[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10065
ชื่อ: มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก
ฉายา: Penny
อายุงาน: 33 ปี 11 เดือน 21 วัน
Social Network: wan-pen-10065@hotmail.com
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (150)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ 2549  กศม.  ปริญญาบัตร
2    วิทยาลัยครูนครปฐม 2535  การศึกษาปฐมวัย  ประกาศปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2562 กรรมการ งานระดับชั้น
2562 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2562 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2562 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2562 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2561 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2561 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2560 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานระดับชั้น
2560 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2560 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2559 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2559 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานระดับชั้น
2558 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2558 กรรมการ งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
2558 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2558 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานระดับชั้น
2557 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2557 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2557 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2557 กรรมการ กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่
2556 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานระดับชั้น
2556 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2556 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานระดับชั้น
2555 ประธานกรรมการ งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
2555 กรรมการ งานระเบียบวินัยนักเรียน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 2 งานระดับชั้น
2554 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2554 กรรมการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2560 หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2559 หัวหน้าระดับชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 งนบุคคล
2558 หัวหน้าระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0
2557 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปี 57
2556 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้ง ปี 2556
2555 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งชั้นปี 55
2554 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปี 54
2553 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปี 53
2552 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปี 52
2551 หัวหน้าระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 คำสั่งแต่งตั้งปี 51

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 เรื่อง “การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่ 21” โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1
2562 เรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก” โดย อาจารย์วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /ผู้พิพากษาสมทบ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 1.30
2562 เรื่อง “การจราจรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “แนวทางการดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562” โดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2562” โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2562 0.30
2562 เพศตามแนวพระวรสาร” โดยวิทยากร คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ คณะพระมหาไถ่ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 17 ก.ย. 2562 - 17 ต.ค. 2562 1.30
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 1.30
2561 การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 2.00
2561 แนวทางการดูแลนักเรียน ห้องเรียนแต่ละดับชั้น 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 1.00
2561 หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561 3.00
2561 แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561 1.00
2561 “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561 1.00
2561 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 1.30
2561 เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 03 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561 2.00
2561 วิจัยชั้นเรียนตามเกณฑ์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รัตนบรรณาคาร 1 30 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3.00
2561 การใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น มาสเตอร์นิรันดร์ ใจมั่น ห้องประชุมอัสสัมชัญ 26 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561 1.30
2561 การอบรม “การถ่ายภาพเบื้องต้น” วิทยากรโดย มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561 1.30
2561 มอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน กับจรรยาบรรณของครู" โดยคุณธีร์ ภวังค์คนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร รัตนบรรณาคาร 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 งาน หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” โดยวิทยากรจาก ทีมฝ่ายบริหารผลดำเนินงานและความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท. สำนักงานใหญ่ 06 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 2.30
2561 การอบรม เรื่อง “การหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งของนักเรียน” ซึ่งจัดโดยฝ่ายปกครอง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 11 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 2.00
2561 การบริหารความขัดแย้ง Relax Hive Resort จังหวัดเพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 อนาคตองค์กรกับทักษะการบริหารคน Relax Hive Resort จังหวัดเพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 การสร้างสมาธิให้กับนักเรียน” โดย อาจารย์ชัยพฤฒิ ศศะนานนท์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 13 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 1.00
2561 อบรม เรื่อง “ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2561 และทิศทางสู่อนาคต” โดย ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และ มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ RelaxHive Resort จ.เพชรบุรี 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 3.30
2560 "จิตวิทยาการดูแลนักเรียน" โดย นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 "การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0" โดย ผศ. ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ประธานสาขานิเทศการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 3.00
2560 น. "จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ สู่แผนพัฒนาโรงเรียน" โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.50
2560 "นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2560" โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 1.50
2560 การอบรม เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter” โดย…ภราดาทินรัตน์ คมกฤส รัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 การอบรม เรื่อง “นักการศึกษากับสิทธิเด็ก” โดย…คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รัตนบรรณาคาร 07 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 3.00
2560 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการจัดอบรมคุณครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโดยอาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แน้มรุ่ง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอบ จากมหาวิทยาลัยศรีนาครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ี่ราฟาแอล 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 2.00
2560 The English Language Proficiency Course ห้อง ป.4 03 มี.ค. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10.00
2560 กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข้องกับการดูแลนักเรียน โดยทนายกวี ประพิณวงศ์ ห้องประชุมอัสสัมชํย 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.00
2560 บทบาทผู้นำ โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ณ Hansar Cha-am เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2560 การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ โดย ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ณ Hansar Cha-am เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 2.30
2560 การรวมภาพการทำงานของฝ่ายปกครองและทิศทางสู่อนาคต โดยมิสประณีต และม.ฐานพัฒน์ 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 2.00
2560 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่เฉินตู ประเทศจีน ประเทศจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 0.00
2560 เป้าหมายการดูแลนักเรียนของฝ่ายปกครอง” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 07 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 0.30
2560 ภาพรวมการทำงานฝ่ายปกครองปีการศึกษา 2560 และทิศทางสู่อนาคต ” โดย มาสเตอร์ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ และมิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ Hansar Casuarina Cha Am Resort 08 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 3.30
2559 เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน” โดย คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส หลุยส์มารี 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 “สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข” โดย อาจารย์สวิง หมื่นแสน หลุยส์มารี 13 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 3.00
2559 ความสุข.....ที่เลือกได้” โดย คุณสมชาย ตรีดารา หลุยส์มารี 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559” โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ หลุยส์มารี 14 พ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2559 1.30
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม รัตนบรรณาคาร 08 ต.ค. 2559 - 08 ต.ค. 2559 3.00
2559 อบภาษาอังกฤษ ศูยน์ ACT- Bell ศูนย์ ACT- Bell 03 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 20.00 14228.doc
2559 Active Learning for active learning ณ ยอห์นแมรี 14 ก.พ. 2560 - 14 ก.พ. 2560 3.00
2559 บทบาทผู้นำและการบริหารคน ยูเรเซียชะอำ รีสอร์ท เพชรบุรี 13 มี.ค. 2560 - 14 มี.ค. 2560 7.30
2558 “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)”โดย บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2558 3.00
2558 การอบรม เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 28 พ.ค. 2558 - 28 พ.ค. 2558 2.00
2558 การอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ โดย พระอาจารย์ปลัดบัณฑิต อินทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจายวรวิหารการอบรม เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต้านสิ่งเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรมะ อาคารราฟาแอล 24 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 1.00
2558 อบรม เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 15 ส.ค. 2558 - 15 ส.ค. 2558 3.00
2558 อบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โดย มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ มิสอัจฉรา จันหา ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน รัตนบรรณาคาร 29 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558 1.30
2558 อบรมการใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์จอ LED Touch Screen อาคารราฟาแอล ห้องเรียน ป.2/8 22 ก.ย. 2558 - 22 ก.ย. 2558 2.00
2558 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในหัวข้อ จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก" โดยบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร รัตนบรรณาคาร 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 เชิงปฏิบัติการ "กลวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"โดย อ.สมปอง ใจดีเฉย คณะศึกษาศาสตร์ มศว. รัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 5.00
2558 การอบรมสัมมนา เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์ วิศวกรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รัตนบรรณาคาร 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น” First Aid โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีเดอมงฟอร์ต 19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558 3.00
2558 คอร์ด Intensive English ศูนย์ Bell 03 มิ.ย. 2558 - 17 ก.พ. 2559 24.00 12176.jpg
2557 สัมมนาบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2557 - 17 พ.ค. 2557 18.00
2557 "แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โดย...ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเะซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557" โดย...ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "ข้อคิดจากอธิการ" โดย...ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 1.00
2557 "สปิริตของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย...ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ และดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 15 พ.ค. 2557 - 15 พ.ค. 2557 3.00
2557 "การทำงานให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน" โดย...อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 3.00
2557 "ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน" โดย...มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 "แนวทางการดูแลนักเรียน" โดย...มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 16 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2557 1.00
2557 “มาตรฐานการประกันคุณภาพ สพฐ.และBSG” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่มและมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557 3.00
2557 อบรม"ธรรมะในโรงเรียน" พระมหาดร.อ้าย ธีรปัญโญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรม"การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม TQM โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมประกันคุณภาพภายใน ห้องประชุมมงฟอร์ต 22 พ.ย. 2557 - 22 พ.ย. 2557 2.00
2557 อบรมคุณธรรมจริยธรรม หอประชุมหลุยส์ 13 พ.ย. 2557 - 13 พ.ย. 2557 2.00
2557 Quipper school ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ 29 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557 3.00
2557 การการดาน์โหลดและแปลงไฟล์จาก YouTube และการตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ 06 ธ.ค. 2557 - 06 ธ.ค. 2557 2.00
2557 ควิปเปอร์สคูล เข้ามาสาธิตและสอบถามเกี่ยวกับ การสอนผ่านวิดีโอออนไลน์ ซึ่งจะเป็นบริการใหม่ของควิปเปอร์สคูล ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอิลเดอฟองโซ 13 ธ.ค. 2557 - 13 ธ.ค. 2557 2.00
2557 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ” โดย...มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 21 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557 2.00
2557 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงพยาบาลเกษมราษฎ์ 20 ก.พ. 2558 - 20 ก.พ. 2558 4.00
2557 “ASEAN Knowledge เรื่อง การ “สร้างชาติ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ” โดย...ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ รัตนบรรณาคาร 21 ก.พ. 2558 - 21 ก.พ. 2558 3.00
2556 อรมรมคุณธรรมจริยธรรมของครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 30 ก.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556 3.00
2556 เทคนิคการบริหาร “คน” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ส.ค. 2556 - 03 ส.ค. 2556 8.00
2556 สัมมนาคณะบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน เรื่อง การบริหารงานและคน สุณ๊ย์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 06 มี.ค. 2557 - 07 มี.ค. 2557 16.00
2556 การพัฒนาการคิดเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 29 เม.ย. 2557 - 29 เม.ย. 2557 3.00
- สัมมนาผู้ร่วมบริหาร ACT :A LEARNING SCHOOL สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 15 ก.ค. 2554 - 16 ก.ค. 2554 16.00
- การอบรมการทบทวนหลักสูตรสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ยอห์นแมรี่ 22 มี.ค. 2555 - 22 มี.ค. 2555 8.00
- อบรมเชิงปฏิบัติการครูไทยผู้สอนตำรากลางมูลนิธิเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 29 มี.ค. 2555 - 30 มี.ค. 2555 16.00
- การอบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 และการสอบวัดความรู้พื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษตามวิชาที่สอน ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด นนทบุรี 30 เม.ย. 2555 - 04 พ.ค. 2555 16.00
- ศึกษาดูงานการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนอัสสัมชัญประถม โรงเรียนอัสสัมชัญประถม 26 ก.ค. 2555 8.00
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร"การพัฒนาจิตวิญญาณของครู" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2555 8.00
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนร้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 09 ต.ค. 2555 - 10 ต.ค. 2555 16.00
- การอบรมการพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 13 ต.ค. 2555 8.00
- การสัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 09 พ.ค. 2555 - 11 พ.ค. 2555 20.00
- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 29 พ.ย. 2555 8.00
- อบรมภาษาอังกฤษศูนย์ Bell อาคาร Bell 14 มิ.ย. 2554 - 12 ก.พ. 2556 0.00
- อบรมภาษาอังกฤษของงานEP อาคารเซนต์คาเบรียล 06 พ.ย. 2555 - 14 ก.พ. 2556 0.00
- อบรมภาษาจีน อาคารรัตนบรรณาคาร 07 พ.ย. 2554 - 13 ก.พ. 2556 0.00
- อบรมการใช้ Window 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุุรี 26 เม.ย. 2556 - 26 เม.ย. 2556 8.00
- อบรมการใช้หลักสูตรของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลโดยOBS ศูนย์นันทการ มูลนิธิเซนต์กคาเบรียล ปากเกร็ด 01 พ.ค. 2556 - 02 พ.ค. 2556 16.00
- อบรมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 13 พ.ค. 2556 6.00
- อบรมจิตตารมณ์และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณพ่อยอด เสนารักษ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
- การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 โดยม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์และมิสนฤมล น้อยอิ่ม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 14 พ.ค. 2556 3.00
- แถลงนโยบายประจำปีการศึกษา 2556 โดยภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 2.00
- ข้อคิดในการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย ภราดา อรุณ เมธเศรษฐ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 15 พ.ค. 2556 1.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงาน เฉินตุ ยูนาน ประเทศจีน ประเทศจีน 11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 0
2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 10 คน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 10 พ.ย. 2559 - 11 พ.ย. 2559 3
2558 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 04 มี.ค. 2559 - 04 มี.ค. 2559 6
2556 ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 4
2555 ดูงานฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนดาราสุมทร โรงเรียนดาราสุมทร ชลบุรี 08 ก.พ. 2556 - 08 ก.พ. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การบริหารงานเชิงคุณภาพ TQA” โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 12 พ.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล กับการทำงาน” โดย อาจารย์เสริมพรรณ สุทธิธานี หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 3 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “แนวการทำงานเชิงคุณภาพ” โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง, มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2561” โดย ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 0 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การอบรมหัวข้อ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” วิทยากรโดย อาจารย์ วรนันท์ ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ 12 มิ.ย. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  หัวหน้าระดับดีเด่น ปี 2554  เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2557  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
3  25 เม.ย. 2557  เป็นผ้จัดทำรายงานประจำเดือนได้ดีมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนางานได้  เกียรติบัตร
4  17 พ.ค. 2557  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 1 ปี  เกียรติบัตร
5  27 ก.พ. 2558  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 2 ปี  เกียรติบัตร
6  15 ม.ค. 2559  ปฏิบัติหน้าที่ปี 58 ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย  งานบุคคล
7  16 ม.ค. 2559  ผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลามาสาย ปีที่ 3  งานบุคคล
8  2 มี.ค. 2560  เป็นผู้มาปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่มีการขาด ลา มาสาย 4 ปี  งานฝ่ายบุคลากร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
16 ม.ค. 2535  ดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 2535
16 ม.ค. 2542  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 2542

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   งานระดับชั้น,   กลุ่มวิทยาศาสตร์,   งานระดับชั้น,   งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2,   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
    กรรมการ: (11)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มวิทยาศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (18)
 กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 16 พ.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 16 พ.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18 พ.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18 พ.ค. 2562
 กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 18 พ.ค. 2562
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 3 มิ.ย. 2562
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องใน "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 2 ก.ค. 2562
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 4 ก.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 11 ก.ค. 2562
 ภาพบรรยากาศกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชนร่วมกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับชั้นประถมศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 5 ส.ค. 2562
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 10 ส.ค. 2562
 ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 14 ส.ค. 2562
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30 ส.ค. 2562
 กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2562 19 ก.ย. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 19 ก.ย. 2562
 กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562 19 ก.ย. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 19 ก.ย. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 19 ก.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(4)
ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256214 ส.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256211 ก.ค. 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 25623 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256218 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)