[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10048
ชื่อ: มิส  เยาวลักษณ์    สิงห์สุวรรณ
ฉายา: -
อายุงาน: 31 ปี 9 เดือน 27 วัน
อีเมล: Yaowaluc@act.ac.th
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 /8

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนัครินทรวิโรฒ(มศว) 2548  การศึกษามหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2526  ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2557 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2554 เหรัญญิก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/8
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/5
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2554 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/7
2549 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 ครูประจำชั้น ป.5 0
2556 ครูประจำชั้น ป.5 0
2557 ครูประจำชั้น ป.5 0
2558 ครูประจำชั้น ป.5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 " อบรมเชิงปฏิบัติการ แก้ไข /พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชาที่จะใช้ในปีการศึกษา 2558 ( วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ ) ศูนย์วิชาการ และนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 18 เม.ย. 2557 - 19 เม.ย. 2557 9
2557 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 " โดย...ภราดา ดร .วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 ข้อคิดจากอธิการ " โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1
2557 " สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ " โดย...ศาสตราจารย์ ดร. กระแส ชนะวงศ์ และดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภารดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธื คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 - " ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน " โดย...มาสเตอร์ ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 " แนวทางการดูแลนักเรียน " โดย... มาสเตอร์ สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1
2557 " การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน " โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ " หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน" โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม;Total Quality Management (TQM) โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง"เบิกบุญใบงาน เบิกบานในชีวิต โดย พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และ พระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3
2557 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 - 17 ต.ค. 2557 30
2557 การอบรม เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2
2557 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา หอประชุมวัดไร่ขิง 12 ธ.ค. 2557 - 12 ธ.ค. 2557 3
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 เฉลิม82 พรรษา มหาราชินีและฉลอง 29 ปี พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ 15 ส.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 6ปีติดต่อกัน  เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2557  เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 7ปีติดต่อกัน  เกียรติบัตร
3  5 พ.ย. 2557  หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557  เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
4  28 ก.พ. 2558  เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 8ปีติดต่อกัน  เกียรติบัติ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2534  5 ชื่อ เบญจมาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2534 ใบกำกับเครื่องราช

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 กิจกรรม อบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา 26 ต.ค. 2557
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)