556 6.00
2556 การอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง คุณธรรมของครู โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล หอประชุมหลุยส์มารี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 0.00
2556 การบริหารครูให้เป็น Learner สร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วย Lesson Study อิมแพคฟอรั่ม (Hall9) เมืองทองธานี 10 ต.ค. 2556 - 10 ต.ค. 2556 7.00
2556 เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ ห้องประชุมยอห์นแมรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี STEM โดย ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ห้องประชุม MOI กระทรวงศึกษาธิการ 29 ต.ค. 2556 - 29 ต.ค. 2556 3.00
- อบรมวิธีการและแนวทางการใช้ตำราภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 ปากเกร็ด นนทบุรี 21 เม.ย. 2553 - 23 เม.ย. 2553 0.00
- สัมมนาโครงสร้างและนโยบายการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2553 0.00
- อบรม Best Practice Sharing โดยคุณวิภา พัชตะชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2553 0.00
- อบรม แนวคิดและบทบาทการทำงานในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โดยภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2553 0.00
- อบรม การศึกษาเพื่อการพัฒนา โดย ดร.วินัย รอดจ่าย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2553 0.00
- อบรม การจัดการงานสารบรรณ (E-Office) โดยมาสเตอร์บรรจง ปิยศทิพย์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2553 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติการประเมินการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมาสเตอร์อาทิพย์ สอนสุจิตรา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 พ.ค. 2553 0.00
- การพัฒนาตำราภาษาอังกฤษ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 17 มิ.ย. 2553 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบที่สาม (พ.ศ.2554 – 2558) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ก.ค. 2553 0.00
- อบรมสัมมนา เสริมสร้างภาวะผู้นำสู่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 บริษัทแพคริม ฟิวเจอร์ลีดเดอร์ ณ โรงแรม TK. Palace 24 ส.ค. 2553 0.00
- อบรมการใช้อุปกรณ์งานศิลป์ และเทคนิคการใช้สีน้ำอย่างถูกวิธี จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18 ก.ย. 2553 0.00
- เสวนาการบริหารวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 07 ก.ย. 2553 0.00
- สัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 04 ต.ค. 2553 - 06 ต.ค. 2553 0.00
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประสิทธิผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18 ต.ค. 2553 - 21 ต.ค. 2553 0.00
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การความรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” 26 – 27 พฤศจิกายน2553 ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 26 พ.ย. 2553 - 27 พ.ย. 2553 0.00
- วิทยากรการจัดประชุมเสวนาตัวแทนคุณครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และผลงานนักเรียนที่มีกระบวนการทำงานระบบ PDCA เพื่อเตรียม พร้อมในการรับการตรวจจาก BSG ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 ม.ค. 2554 0.00
- การจัดทำและเกณฑ์การประกวดสื่อเทคโนโลยี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 ก.พ. 2554 0.00
- การสัมมนา เรื่อง สื่อการสอนและการผลิตสื่อการสอนให้มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 เม.ย. 2554 0.00
- สัมมนาคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่อง "ACT: A LEARNING SCHOOL" Learning Organization and Knowledge Management สีดารีสอร์ท นครนายก 15 ก.ค. 2554 - 16 ก.ค. 2554 0.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรและการกำกับตัวชี้วัดชั้นปีในการจัดการเรียนรู้” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 25 ส.ค. 2554 0.00
- การบรรยายทางวิชาการ"กลยุทธการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมASEAN โดย ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.พ. 2555 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมระดับสูง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ก.ย. 2554 0.00
- การอบรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม สมาธิ และทำความดี ถวายพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส 84พรรษา สวนมุทิตาธรรมาราม นครปฐม 03 ต.ค. 2554 0.00
- วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ"เรื่องการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ต.ค. 2555 - 11 ต.ค. 2555 0.00
- การอบรม"ครูในยุคปัจจุบัน" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมขัญธนบุรี 16 ม.ค. 2555 0.00
- โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียวและการแนะนำวิธีการประหยัดพลังงน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมขัญธนบุรี 22 ก.พ. 2556 0.00
- อบรมการเรียนภาษาอังกฤษ level 7 ห้องเรียน 10 B อาคารอิลเดอฟองโซ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ต.ค. 2555 - 12 ก.พ. 2556 0.00
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร เรื่องการเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน 2015 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดโดยฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 0.00
- สัมมนาคณะผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี "ACT BE TOGETHER" โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 0.00
- การอบรม ระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดย..มิสดรุณี ขันโท 13 ก.ค. 2555 0.00
- แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมขัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 0.00
- อบรมเรื่อง "ครูอาชีพ อาชีพครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมขัญธนบุรี 16 ม.ค. 2553 0.00
- การดูแลและช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมขัญธนบุรี 09 พ.ค. 2554 0.00
- กระบวนการนำนักเรียนไปสู่ภาวะผู้นำ โดยใช้ Sever Habits โดยบริษัท PAC- LIM ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมขัญธนบุรี 10 พ.ค. 2554 0.00
- อบรมการใช้ Tablet ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มี.ค. 2555 0.00
- ารทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 0.00
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 0.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 0.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 0.00
- มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 0.00
- แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 โดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์และทีมงานผู้พัฒนาระบบ SWIS ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2555 0.00
- ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 มี.ค. 2552 - 19 มี.ค. 2552 0.00
- สัมมนา เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครูสู่อาชีพ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2551 0.00
- สัมมนา เรื่อง เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โดย รศ.ดร. สมโภชน์เอี่ยมสุภาษิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2551 0.00
- ฟังบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ”รู้จักและเข้าใจการใช้พลังงานทางเลือก “ โดยคุณแม่สาย ประภาสะวัต นายกสมาคมผู้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับรถยนต์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ก.ย. 2554 0.00
- ฟังบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "โคเลสเตอรอลสูง ภัยร้ายใกล้ตัว" โดย หัวหน้าแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ. พญาไท 3 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ก.ย. 2554 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Samsung GALAXY Tab 10.1 โดย วิทยากร จากบริษัท Samsung Thailand ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 ก.พ. 2555 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถ่ายภาพ" โดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 0.00
- เรื่อง โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ 06 ธ.ค. 2555 0.00
- สัมมนาเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 0.00
- สัมมนา เรื่อง การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก) โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 0.00
- สัมมนา เปิดปีการศึกษา 2556 เรื่อง นโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
- สัมมนา เรื่อง ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 11 ก.พ. 2559 - 11 ก.พ. 2559 4
2558 การจัดงานวันครู"อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 17 ม.ค. 2559 - 17 ม.ค. 2559 3
2557 ศึกษาดูงาน สถานีโทรทัศน์ ลาวสตาร์ เวียงจันทน์ ประเทศลาว 13 เม.ย. 2557 - 15 เม.ย. 2557 6
2557 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์กว่างซี เมืองกุ้ยหลิน และวิทยาลัยฉายจิง เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ประเทศจีน 24 มิ.ย. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 42
2556 การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556 " คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู" ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 08 พ.ย. 2556 - 08 พ.ย. 2556 6
2556 คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 26 พ.ย. 2556 - 29 พ.ย. 2556 18
2555 การจัดการศึกษาของประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา โดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Toronto- Toronto University, Syracuse -Syracuse University , Newyork-Jamesvill-Dewitt Middle School and Christian Brother Academy (CBA) 16 มี.ค. 2555 - 24 มี.ค. 2555 0
2555 การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีนครวัด พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชา 22 เม.ย. 2550 0
2555 กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 22 มิ.ย. 2553 - 25 มิ.ย. 2553 0
2555 คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 20 ก.ค. 2553 - 23 ก.ค. 2553 0
2555 คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 31 ส.ค. 2553 - 03 ก.ย. 2553 0
2555 คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 13 ธ.ค. 2553 - 16 ธ.ค. 2553 0
2555 การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 26 ก.ค. 2555 0
2555 คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 ก.พ. 2556 - 15 ก.พ. 2556 0
2555 กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ต แผนกประถม 03 ก.ค. 2555 - 06 ก.ค. 2555 0
2555 กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 03 ก.ย. 2555 - 06 ก.ย. 2555 0
2555 ระบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 24 ส.ค. 2554 0
2555 บันทึกความร่วมมือ ( MoU ) ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท. ) กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ 19 ก.ย. 2554 0
2555 ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เซี่ยงไฮ้ โจวจวง หังโจว ซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 17 มี.ค. 2556 - 21 มี.ค. 2556 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 28 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 38
2561 การจัดการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 18 ก.ย. 2561 - 19 ก.ย. 2561 16
2561 การเตรียมการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ 06 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562 14
2559 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา อัสสัมชัญสมุทรปราการ 06 ก.ย. 2559 - 09 ก.ย. 2559 38
2559 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา อัสสัมชัญ แผนกประถม 29 พ.ย. 2559 - 02 ธ.ค. 2559 38
2559 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา อัสสัมชัญพาณิชยการ 10 ม.ค. 2560 - 13 ม.ค. 2560 38
2559 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา อัสสัมชัญอุบลราชธานี 21 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560 38
2558 การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ ( ACTEP TEAM BUILDING ) บ้านชมเดือน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 18 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 12 96.doc
2558 อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ ห้องประชุมชั้น3มูลนิธิน 03 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 32
2558 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 18 ส.ค. 2558 - 22 ส.ค. 2558 38
2558 กิจกรรมRally ฉะเชิงเทรา-ระยอง(โรงแรมปริ้นเซสส์รีสอร์ทแอนด์สปา) 22 ส.ค. 2558 - 23 ส.ค. 2558 24
2558 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 15 ก.ย. 2558 - 18 ก.ย. 2558 38
2558 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ 26 ม.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2559 38
2558 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ 16 ก.พ. 2559 - 19 ก.พ. 2559 38
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสสมพิศ จีนสุข หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp” โดย วิทยากรจากบริษัท Pentimun Computer And Accessory Co.,Ltd. และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนประถมปีที่ 5/7 และ ประถมปีที่ 5/8 ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2553  รางวัลผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มี การขาด ลา มาสาย 2 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2552  ใบประกาศเกียรติคุณ
2  16 ม.ค. 2554  รางวัลผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มี การขาด ลา มาสาย 3 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2553   ใบประกาศเกียรติคุณ
3  16 ม.ค. 2555  ประกาศเกียรติคุณ"หนึ่งแสนครูดี"  ใบประกาศเกียรติคุณ
4  16 ม.ค. 2555  รางวัลผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มี การขาด ลา มาสาย 4 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2554  ใบประกาศเกียรติคุณ
5  16 ม.ค. 2556  รางวัลผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดย ไม่มีการขาด ลา มาสาย 5 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2555  ใบประกาศเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณ
6  26 ก.พ. 2557  ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2555  ใบประกาศเกียรติคุณ
7  16 พ.ค. 2557  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ต่อเนื่อง 6 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2556  .ใบประกาศเกียรติคุณ
8  2 มี.ค. 2558  มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ต่อเนื่อง 7 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2557  ใบประกาศเกียรติคุณ
9  15 ม.ค. 2559  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ต่อเนื่อง 8 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2558  ใบเกียรติบัตร
10  17 ม.ค. 2559  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"  เกียรติบัตรพร้อมเข็มคุรุสดุดี
11  2 มี.ค. 2560  รางวัลผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย ต่อเนื่อง 9 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2559  ใบประกาศเกียรติคุณ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2534  5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 0 0 0 5 ธ.ค. 2534 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธ.ค. 2540   5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2540 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ /เข็มเครื่องหมายประดับ
5 ธ.ค. 2545  4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2545 ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญเครื่องหมายประดับ

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)