[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 10048
ชื่อ: มิส  เยาวลักษณ์    สิงห์สุวรรณ
ฉายา: -
อายุงาน: 30 ปี 9 เดือน 24 วัน
อีเมล: Yaowaluc@act.ac.th
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 /5

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2526  ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยศรีนัครินทรวิโรฒ(มศว) 2548  การศึกษามหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 ครูประจำชั้น ป.5 0
2555 คณูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ป.5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
อบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา2555 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 20 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 24
การอบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 30 เม.ย. 2555 - 04 พ.ค. 2555 40
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555
ตรวจสุขภาพรู้ทันโลก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 มิ.ย. 2555 - 1
พลังแห่งจิต และความคิด โดย นพ.วิโรจน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2555 - 1
อบรมคุณธรรมจริยธรรม "การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โดย ภราดา ชุมพล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 - 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2555 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 3
อบรมพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 ต.ค. 2555 - 8
อบรมการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ห้องยอห์นแมรี่ 10 พ.ย. 2555 - 3
การล้างสารพิษในร่างกาย โดย ซิสเตอร์ สุจิตรา คงอยู่ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 23 พ.ย. 2555 - 1
อบรมเรื่องการสอนอย่างไรให้ผลสัมฤทธิ์ O-Net สูงขึ้น ห้องประชุม ร.ร. มัธยมวัดสิงห์ 15 ธ.ค. 2555 - 8
ครูยุคปัจจุบัน โดย บาทหลวง ยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 - 1
อบรม Training Concept Textbooks and Lessonplan ศูนย์นันทนาการและวิชาการปากเกล็ด 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 12
การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรนาคาร 14 พ.ค. 2556 - 3
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ห้องประชุมรัตนบรรนาคาร 15 พ.ค. 2556 - 3
แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดาดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรนาคาร 15 พ.ค. 2556 - 2
ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรนาคาร 15 พ.ค. 2556 - 1
อบรมคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรนาคาร 30 ก.ย. 2556 - 2

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 6ปีติดต่อกัน  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2534  5 ชื่อ เบญจมาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2534 ใบกำกับเครื่องราช

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)