[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10062
ชื่อ: มาสเตอร์  สมชาย    โสรัจจาภินันท์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
ฉายา: -
อายุงาน: 34 ปี 11 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    วิทยาครูฉะเชิงเทรา 2524  ครุศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2561 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2560 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2560 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2559 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2558 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2557 กรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 ประธานกรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
2555 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการพิเศษ
2554 ประธานกรรมการ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 กรรมการ งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2559 ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2558 หัวหน้าระดับชั้นและครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0
2557 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2556 หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2556
2556 คณะกรรมกำรดำเนินงำน “ธนำคำรโรงเรียน” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2556 แต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนอนำมัยโรงเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2556 28 คำสั่งแต่งตังปีการศึกษา 2556
2556 คณะกรรมกำรบริหำรงำนหลักสูตรและนิเทศกำรสอน 18 คำสั่งแต่งตังปีการศึกษา 2556
2556 คณะกรรมกำรดำเนินงำนสอนเสริมกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2556 17 คำสั่งแต่งตังปีการศึกษา 2556
2556 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน 13 คำสั่งแต่งตังปีการศึกษา 2556
2556 คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2556 16 คำสั่งแต่งตังปีการศึกษา 2556
2556 คณะกรรมกำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 3 คำสั่งแต่งตังปีการศึกษา 2556
2556 คุณครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2556
2556 ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 อัตรากำลังปีการศึกษา 2556
2555 หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ,ครูคู่ชั้น ม.5/2,ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.5 ม.5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.00
2561 "การปฐมพยา บาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ" อาคารหลุยส์มารีและสระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์36 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 3.00
2561 Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation ห้องประชุมรันตบรรณาคาร1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2560 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560” โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน” โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 1.30
2560 การอบรมเรื่อง“จิตวิทยาการดูแลนักเรียน” โดยนพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ หอประชุมหลุยส์มารี เดอมงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 1.30
2560 “ระบบการนิเทศฯ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม” โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 7.00
2560 “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤณัต นัจนฤตย์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 19 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 การอบรมเรื่อง “ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หอหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ” โดย อ.ศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ.อำนาจ สายฉลาด และอ.ยินดี ปั้นแววงาม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 “ การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ” โดย งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 3.00
2558 อบรมแผนการสอน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 30 พ.ค. 2558 - 30 พ.ค. 2558 1.30
2558 โทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่โดย อาจารย์วันชัย บานแย้ม จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 23 มิ.ย. 2558 - 23 มิ.ย. 2558 2.00
2558 การใช้ระบบการบันทึกเวลานักเรียน (Smart School) ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 ก.ค. 2558 - 22 ก.ค. 2558 2.00
2558 การสร้าง 0.00
2558 การสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตน 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 2.00
2558 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ประชุมรัตนบรรณาคาร1 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 “จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก”โดย บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ภาคทฤษฏี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558 6.00
2558 “ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน” ภาคปฏิบัติ อัสสัมชัญธนบุรี 25 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558 6.00
2557 ธรรมะในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 Total Quality Management 0.00
2557 Total Quality Management ( TQM ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อัสสัมชัญธนบุรี 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "หลักการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลนักเรียนอย่างมีคุณภาพและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติของนักเรียน" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 27 มิ.ย. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 12.00
2557 สุขภาพดี ชีวิตดี งานดี ศุนย์ฟิตเนส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ส.ค. 2557 - 13 ส.ค. 2557 3.00
2557 มารตฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ของบุคคลากรในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2556 เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 0.00
2556 การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 0.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระแกนกลาง 09 ต.ค. 2555 - 09 ต.ค. 2555 0.00
- อบรมกฎ กติกากีฬาสแต็ค 07 พ.ย. 2555 - 07 พ.ย. 2555 0.00
- อบรมการใช้อุปกรณ์ฟิตเนส 30 มิ.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 0.00
- อบรมสัมมนาคณะผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 ก.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2555 0.00
- การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 - 13 พ.ค. 2556 6.00
- การศึกษาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 - 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักเรียน” โดยมาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 14 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  เกียรติบัตร"ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 6 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2550-2555  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา,   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน,   งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตรและนิเทศการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)