[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10054
ชื่อ: มิส  บุปผา    วิเศษศิริ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
ฉายา: ผา
อายุงาน: 35 ปี 0 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มศว.ประสานมิตร 2526  กศ.บ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่าย English Program
2558 กรรมการ งานวิชาการ English Program
2558 กรรมการ งานนิเทศและประเมินผล English Program
2558 กรรมการ ฝ่าย English Program
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่าย English Program
2557 ประธานกรรมการ งานวิชาการ English Program
2557 กรรมการ งานนิเทศและประเมินผล English Program
2557 กรรมการ ฝ่าย English Program
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย English Program
2556 ประธานกรรมการ งานวิชาการ English Program
2556 กรรมการ งานนิเทศและประเมินผล English Program
2556 กรรมการ ฝ่าย English Program
2555 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย English Program
2555 ประธานกรรมการ งานกิจการนักเรียน English Program
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ ฝ่าย English Program
2554 กรรมการ งาน English Programme
2554 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/B
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2557 หน.แผนกวิชาการฝ่าย English Program 0
2556 หัวหน้าแผนกวิชาการฝ่ายEnglish Program 0
2555 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายEnglish Program ด้านกิจการนักเรียน และสอนคณิตศาสตร์ชั้น ม.3-4 English Program 0
2554 หัวหน้างานกิจการนักเรียน EP และสอนคณิตศาสตร์ ม.3-4 English Program 0
2553 ครูประจำชั้นม.4B ม.4 0
2552 ครูประจำชั้นม.4B ม.4B 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หน.ฝ่ายธุรการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล”วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง"จิตวิทยาการดูแลนักเรียน โดย นพ.อัศวินทร์ นาคพงศ์พันธ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิสู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 มิ.ย. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง"นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2560" โดย ภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง“การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง“ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง“นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 อบรมหลักสูตรใหม่(ฉบับปรับปรุงปี 2560) โดยดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 2.00
2560 อบรม The English Language Proficiency Course อาคารราฟาแอล ชั้น5 ห้อง ป.4/6 27 ม.ค. 2561 - 03 ก.พ. 2561 4.00
2559 การอบรมเรื่อง“การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “วิธีการ กฎ กติกาการ เล่นเกม เอแม็ท” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “วิธีการ กฎ กติกาการ เล่นเกม เอแม็ท” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “วิธีการ กฎ กติกาการ เล่นเกม เอแม็ท” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “วิธีการ กฎ กติกาการ เล่นเกม เอแม็ท” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การอบรม เรื่อง “การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้” โดย...... ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง และ ผศ. ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณเทวี ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 07 พ.ย. 2559 5.30
2559 หลักสูตรและการลงคะแนนในไฟล์ปพ. 5 ฉบับภาษาอังกฤษ” โดยวิทยากร Mr.Luke Alphonse Ruedisueli เดิมบางวิลล่ารีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี 01 ต.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559 4.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย 5 ส” ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง“จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 เทคนิคการสอนสู่ศ๖วรรษที่21โดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมรัตนบรรณาคาร1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 16.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 การอบรมคณะครูผู้ร่วมบริหารด้านคุณภาพการศึกษา เรื่อง การดำเนินการตามแผนพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพการศึดษา BSG ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมยอร์นแมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 Small Scale Chemistryโดย...รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ Doxsee Green Laboratory 28 ก.ค. 2557 3.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Muse CC ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ 19 ก.ค. 2557 3.00
2557 “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 17 พ.ย. 2557 - 17 พ.ย. 2557 2.00
2557 Green Science Curriculum Seminar โดย Prof. Dr.Kenneth M.Doxsee และ Prof.Dr. Supawan Tuntayanon ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ก.พ. 2558 - 05 ก.พ. 2558 10.00
2556 สื่อการสอนและการผลิตสื่อการสอนให้มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 เม.ย. 2554 8.00
2556 การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 3.00
2556 การทำงานเป็นทีม โดย ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 3.00
2556 โรงเรียนอัสสัมชัญะนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ชัยณรงค์ มณเทียนวิเชียรฉาย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 3.00
2556 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษา โดย อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2555 3.00
2556 มุมมองการศึกษาไทย โดย ดร. พิศาล สร้อยธุหร่ำ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 11 พ.ค. 2555 3.00
2556 ตรวจสุขภาพรู้ทันโรค โดย พันโทนายแพทย์ณัฐฏ์พีรยศ มรกตพรรณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 มิ.ย. 2555 1.00
2556 พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 07 ก.ย. 2555 1.00
2556 การพัฒนาจิตวิญญาณของครู โดย ภราดาชุมพล ดีสุจิตร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 3.00
2556 คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 3.00
2556 สัมนาทางวิชาการ"เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ" ระดับมัธยมศึกษา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 30 พ.ย. 2555 6.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียนโดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 3.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 14 พ.ค. 2556 3.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 สัมนาเรื่อง คุณธรรมและจรรยาบรรณครูสู่อาชีพ โดย ดร. อาจอง ชุมสาย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2551 3.00
2556 สัมนาเรื่องเทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โดย รศ. สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2551 3.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 มี.ค. 2552 - 19 มี.ค. 2552 24.00
2556 อบรมเรื่อง "ครูอาชีพ อาชีพครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2553 3.00
2556 แนวคิดและบทบาทในการทำงานในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล โดย ภราดาศิริชัย ฟอนซิกา ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2553 3.00
2556 การศึกษาเพื่อการพัฒนา โดย ดร. วินัย รอดจ่าย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2553 3.00
2556 สัมนาเรื่อง สื่อการสอนและการผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 01 เม.ย. 2554 6.00
2556 การดูแลและช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น โดย รศ.นพชาญวิทย์ พรนภดล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2554 3.00
2556 สัมนา กระบวนการนำนักเรียนไปสู่ภาวะผู้นำ โดยโดยใช้ Sever Habits โดยบริษัท PAC- LIM ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 พ.ค. 2554 3.00
2556 สัมมนาคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่อง "ACT: A LEARNING SCHOOL" Learning Organization and Knowledge Management สีดารีสอร์ท นครนายก 15 ก.ค. 2554 - 16 ก.ค. 2554 0.00
2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์หลักสูตรและการกำกับตัวชี้วัดชั้นปีในการจัดการเรียนรู้” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 25 ส.ค. 2554 6.00
2556 ฟังบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ”รู้จักและเข้าใจการใช้พลังงานทางเลือก “ โดยคุณแม่สาย ประภาสะวัต นายกสมาคมผู้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับรถยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ก.ย. 2554 1.00
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมระดับสูง ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 03 ก.ย. 2554 3.00
2556 ฟังบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "โคเลสเตอรอลสูง ภัยร้ายใกล้ตัว" โดย หัวหน้าแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ. พญาไท 3 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 ก.ย. 2554 1.00
2556 การอบรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม สมาธิ และทำความดี ถวายพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส 84พรรษา สวนมุทิตาธรรมาราม นครปฐม 07 ต.ค. 2554 6.00
2556 การอบรม"ครูในยุคปัจจุบัน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2555 0.00
2556 การบรรยายทางวิชาการ"กลยุทธการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมASEAN โดย ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ ห้องประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.พ. 2555 3.00
2556 แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โดย ดร.บงกช เศวตามร์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 3.00
2556 แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555 โดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์และทีมงานผู้พัฒนาระบบ SWIS ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 พ.ค. 2555 1.00
2556 การอบรม ระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯโดย..มิสดรุณี ขันโท ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ก.ค. 2555 3.00
2556 สัมมนาคณะผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี "ACT BE TOGETHER" โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 0.00
2556 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร เรื่องการเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียน 2015โดยฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 04 ต.ค. 2555 - 06 ต.ค. 2555 0.00
2556 โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียวและการแนะนำวิธีการประหยัดพลังงน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 ก.พ. 2556 1.00
2556 การสัมนาในหัวข้อ"Teaching through Problem Solving for Primary and Secondary " โดย Dr. Yeap Ban Har จัดโดยบริษัท เลิร์นนิ่ง ทรี จำกัด ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ 26 พ.ย. 2556 8.00
2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยผู้ชำนาญการด้านปฏิบัติการระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 12 ก.ย. 2555 3.00
2556 การอบรมสัมมนาคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี "เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ห้องประชุมยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 6.00
2556 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 เรื่อง "การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล" หอประชุมหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 0.00
- อบรมภาษาอังกฤษ อาคารอิลเดอฟรองโซ 06 ก.ย. 2555 - 15 ก.พ. 2556 32.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 8.00
- อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ป่วยฟื้นคืนชีพ ห้องประชุมมงฟอร์ต 03 ก.ค. 2555 5.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ร่วมโครงการ Assistant Teacher ศึกษาดูงานการเรียนการสอน และทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย Galen Catholic College in Wangaratta, State of Victoria, Australia 01 ต.ค. 2552 - 08 ธ.ค. 2552 0
2556 ศึกษาดูงานการเรียนการสอน Linden Park Primary School, Henry High School และ Adelaide High School, The Government School in Adelaide, South Australia เมือง Adelaide, South Australia 09 มี.ค. 2556 - 06 เม.ย. 2556 0
2555 ความร่วมมือด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 ก.พ. 2556 3
2555 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนดาราสมุทร 08 ก.พ. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสอภิญญา บุญมูสิก หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  28 ส.ค. 2553  ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2555  หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554  วุฒิบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ
3  25 ก.พ. 2555  ยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2554  ดกียรติบัตร
4  25 ก.พ. 2555  "ยอดนักอ่าน" ประจำปีการศึกษา 2555  เกียรติบัตร
5  21 ก.พ. 2557  "ยอดนักอ่าน" อันดับที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5  เบญจมาภรณ์ 111 4 30 23 ราชกิจจานุเบกษา
5  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 14 29 0 16 ราชกิจจานุเบกษา

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)