[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10057
ชื่อ: มิส  ศิริลักษณ์    วิโรจนะ
ฉายา: แดง-
อายุงาน: 35 ปี 0 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2562 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2561 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2560 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2559 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2558 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2557 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2556 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2555 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาไทย
2554 กรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่1 0
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่1 0
2556 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 0
2555 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่1 0
2531 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1 0
2530 หัวหน้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1 0
2528 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่1 0
2527 ครูประจำวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นประถมศึกษาปีที่6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงานโดยอาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาภิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 พัฒนาการวิธีการสอนภาษาไทย สู่ศตวรรษที่21โดยอ.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ ณ อาคารรัตนบรรณาคารห้องประชุม 2 21 มิ.ย. 2561 - 21 มิ.ย. 2561 2.00
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณครู โดย คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 2 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2559 09.00 – 12.00 น. 3 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง 2. “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2559 13.00 – 16.00 น. 3 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2559 08.30 – 10.00 น. 1.30 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2559 10.30 – 12.00 น. 1.30 หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยผ.ศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัยและผ.ศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคารชั้น2 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมปี2560โดยฝ่ายบุคคล สำนักผู้อำนวยการ 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 6.00
2559 การอบรมเรื่อง " สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข " โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง " นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 " โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน”โดยคุณโภไคย ศรีรีตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง " ความสุขที่เลือกได้ " โดยคุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมคำคมของกลุ่มสาระภาษาไทย ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญ 02 มิ.ย. 2559 - 02 มิ.ย. 2559 2.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมเรื่องจิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิกโดยบาทหลวงสุวนาถ กวยมงคล 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2557 การใช้ลิฟท์และบันไดอย่างปลอดภัยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยผู้ชำนาญจากบริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ประเทศไทยจำกัด ห้องประชุมมงฟอร์ต 01 ส.ค. 2557 - 01 ส.ค. 2557 3.00
2557 - อบรมการใช้ software Active Board ห้องเรียนป.1/8อาคารราฟาแอล 29 พ.ค. 2557 - 29 พ.ค. 2557 1.00
2557 - อบรมการใช้ software Active Board ห้องเรียนป.1/8อาคารราฟาแอล 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 2.00
2557 - แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 - นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยภราดาดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 - ข้อคิดจากอธิการ โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 ก.ค. 2557 1.00
2557 - " สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ " โดยศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงค์ และดร.ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 - " การทำงานอย่างมีความสุข สนุกอยู่กับงาน " โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 - ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดยมาสเตอร์ยุทธพงศ์ วงศ์เมืองสรรค์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 - แนวทางการดูแลนักเรียน โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 - อบรมการใช้ Notebook 2 ร่วมกับ Smart Board โดยมิสทิพวรรณ วงศ์เวียน ห้องเรียนป1/8 อาคารราฟาแอล 28 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 2.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต โดย พระอาจารย์อ้าย ธีรปัญโญ และพระอาจารย์มหาพุทธวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total Quality Management ( I Q M ) โดยอาจารย์พัฒนชัย กุลส่งสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมและทบทวนความรู้ระบบประกันคุณภาพ ความเข้าใจมาตรฐานการศึกษา ตามกฎกระทรวง ปี 2553 อาคารเซนต์ยอเซฟชั้น 2 19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมคอมพิวเตอร์การดาวน์โหลด และแปลงไฟล์จากYoutube และการตรวจเช็คหาไวรัส อาคารอิลเดอฟองโซ ชั้น 2 08 ธ.ค. 2557 - 08 ธ.ค. 2557 2.00
2556 สัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556 อาคารรัตนบรรณาคาร 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 18.00
2556 ได้รับการนิเทศการสอนครูมืออาชีพ อาคารราฟาแอล 03 ก.พ. 2557 1.00
2556 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมของครูโดยพระราชธรรมนิเทศพระพยอม กัลยาโณ อาคารรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 ฝึกอบรมนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 เข้าแข่งขันคัดลายมือในวันวิชาการ อาคารราฟาแอลชั้น 2 01 ก.ค. 2556 - 09 ม.ค. 2557 0.00
2556 ต้อนรับผู้ปกครอง Open houseให้ข้อมูลระเบียบการต่างๆของการเรียนการสอนระดับชั้นป.1 อาคารราฟเเอลชั้น 2 06 ก.ค. 2556 9.00
2556 โครงการมารยาทไทย อาคารอัสสัมชัญธนบุรีชั้น 1 25 ม.ค. 2557 2.00
- สัมมนาบุคลากรปีการศึกษา2555เรื่องการทำงานเป็นทีม อาคารรัจนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 2.00
- อบรมเรื่องการตรวจสุขภาพฟัน อาคารรัตนบรรณาคาร 01 มิ.ย. 2555 1.00
- งานสายสัมพันธ์จากบ้านสู่ชุมชน ใต้อาคารราฟาแอล 01 มิ.ย. 2555 3.30
- โครงการยิ้มสดใสเด็กก.ท.ม.ฟันดีปีที่7สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 หอประชุมมงฟอร์ต หลุยส์มารี 03 ก.ค. 2555 2.30
- งานพัฒนาครูสอนลูกเสือประจำปีการศึกษา2555 อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ต.ค. 2555 8.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคารรัตนบรรณาคาร 09 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 3.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร การพัฒนาจิตวิญญาณครู อาคารรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 1.30
- อบรมพิธีมิซซาที่โบสถ์และอบรมที่รัตนบรรณาคาร อาคารรัตนบรรณาคาร 16 ม.ค. 2556 3.00
- การเรียนการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 6.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชภัฏนครปฐมสาธิตมหาวิทยาลัย โรงเรียนราชภัฏนครปฐมสาธิตมหาวิทยาลัย 22 ม.ค. 2558 - 22 ม.ค. 2558 3
2556 อบรมการใช้สื่อนวัตกรรม I board อาคารราฟาแอล 04 ก.พ. 2557 1
2555 ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญฝ่ายประถมเรื่องการสอนแบบบูรณาการ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ 26 ก.ค. 2555 9
2555 เรื่องการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2555 6
2555 เรื่องการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญฝ่ายประถม 26 ก.ค. 2555 - 26 ก.ค. 2555 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมิสนารถลดา ชมพูศรี หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  17 มี.ค. 2543  รับรางวัลที่ 3 การประกวดสื่อการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  เกียรติบัตรจากภราดาเลอชัย ลวสุต
2  1 มี.ค. 2545  รับรางวัลชมเชยการประกวดสื่อการสอนประจำปีการศึกษา2554  เกียรติบัตรจากภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์
3  28 ก.พ. 2546  รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อการสอนประจำปีการศึกษา 2545  เกียรติบัตรจากภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์
4  19 ธ.ค. 2556  รางวัลชมเชยการประกวดสื่อการสอนระดับประถมศึกษาตอนต้น  ใบเกียรติบัตร
5  21 ก.พ. 2557  รางวัลชนะเลิศการประกวดครูผู้สอนมืออาชีพ ปีการศึกษา2556  
6  1 เม.ย. 2557  รางวัลชมเชยการผลิตสื่อนวัตกรรมการสอน  ใบเกียรติบัตร
7  13 พ.ค. 2557  รางวัลครูที่ไม่ขาด ลาหรือมาสาย ปี2557  ใบเกียรติบัตร
8  15 ม.ค. 2558  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2557  ใบเกียรติบัตร
9  19 ก.พ. 2559  รองชนะเลิศอันดับ 1 การผลิตสื่อการสอน  ใบเกียรติบัตร
10  19 มี.ค. 2559  ครูที่ไม่ขาด ลา มาสายประจำปีการศึกษา 2558  ใบเกียรติบัตร
11  2 มี.ค. 2560  รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อการสอนประจำปีพ.ศ. 2559  เกียรติบัตรจากท่านภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์
12  2 มี.ค. 2560  รางวัลชนะเลิศการประกวดครูมืออาชีพประจำปีการศึกษา 2559  เกียรติบัตรจากหน่วยงานวิชาการ
13  2 มี.ค. 2560  รับรางวัลไม่ขาด ลา มาสายเป็นระยะเวลา 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2559  เกียรติบัตรจากฝ่ายบุคคลากร
14  15 ก.ย. 2560  ชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดภาคเรียนที่1  ใบเกียรติบัตรจากฝ่ายปกครอง
15  18 ก.ย. 2560  ชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดภาคเรียนที่ 1/2560  
16  26 ก.พ. 2561  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด  ใบเกียรติบัตรจากฝ่ายปกครอง
17  26 มี.ค. 2561  ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยเข้าแถว  ใบเกียรติบัตรจากฝ่ายปกครอง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2543  ที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 1 0 0 2543
2548  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 2 0 0 2548

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1,   กลุ่มภาษาไทย,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)