[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10050
ชื่อ: มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน
ฉายา: -
อายุงาน: 24 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูนครปฐม 2536  ครุศาสตร์บัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2557 กรรมการและเลขานุการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2556 กรรมการและเลขานุการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานอภิบาลโรงเรียน
2555 กรรมการและเลขานุการ งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
2554 เลขาผู้อำนวยการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 เลขาผู้อำนวยการ 0
2560 เลขาผู้อำนวยการ 0
2559 เลขาผู้อำนวยการ 0
2558 เลขาผู้อำนวยการ 0
2557 เลขาฯ ผู้อำนวยการ 0
2551 เลขาผู้อำนวยการ 0
2548 งานสารบรรณและสารสนเทศ 0
2538 งานสารบรรณ 0
2536 ครูผู้สอนวิชาพิมพ์ดีด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2534 ครูผู้สอนวิชามัคคุเทศน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2529 ครูผู้สอนวิชากลุ่มพาณิชยกรรม มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 0
2528 ครูผู้สอนวิชากลุ่มพาณิชยกรรม และครูประจำชั้น ม.6/1 มัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2527 ครูผู้สอนวิชาบัญชี และครูประจำชั้น ม.6/1 มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดยหัวหน้าฝ่าย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์1 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “การเป็นประจักษ์พยานในฐานะ คริสตชนในโรงเรียน” โดยงานอภิบาลโรงเรียน สำนักผู้อำนวยการ ห้องประชุมมงฟอร์ต และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 06 ต.ค. 2561 - 07 ต.ค. 2561 7.00
2561 “จิตวิทยาการทำงาน” โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ ปลากาญจน์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 8.00
2560 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมครูคาทอลิก” วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย 1. บาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน์ 2. ซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ จ.จันทบุรี 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 9.00
2559 การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุรโภไคย ศรีรัตโนภาส หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 "สอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี มีสุข" โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมเรื่อง "นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 รักพระคัมภีร์ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 26 ม.ค. 2560 - 26 ม.ค. 2560 6.00
2559 เสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งการให้อภัยและเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความเสียสละ โดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก วัดนักบุญยอห์น บอสโก วัดคริสตหฤหัย และอาสนวิหารแม่พระบังเกิด 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 6.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล อ.อำนาจ สายฉลาด และ อ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส โดย อ.ธนากรณ์ ใจสมานมิตร ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) หลักสูตรเร่งรัด โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 4.00
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การสัมมนา “การเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความรัก ความเมตตา ความเสียสละและการให้อภัย” โดย บาทหลวงวรวุฒิ กิจสกุล (วัดซางตาครู้ส) บาทหลวงประยุทธ ศรีเจริญ,บาทหลวงประเสริฐ ตรรกเวศน์ (วัดกาลหว่าร์ โบส์ถซางตาครู้ส และโบส์ถแม่พระลูกประคำ 10 ต.ค. 2558 - 10 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอบรมสัมมนาหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสรุปแผนงาน/โครงการ และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564” โดย มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ หัวหน้างานนโยบายและแผน เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 09 มี.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559 9.00
2557 “การใช้งาน Google Calendar และ Google Drive” โดย...มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย และมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) ชั้น 2 อาคารอิลเดอฟองโซ 10 ต.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2557 3.00
2557 แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย ภ.สุรสิทธิ์ สุขชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ยโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย ภ. ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 ข้อคิดจากอธิการ โดย ภ.อรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดย ศจ. ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 การทำงานให้มีความสุข สนุกอยุ่กับงาน โดย อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 แนวทางการดูแลนักเรียน โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 โดยมิสทิพวรรณ วงเวียน ห้องคอมพิวเตอร์ PC (EP) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ โดย ม.จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) หลักสูตรเร่งรัด โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 4.00
2556 คุณธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชํญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 6.00
- การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 3.00
- สัมมนา เรื่อง ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฎ์พีรยช มรกตพรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 มิ.ย. 2555 - 01 มิ.ย. 2555 2.00
- อบรมทักษะการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ" โดยบุคลากรจากฝ่าย English Program โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 ก.ย. 2555 - 07 ก.พ. 2556 80.00
- อบรม เรื่อง พลังแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555 - 07 ก.ย. 2555 2.00
- อบรม เรื่อง การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 - 02 ต.ค. 2555 6.00
- การอบรม ครูในยุคปัจจุบัน โดย หลวงพ่อยอด เสนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 16 ม.ค. 2556 - 16 ม.ค. 2556 2.00
- อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ก.พ. 2556 - 02 มี.ค. 2556 3.00
- สัมมนาครูคำสอนและคณะกรรมการงานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 มี.ค. 2556 - 04 มี.ค. 2556 3.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 3.30

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาดูงาน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 12 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561 0
2557 ทัศนศึกษาประเทศแถบสแกนดิเนเวีย (เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์) (เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์) 27 เม.ย. 2557 - 02 พ.ค. 2557 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2534   5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 1 1 1 1
5 ธ.ค. 2540  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1 1 1 1
5 ธ.ค. 2545   4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 1 1 1 1

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเลขาฯ ผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)