[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10059
ชื่อ: มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ
ฉายา: -
อายุงาน: 35 ปี 0 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (258)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2526  ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 ประธานกรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2558 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2557 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2556 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 กรรมการ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
2555 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2554 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอล และสอนสหศิลป์กีฬา ม.4 - ม.6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 0 001/2558
2557 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ/หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอล/ ครูคู่ชั้น ม.6/8 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2556 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ/หัวหน้าผู้ฝึกสอนบอล 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2556 ครูผู้สอนสหศิลป์กีฬา ม.5 0
2556 ผู้ดูแลและประสานงานงานฟุตบอลดิวิชั่น 2 อัสสัมชัญยูไนเต็ด 0
2555 งานดูแลนักกีฬาโครงการพิเศษ 0
2555 ครูผู้สอนสหศิลป์กีฬา ม.5 0
2555 ผู้ดูแลและประสานงานฟุตบอลดิวิชั่น 2 Assumption Thonburi FC 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “การดูแลสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง ด้วยโภชนาการอาหาร” โดย คุณสุรพันธ์ ท้าวญาติ ณ ณัฐพล รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2562 - 08 มี.ค. 2562 8.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ออฟฟิศซินโดรม ภัยใกล้ตัว” โดย คุณจิรสิน จินดามากฎ ณ.ภาลัย รีสอร์ท แม่กลอง 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 8.30
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรม เรื่อง “การวางแผนและการจัดการที่ดีในการทำงาน” โดย คุณภัสวัลย์ ภู่ตระกูล ณ.ภาลัย รีสอร์ท แม่กลอง 16 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 11.00
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีการทางลูกเสือ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) วิทยากร บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง “ เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต ” โดย...พระมหา ดร. อ้าย ธีรปัญโญ และพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 “การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน โดย อ.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 12 มี.ค. 2558 - 13 มี.ค. 2558 3.00
2556 การอบรมคุณธรรมจริยธรรม "คุณธรรมของครู" โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 2.00
2556 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
2556 การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 3.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 6.00
2556 แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
2556 ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00
2556 การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข วิทยากร คุณพ่อศราวิน พัดศรีเรือง บึกเตียน คาบานาบีช รีสอร์ท แอนด์ เรสสิเดนซ์ จังหวัดเพชรบุรี 06 มี.ค. 2557 - 07 มี.ค. 2557 3.00
- มุมมองการศึกษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.50
- แนวคิดการสร้างเด็กเผชิญวิกฤตโลก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.50
- กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการศึกษาเพื่อรองรับ AEC โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.50
- การวางตัวที่เหมาะสมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 1.50
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- การทำงานเป็นทีม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 วิทยากร ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน วิทยากร ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 มี.ค. 2555  แชมป์ฟุตบอล TESCO Lotus CUP 2012 รุ่นอายุ 12 ปี  อัลบั้มที่ 4084
2  22 พ.ค. 2555  แชมป์ฟุตบอลไพรมิเตอร์ รุ่นอายุ 16 ปี  อัลบั้มที่ 4179
3  22 พ.ค. 2555  แชมป์ฟุตบอลไพรมิเตอร์ รุ่นอายุ 14 ปี  อัลบั้มที่ 4178
4  2 มิ.ย. 2555  แชมป์ ยามาฮ่า อาเซียน คัพ 2012 รุ่นอายู 13  อัลบั้มที่ 4215
5  10 ก.ค. 2555  ชนะเลิศแข่งขันฟุตบอลรายการ ACS คัพ  อัลบั้มที่ 4369
6  26 ก.ค. 2555  แชมป์ฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นนทบุรีคัพ ครั้งที่ 20 ประเภทเยาวชน  อัลบั้มที่ 4462
7  27 ก.ค. 2555  แชมป์ฟุตบอลรายการกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ รุ่นอายุ 18 ปี  อัลบั้มที่ 4466
8  5 ต.ค. 2555  รางวัลครูดีเด่น 2012 Teacher Awards 2012  อัลบั้มที่ 4724
9  23 พ.ย. 2555  แชมป์ฟุตบอล กีฬาโรงเรียนธนาคารออมสิน รุ่นอายุ 15 ปี  อัลบั้มที่ 4935
10  23 ม.ค. 2556  แชมป์ฟุตบอลกรมพลศึกษารุ่นอายุ 14 ปี ประเภท ก  อัลบั้มที่ 5100
11  23 ม.ค. 2556  แชมป์ฟุตบอลกรมพลศึกษารุ่นอายุ18 ปี ประเภท ก  อัลบั้มที่ 5100
12  23 ม.ค. 2556  รองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุ 12 ปี ประเภท ก  อัลบั้มที่ 5100
13  23 ม.ค. 2556  รองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุ 16 ปี ประเภท ก  อัลบั้มที่ 5100
14  26 ม.ค. 2556  แชมป์ฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี  อัลบั้มที่ 5098
15  18 ต.ค. 2556  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอลฟ์ Open กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลฯ  เกียรติบัตร ถ้วยรางวัล อัลบั้มภาพที่ 6150
16  9 พ.ค. 2557  แชมป์ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ คัพ 2014 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย  อัลบั้มที่ 6862
17  16 พ.ค. 2557  รางวัลชนะเลิศฟุตบอลไพรม์มิสเตอร์ คัพ 2014 รุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี และ 18 ปี  อัลบั้ม 6879
18  19 มิ.ย. 2557  แชมป์บอลไนกี้รอบอาเซียน รุ่นอายุ 15 ปี  อัลบั้มที่ 7094
19  19 ก.ค. 2557  แชมป์ฟุตบอลรายการ ไทยแลนด์ไพร์มินิสเตอร์ 2014 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย  อัลบั้มที่ 729
20  2 ส.ค. 2557  แชมป์ไพร์มินิสเตอร์ 2014รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 14 ปี  อัลบั้มที่ 7381
21  15 ธ.ค. 2557  ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 12 ปี ประเภททั่วไป  อัลบั้มที่ 8077
22  15 ธ.ค. 2557  ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษารุ่นอายุ 16 ปี ประเภท ก  อัลบั้มที่ 8076
23  29 ธ.ค. 2557  แชมป์ฟุตบอลรายการนนทบุรีคัพ ครั้งที่ 4  อัลบั้มที่ 8107
24  17 ม.ค. 2558  แชมป์กีฬา 7 สี  อัลบั้มที่ 8153
25  19 ม.ค. 2558  ฟุตบอลนักเรียน รุ่น 18 ปี ประเภท ก.  อัลบั้มที่ 8156

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานนักกีฬาโครงการพิเศษ,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)