[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10061
ชื่อ: มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ
ฉายา: -
อายุงาน: 34 ปี 11 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549  ศศม.  ใบปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยครูนครปฐม 2525  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2562 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2560 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2560 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2558 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2557 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2557 กรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ กลุ่มคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ กลุ่มภาษาต่างประเทศ
2554 ที่ปรึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2554 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 มัธยมศึกษาปีที่3 0 คำสั่งที่1/62
2561 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 มัธยมศึกษาปีที่3 0 คำสั่งที่1/61
2560 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/6 มัธยมศึกษาปีที่3 0 คำสั่งที่ 1
2559 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 0 คำสั่ง001/2559
2558 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งที่ 01/2558
2557 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งที่001/2557
2556 หัวหน้างานการสอนภาษาต่างประเทศ และครูประจำชั้นม.3/6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 หัวหน้างานการสอนภาษาต่างประเทศ/ครูประจำชั้นม.3/5 มัธยมศึกษาปีที่3 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 2.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดย ม.ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ ห้องเรียนม.3/8 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 การอบรม เรื่อง “วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 Promoting the 21st Century Skills: Bridging the Digital Gapโดย Asst.Prof.Dr.Atipat Boonmoh รัตนบรรณาคาร1 และห้องคอมพิวเตอร์ 5 22 ส.ค. 2561 - 22 ส.ค. 2561 6.00
2560 การอบรมเรื่อง “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0” โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรม เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ "Active Learning for Language Classroom" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 04 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 6.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 English Language Teaching Course for Thai English Teacher Bell Classroom No.4 at Bell Building 10 ม.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 10.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน”โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข”โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้”โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “การสาธิตเกมกีฬาทางวิชาการ Crossword” โดย.... คุณภูรินทร์ เรืองยศงามเลิศ และ คุณพิศัลย์ คันธวัฒน์ วิทยากรจากสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณคาร2 08 มิ.ย. 2559 - 08 มิ.ย. 2559 1.30
2559 การอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส Intensive English โดย Mr.James Close, Mr.James Sowerby ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 20.00
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคคลากร "จิตเมตตาในการทำงาน" โดย บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2558 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียนและการปกครองชั้นเรียนโดยวิธีการทางลูกเสือ" โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และ อ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)" โดยบาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องปรชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 "ครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย มิสอภิญญา บุญมูสิก ห้องประชุมอัสสัมชัญ 27 พ.ค. 2558 1.50
2558 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก” โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 6.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.50
2558 "ครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย มิสอภิญญา บุญมูสิก ห้องประชุมอัสสัมชัญ 27 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558 1.50
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 อบรมเชิงปฎิบัติการ "หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 "มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSGเพื่อรับการตรวจประเมิน" โดย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 25 ส.ค. 2557 - 25 ส.ค. 2557 1.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน เรื่อง "เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต" โดย พระมหา ดร.อ้าย ธีรปัญโญและพระมหา พุทธิวร วุฒิเมธี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)" โดย อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2556 ระบบพี่เลี้ยงและการสอนงานเพีอการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20 ส.ค. 2556 6.00
2556 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์และมิสนฤมล น้อยอิ่ม) 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 3.00
543 การอบรม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู” วิทยากรโดย….คุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
- "การทำงานเป็นทีม" และ "โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 6.00
- "การวางตัวให้เหมาะสม" และ "เตรียมนักเรียนรับมือสถานการณ์ยุค2012" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 10 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2555 6.00
- เรียนภาษาอังกฤษทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ห้องเรียน level 9 อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ก.ย. 2555 - 12 ก.พ. 2556 32.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคคลากร "การพัฒนาจิตวิญญานครู" อาคารรัตนบรรณาคาร 02 ต.ค. 2555 8.00
- งานพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือประจำปีการศึกษา2555 ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 01 ธ.ค. 2555 3.00
- "พลังแห่งจิตและความคิดสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 08 ก.พ. 2556 2.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์) 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- Training Concept Textbooks and Lesson Plans ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด 03 พ.ค. 2556 - 04 พ.ค. 2556 12.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์) 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ และมิสนฤมล น้อยอิ่ม) 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์) 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฎิบัติงานในโรงเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (โดยภราดา อรุณ เมธเศรษฐ) 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 นิเทศและดูการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2556 6
2555 การเรียนการสอนในประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 12 ต.ค. 2555 - 15 ต.ค. 2555 4
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอน "The English Language Proficiency Course" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ม.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  ครูผู้มาปฏิบัติหน้าที่ไม่เคยป่วย สาย ลา ขาด  ใบวุฒิบัตร
2  16 ม.ค. 2557  หนึ่งแสนครูดี  ใบประกาศ
3  16 พ.ค. 2557  ครูผู้มาปฏิบัติหน้าที่ไม่เคยป่วย สาย ลา ขาด 2 ปี  ใบเกียรติบัตร
4  23 ก.พ. 2560  เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาดลา มาสาย 5 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2555 - 2559  ใบเกียรติบัตร
5  5 เม.ย. 2562  เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาดลา มาสาย 7 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2555 - 2561  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   กลุ่มคณิตศาสตร์,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3,   กลุ่มภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มคณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มภาษาต่างประเทศ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
 คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)