[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10049
ชื่อ: มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม
ฉายา: -
อายุงาน: 23 ปี 8 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544  กศม.  ปริญญบัตร
2    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2526  กศบ.  ปริญญบัตร
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 2521  ม.6  ใบประกาศ
4    โรงเรียนปัญจพิทยาคาร 2516    

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2562 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ม.3 0
2561 ครูสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 10049
2560 ครูสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 0
2558 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.3 0
2557 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์และครูประจำชั้น ม. 3 / 3 ม.3 10049 คำสั่งที่ 1 / 2557
2557 ประธานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตรื และคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 10049 คำสั่งที่ 44/2557
2556 ครูประจำชั้นม.3 / 1 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม.3 และสอนวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษชั้นม. 1 ม.3 10049
2555 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และครูประจำชั้นม.3/3 ม.3 10049 คำสั่ง1/2555
2554 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และครูประจำชั้นม. 3/8 ม.3 10049 คำสั่ง1/2554
2553 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และครูประจำชั้นม.1/3 ม. 1 10049 คำสั่ง1/2553
2552 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 10049
2551 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 10049
2550 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 10049
2527 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/ครูประจำชั้น/จริยศึกษา/กิจกรรมชมรม ม.1 10049
2526 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ม.1 10049

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.00
2562 “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2562 0.3
2562 “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562
2562 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.3
2561 การอบรมหัวข้อ“หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดยผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 “สุขภาพดี หลีกหนีออฟฟิศซินโดรม” โดย…คุณจิรสิน จินดามรกฎ ศูนย์ฟิตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 23 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 2.00
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "สอนอย่างไร..ให้เด็กเก่ง..ดี..มีสุข โดยอ.สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอรืต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "ความสุข...ที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ"โดยอ.ศัจธร วัฒนมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาดและอ.ยินดี ปั้นแววงาม หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียนโดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 1.50
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 การอบรมการเขียนข้อสอบ PISA และSTEM โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 29 ต.ค. 2557 - 29 ต.ค. 2557 5.00
2557 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมและพลังงานทดแทนเพื่อการใช้ประโยขน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. และสอวน. โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท กทม. 16 พ.ค. 2557 - 21 พ.ค. 2557 36.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน” โดย...ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 “คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน” โดย...พระปลัดมณี วฑฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมหลุยส์ มารีฯ 05 พ.ย. 2554 - 05 พ.ย. 2557 2.00
2556 ประชุมปกิบัติการ"ค่ายSTEM Education ในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ" เจริญรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม (สสวท.ร่วมกับสวคท.) 09 ธ.ค. 2556 - 11 ธ.ค. 2556 0.00
2556 Thinking in Science โรงแรมรอยอลซิตี้ กรุงเทพฯ (พว.) 30 พ.ย. 2556 - 30 พ.ย. 2556 5.00
2556 “การพัฒนาศักยภาพครูในการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” รุ่นที่ 2 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ(สสวท.ร่วมกับสวคท.) 13 ต.ค. 2556 - 15 ต.ค. 2556 18.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 18.00
2556 อบรมเชิงปฏิการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กทม. 24 มี.ค. 2557 - 25 มี.ค. 2557 10.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาจิตวิญญาณของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- อบรมหลักสุตรทบทวนขั้นตอนการสร้างแฟ้มสะสมผลงานลงระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 5 27 ก.พ. 2556 - 27 ก.พ. 2556 2.00
- การตรวจสอบตุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานพทธศักราช 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 0.00
- การอบรมการพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 - 13 ต.ค. 2555 6.00
- การสัมมนาทางวิชาการ"เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ" ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 พ.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555 6.00
- อบรมการพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเร็ด จ. นนทบุรี 20 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 0.00
- ทิศทางการศึกษาคาทอลิกสู่ประชาคมอาเซียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 0.00
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.00
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบการแข่งขันทางการศึกษาเพื่อรองรับAEC โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 0.00
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 0.00
- ทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์เบลล์ 22 พ.ค. 2555 - 11 ก.พ. 2556 40.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์(สสวท) โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท กทม. 01 เม.ย. 2556 - 05 เม.ย. 2556 30.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(โดยศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- จิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน(โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์) รัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
- การใช้โปรแกรม Windo 8 เบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ 5 29 มิ.ย. 2556 - 29 มิ.ย. 2556 3.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนSTEM EDUCATION โรงเรียนมงฟอร์ตแผนกประถม เชียงใหม่ 21 พ.ย. 2557 - 24 พ.ย. 2557 11
2557 ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณศูนย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแผนกประถม 06 ก.ย. 2557 - 06 ก.ย. 2557 3
2557 ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าพัฒนาการ 23 ก.ค. 2557 - 23 ก.ค. 2557 3
2556 การศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ สสวท. โรงเรียนสุรศักดิ์มาตรี 12 ก.พ. 2557 - 12 ก.พ. 2557 3
2556 การศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ สสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 06 ก.พ. 2557 - 06 ก.พ. 2557 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 01 ส.ค. 2561 - 01 ส.ค. 2561 6
2561 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  หนึ่งแสนครูดี  เข็มเชิดชูเกียรติ/เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2556  เข้าร่วมโครงการลดน้ำหนักกับA.C.T FITNESS CENTER  รางวัล/ภาพถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching),   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)