[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10065
ชื่อ: มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก
ฉายา: Penny
อายุงาน: 33 ปี 5 เดือน 24 วัน
Social Network: wan-pen-10065@hotmail.com
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (150)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ 2549  กศม.  ปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยครูนครปฐม 2535  การศึกษาปฐมวัย  ประกาศปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระดับชั้น
2557 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2556 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 2 งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2560 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2559 หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 งนบุคคล
2558 หัวหน้าระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0
2557 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปี 57
2556 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้ง ปี 2556
2555 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งชั้นปี 55
2554 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปี 54
2553 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปี 53
2552 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปี 52
2551 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปี 51

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องเรียนแต่ละดับชั้น 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561 1.00
2561 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 1.30
2561 เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น มาสเตอร์นิรันดร์ ใจมั่น ห้องประชุมอัสสัมชัญ 26 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561 1.30
2561 การอบรม “การถ่ายภาพเบื้องต้น” วิทยากรโดย มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1.30
2561 มอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู" โดยคุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร รัตนบรรณาคาร 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 งาน หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจาก ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30
2561 การอบรม เรื่อง “การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน” ซึ่งจัดโดยฝ่ายปกครอง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 2.00
2561 การบริหารความขัดแย้ง Relax Hive Resort จังหวัดเพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 อนาคตองค์กรกับทักษะการบริหารคน Relax Hive Resort จังหวัดเพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 การสร้างสมาธิให้กับนักเรียน” โดย อาจารย์ชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 อบรม เรื่อง “ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2561 และทิศทางสู่อนาคต” โดย ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และ มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 3.30
2560 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ประธานสาขานิเทศการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 น. "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.50
2560 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.50
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส รัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการจัดอบรมคุณครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโดยอาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แน้มรุ่ง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอบ จากมหาวิทยาลัยศรีนาครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ี่ราฟาแอล 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 2.00
2560 The English Language Proficiency Course ห้อง ป.4 03 มี.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10.00
2560 กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข้องกับการดูแลนักเรียน โดยทนายกวี ประพิณวงศ์ ห้องประชุมอัสสัมชํย 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2560 บทบาทผู้นำ โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ณ Hansar Cha-am เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2560 การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ณ Hansar Cha-am เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.30
2560 การรวมภาพการทำงานของฝ่ายปกครองและทิศทางสู่อนาคต โดยมิสประณีต และม.ฐานพัฒน์ 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 2.00
2560 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่เฉินตู ประเทศจีน ประเทศจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 0.00
2560 เป้าหมายการดูแลนักเรียนของฝ่ายปกครอง” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2560 ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2560 และทิศทางสู่อนาคต ” โดย มาสเตอร์ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ Hansar Casuarina Cha Am Resort 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 3.30
2559 เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หลุยส์มารี 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หลุยส์มารี 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หลุยส์มารี 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หลุยส์มารี 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม รัตนบรรณาคาร 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 อบภาษาอังกฤษ ศูยน์ ACT- Bell ศูนย์ ACT- Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 20.00 14228.doc
2559 Active Learning for active learning ณ ยอห์นแมรี 14 ก.พ. 2560 - 14 ก.พ. 2560 3.00
2559 บทบาทผู้นำและการบริหารคน ยูเรเซียชะอำ รีสอร์ท เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 2.00
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดย พระอาจารย์ปลัดบัณฑิต อินทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจายวรวิหารการอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 อบรม เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 3.00
2558 อบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ มิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน รัตนบรรณาคาร 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 อบรมการใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์จอ LED Touch Screen อาคารราฟาแอล ห้องเรียน ป.2/8 22 ก.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก" โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร รัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 เชิงปฏิบัติการ "กลวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"โดย อ.สมปอง ใจดีเฉย คณะศึกษาศาสตร์ มศว. รัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 5.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รัตนบรรณาคาร 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 คอร์ด Intensive English ศูนย์ Bell 03 มิ.ย. 2558 - 17 ก.พ. 2559 24.00 12176.jpg
2557 สัมมนาบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2557 18.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 อบรม"ธรรมะในโรงเรียน" พระมหาดร.อ้าย ธีรปัญโญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรม"การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมประกันคุณภาพภายใน ห้องประชุมมงฟอร์ต 22 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรม หอประชุมหลุยส์ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 Quipper school ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 3.00
2557 การการดาน์โหลดและแปลงไฟล์จาก YouTube และการตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 ควิปเปอร์สคูล เข้ามาสาธิตและสอบถามเกี่ยวกับ การสอนผ่านวิดีโอออนไลน์ ซึ่งจะเป็นบริการใหม่ของควิปเปอร์สคูล ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 2.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงพยาบาลเกษมราษฎ์ 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 4.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ รัตนบรรณาคาร 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2556 อรมรมคุณธรรมจริยธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 เทคนิคการบริหาร “คน” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 8.00
2556 สัมมนาคณะบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน เรื่อง การบริหารงานและคน สุณ๊ย์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 06 มี.ค. 2557 - 07 มี.ค. 2557 16.00
2556 การพัฒนาการคิดเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 29 เม.ย. 2557 - 29 เม.ย. 2557 3.00
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร ACT :A LEARNING SCHOOL สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 15 ก.ค. 2554 - 16 ก.ค. 2554 16.00
- การอบรมการทบทวนหลักสูตรสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ยอห์นแมรี่ 22 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 8.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยผู้สอนตำรากลางมูลนิธิเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 29 มี.ค. 2555 - 30 มี.ค. 2555 16.00
- การอบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 และการสอบวัดความรู้พื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษตามวิชาที่สอน ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด นนทบุรี 30 เม.ย. 2555 - 04 พ.ค. 2555 16.00
- ศึกษาดูงานการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญประถม โรงเรียนอัสสัมชัญประถม 26 ก.ค. 2555 8.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร"การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 8.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนร้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 16.00
- การอบรมการพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 8.00
- การสัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 20.00
- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 พ.ย. 2555 8.00
- อบรมภาษาอังกฤษศูนย์ Bell อาคาร Bell 14 มิ.ย. 2554 - 12 ก.พ. 2556 0.00
- อบรมภาษาอังกฤษของงานEP อาคารเซนต์คาเบรียล 06 พ.ย. 2555 - 14 ก.พ. 2556 0.00
- อบรมภาษาจีน อาคารรัตนบรรณาคาร 07 พ.ย. 2554 - 13 ก.พ. 2556 0.00
- อบรมการใช้ Window 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุุรี 26 เม.ย. 2556 - 26 เม.ย. 2556 8.00
- อบรมการใช้หลักสูตรของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลโดยOBS ศูนย์นันทการ มูลนิธิเซนต์กคาเบรียล ปากเกร็ด 01 พ.ค. 2556 - 02 พ.ค. 2556 16.00
- อบรมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 6.00
- อบรมจิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงาน เฉินตุ ยูนาน ประเทศจีน ประเทศจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 0.00
2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 10 คน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 10 พ.ย. 2559 - 11 พ.ย. 2559 3.00
2558 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 6.00
2556 ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 4.00
2555 ดูงานฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนดาราสุมทร โรงเรียนดาราสุมทร ชลบุรี 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 8.00
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  หัวหน้าระดับดีเด่น ปี 2554  เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2557  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
3  25 เม.ย. 2557  เป็นผ้จัดทำรายงานประจำเดือนได้ดีมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนางานได้  เกียรติบัตร
4  17 พ.ค. 2557  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 1 ปี  เกียรติบัตร
5  27 ก.พ. 2558  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 2 ปี  เกียรติบัตร
6  15 ม.ค. 2559  ปฏิบัติหน้าที่ปี 58 ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย  งานบุคคล
7  16 ม.ค. 2559  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลามาสาย ปีที่ 3  งานบุคคล
8  2 มี.ค. 2560  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 4 ปี  งานฝ่ายบุคลากร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2535  ดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 2535
16 ม.ค. 2542  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 2542

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับชั้น
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 6 มิ.ย. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (44)
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 15 พ.ค. 2561
 กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 18 พ.ค. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 1 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2 มิ.ย. 2561
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซ้อมพิธีทบทวนคำปฏิญาณเนื่องใน "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" และตรวจเครื่องแต่งกาย 22 มิ.ย. 2561
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดทำความสะอาดห้องเรียน 22 มิ.ย. 2561
 ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชุมเตรียมงานสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชนร่วมกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับชั้น 23 มิ.ย. 2561
 อบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น 30 มิ.ย. 2561
 ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2 ส.ค. 2561
 ภาพบรรยากาศกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชนร่วมกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับชั้นประถมศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 6 ส.ค. 2561
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านเด็กดีมีวินัยและเด็กดีมีน้ำใจ 9 ส.ค. 2561
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกันทำความดีในการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 11 ส.ค. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 25 ส.ค. 2561
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2,5,6 และ 8 ปีการศึกษา 2561 7 ก.ย. 2561
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 และ 7 ปีการศึกษา 2561 11 ก.ย. 2561
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 ปีการศึกษา 2561 11 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 16 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 16 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้น ป.2 ประจำเดือน พ.ค. – ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2561
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.2 ด้านเด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือน พ.ค. – ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2561
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.2 ด้านเด็กดีมีวินัย ประจำเดือน พ.ค. – ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 28 ต.ค. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 28 ต.ค. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียนระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1 พ.ย. 2561
 บรรยากาศการเรียนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 9 พ.ย. 2561
 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 16 พ.ย. 2561
 ลูกเสือและเนตรนารี สำรอง ระดับชั้น ป.2 บำเพ็ญประโยชน์ 23 พ.ย. 2561
 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 1 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 4 ธ.ค. 2561
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ร่วมกันจับรางวัลสลากคริสต์มาส มอบโชคให้กับนักเรียนก่อนที่จะมีการจับรางวัลใหญ่ 7 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนด้านเด็กดีมีวินัยและเด็กดีมีน้ำใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ปีการศึกษา 2561 12 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมวันเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 11 ม.ค. 2562
 กิจกรรมการอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2562 12 ม.ค. 2562
 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 17 ม.ค. 2562
 การมอบใบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความซื่อสัตย์ เก็บของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ 17 ม.ค. 2562
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันมลพิษทางอากาศ 23 ม.ค. 2562
 กิจกรรมประดับดาว ลูกเสือและเนตรนารีสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ปีการศึกษา 2561 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมการส่งเสริมการแต่งกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 31 ม.ค. 2562
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.2 ด้านเด็กดีมีวินัย และด้านเด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 2562 7 ก.พ. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 20 ก.พ. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 20 ก.พ. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 21 ก.พ. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (7)
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.2 ด้านเด็กดีมีวินัย ประจำเดือน พ.ค. – ก.ย. 256116 ก.ย. 2561
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.2 ด้านเด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือน พ.ค. – ก.ย. 256116 ก.ย. 2561
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้น ป.2 ประจำเดือน พ.ค. – ก.ย. 256116 ก.ย. 2561
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256116 ก.ย. 2561
กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256116 ก.ย. 2561
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 ปีการศึกษา 256111 ก.ย. 2561
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 และ 7 ปีการศึกษา 256111 ก.ย. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 325 ส.ค. 2561
ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชุมเตรียมงานสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชนร่วมกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับชั้น23 มิ.ย. 2561
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25612 มิ.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (6)  
   1. แจกเกียรตินักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา2560 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561
   2. นวัตกรรมกับการสอนวิทยาศาสตร์
   3. ครูเกษียณ61
   4. งานแสดงออกปี61
   5. กิจกรรมวันเด็กปี61
   6. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี61