[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10066
ชื่อ: มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร
ฉายา: เกลอ
อายุงาน: 33 ปี 1 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2528  ปริญญาตรื  
2    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2528  ปริญญาตรื  ประกาศณียบัตรมหาบัณฑิต

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2562 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2562 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2562 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2562 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2562 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2562 กรรมการ งานศิลป์
2562 กรรมการ งานหอพัก
2562 กรรมการ งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
2562 กรรมการ งานอาคารจอดรถ
2562 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2562 กรรมการ
2562 ที่ปรึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2561 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่
2561 ประธานกรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2561 ประธานกรรมการ งานซ่อมบำรุง
2561 ประธานกรรมการ งานสาธารณูปโภค
2561 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2561 ที่ปรึกษา งานศิลป์
2561 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2561 ที่ปรึกษา งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
2561 ที่ปรึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
2561 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2560 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่
2560 ประธานกรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2560 ประธานกรรมการ งานซ่อมบำรุง
2560 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2560 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2560 กรรมการ งานศิลป์
2560 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2560 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2559 กรรมการ งานสอนเสริม
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2559 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่
2559 ประธานกรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2559 ประธานกรรมการ งานซ่อมบำรุง
2559 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2559 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2559 กรรมการ งานศิลป์
2559 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2559 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2558 กรรมการ งานสอนเสริม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2558 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่
2558 ประธานกรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2558 ประธานกรรมการ งานซ่อมบำรุง
2558 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2558 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2558 ที่ปรึกษา งานศิลป์
2558 ที่ปรึกษา งานหอพัก
2558 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2557 กรรมการ งานสอนเสริม
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2557 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่
2557 ประธานกรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2557 ประธานกรรมการ งานซ่อมบำรุง
2557 ประธานกรรมการ งานสาธารณูปโภค
2557 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2557 ประธานกรรมการ งานศิลป์
2557 กรรมการ งานหอพัก
2557 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2556 กรรมการ งานสอนเสริม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2556 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่
2556 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2556 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2556 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2556 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2556 กรรมการ งานศิลป์
2556 ประธานกรรมการ งานหอพัก
2556 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2555 กรรมการ งานสอนเสริม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
2555 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2555 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
2555 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2555 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2555 กรรมการ งานจราจร และ รปภ.
2555 กรรมการ งานศิลป์
2555 กรรมการ งานหอพัก
2555 รองประธานกรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2555 กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่
2554 กรรมการ งานบริหารสถานที่
2554 กรรมการ งานซ่อมบำรุง
2554 ที่ปรึกษา งานเทคนิค
2554 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร
2554 ที่ปรึกษา งานศิลป์
2554 กรรมการ งานสิ่งแวดล้อม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ 10066
2559 หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ 10066
2558 หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ 10066
2557 ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2556 ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2555 ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2555 ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ 0 หนังสือแต่งตั้งของโรงเรียนลงนามโดยผู้อำนวยการ
2554 หัวหน้าแผนกบริการ 0
2553 ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป 0
2552 หัวหน้าฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ 0
2551 หัวหน้าฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ 0
2550 หัวหน้าฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ 0
2549 หัวหน้าฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ 0
2548 หัวหน้าฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ 0
2547 หัวหน้าฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ 0
2546 หัวหน้าฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ 0
2545 ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2541 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2539 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2538 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2537 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 0
2536 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 สิทธิมนุษยชนพื้นฐานกับจรรยาบรรณของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 3.00
2561 หลักธรรมาภิบาลกับการทำงาน หอประชุมหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมองฟอร์ต 14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 3.00
2561 อบรมการประหยัดพลังงาน "อาคารประหยัดพลังงาน" ประเทศสิงคโปร์ 29 ต.ค. 2561 - 29 ต.ค. 2561 3.00
2560 อบรมสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 18 มี.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2560 3.00
2560 การบำบัดน้ำเสีย อุทยานนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 18 มี.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2560 3.00
2560 อบรมสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จ.นครปฐม และอุทยานนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี 07 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 12.00
2560 อบรมเรื่องกรุงเทพฯสีเขียว สำนักงานเขตบางแค กทม. 20 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561 6.00
2560 อบรมการจัดนวัตกรรมโรงเรียนสีเขียว กลุ่มธนบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี 13 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561 6.00
2560 อบรมการก่อสร้างอาคารและอาคารควบคุม สำนักงานโยธาดินแดง 18 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 4.00
2560 อบรมสัมมนาน้ำประปาดื่มได้ ฝ่ายระวังคุณภาพน้ำ ประชาชื่น กทม. 25 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 6.00
2560 อบรมสัมมนาการดับเพลิง หัวข้อ รู้ก่อน ปลอดภัย สำนักงานดับเพลิง เขตหนองแขม กทม. 15 ก.ย. 2560 - 15 ก.ย. 2560 3.00
2559 สัมมนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการต่อยอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน นครปฐม 16 มี.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2560 4.00
2559 อบรมภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี บริษัท ศิลาสากล จำกัด จังหวัดสระบุรี 24 ก.ย. 2559 - 25 ก.ย. 2559 16.00
2559 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบำรุง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 ต.ค. 2559 - 22 ต.ค. 2559 8.00
2559 การบริหารตามหลักธรรมาธิบาลแนวทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต มาร์ตินยิมเนเซี่ยม ชั้น 3 อาคารโกลเด้นจูบิลี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 24.00
2558 จิตวิทยาการดูแลนักเรียน และการปกครองชั้นเรียน โดยวิธีกาทางลูกเสือ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส. ห้องประชุมมงฟอร์ต 15 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558 3.00
2558 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 16 พ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558 3.00
2558 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด 27 ก.ย. 2558 - 27 ก.ย. 2558 6.00
2558 จิตตารมณ์และบรรยากาศการทำงานในโรงเรียนคาทอลิก ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 3.00
2558 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับการทำงาน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1, ห้องเรียน EP1 19 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558 6.00
2558 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 1.30
2558 วางแผนพัฒนาพลังงานภายในโรงเรียน ห้องประชุมท่านผู้อำนวยการ 28 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558 6.00
2558 การอบรมใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานภายในอาคาร การไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร2 01 ธ.ค. 2558 - 01 ธ.ค. 2558 6.00
2558 การอบรมต่อยอด ศูยน์การเรียนรู้ การอนุรักษ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 17 ธ.ค. 2558 - 18 ธ.ค. 2558 6.00
2557 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร เซนต์คาเบียล 20 ก.ย. 2557 - 20 ก.ย. 2557 3.00
2557 คุณธรรมของครู ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 0.00
2557 อบรมระบบประกันคุณภาพภายในให้กลับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์แมรี่ 19 พ.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2556 2.00
2557 อบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2557 อบรมเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 04 ต.ค. 2557 - 04 ต.ค. 2557 3.00
2556 อบรมเชิงปฎิบัติการคิดวิเคาะห์ปลูกจิตสำนึกพลเมืองดื บริษัทนานมืบุ๊คส์ 24 ก.ค. 2556 8.00
2556 ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเปิดภาคเรืยนปืการศึกษา2556การบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาทื่ยั่งยืน โรงเรืยนอัสสัมชัญธนบุรื 13 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556 21.00
2556 การอบรมสัมมนาคระผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี "เทคนิคการบริหารคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" หอประชุมหลุยส์มารีฯ 03 ส.ค. 2556 8.00
2556 อบรมคุณธรรม จริยธรรม "คุณธรรมของครู" ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร1 30 ก.ย. 2556 8.00
2556 จราจร การก่อสร้างสะพานข้ามถนนทางแยก5จุดย่านฝั่งธน สำนักงานเขตุบางแค 04 มิ.ย. 2556 8.00
- สัมมนาบุคลากร ประจำปี2555 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 09 พ.ค. 2556 - 11 พ.ค. 2555 24.00
- การใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม 01 พ.ย. 2555 8.00
- อบรมพัฒนาฝีมือการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตและการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันศัตรูพืช การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 10 พ.ย. 2555 8.00

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 13 ต.ค. 2561 - 13 ต.ค. 2561 6
2561 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ด้านการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า และนำความรู้ที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน จ.เพชรบุรี 16 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 3
2559 การใช้พลังงานทดแทน ค่ายพระราม 6 17 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560 4
2558 การปลูกพืชไฮโดโปรนิกส์และการเลี้ยงดูพันธุ์กล้วยไม้ บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด 26 ก.ย. 2558 - 26 ก.ย. 2558 6
2558 โรงแรมริชม่อน โรงแรมริชม่อน 18 พ.ย. 2558 - 18 พ.ย. 2558 4
2556 โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรื 23 พ.ย. 2556 8
2555 ศึกษาดูงานเรื่องศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน บริษัท บางจากโซล่าเอ็นเนอร์ยี่ 15 ธ.ค. 2555 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี บริษัท ศิลาสากล จำกัด 25 ก.ย. 2559 - 25 ก.ย. 2559 8
2559 การใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบำรุง โรงเรียนอัสสัมชัญูธนบุรี 22 ต.ค. 2559 - 22 ต.ค. 2559 4
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2561 การอบรมหัวข้อ “การนำแผนสู่การปฏิบัติ” โดยมิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 15 พ.ค. 2561 1 ชั่วโมง 30 นาที
2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 3 ก.ค. 2561 2 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 ม.ค. 2556  ผู้ปฎิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีโดยไม่มีการขาดลามาสาย6ปีติดต่อกันตั้งแต่พ.ศ.2549ถึง2555  เกรียติบัตรและเงินรางวัล
2  27 ก.ย. 2558  ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม  เกียรติบัตร
3  30 พ.ย. 2558  เกียรติบัตร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
4  29 ส.ค. 2560  วุฒิบัติ  การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ก.พ. 2551  4 126 21 54 5 ก.พ. 2551 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ,   งานหอพัก,   งานศิลป์,   งานจราจร และ รปภ.,   งานซ่อมบำรุง,   งานสาธารณูปโภค,   งานอาคารสถานที่,   งานสิ่งแวดล้อม,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่,   งานอาคารสถานที่,   งานสิ่งแวดล้อม,   งานซ่อมบำรุง,   งานสาธารณูปโภค,   งานจราจร และ รปภ.,   งานศิลป์,   งานหอพัก,   งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ,   งานอาคารจอดรถ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (20)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหอพัก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศิลป์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจราจร และ รปภ.
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานซ่อมบำรุง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสาธารณูปโภค
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสิ่งแวดล้อม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารสถานที่
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสิ่งแวดล้อม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานซ่อมบำรุง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสาธารณูปโภค
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจราจร และ รปภ.
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศิลป์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหอพัก
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอาคารจอดรถ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (3)
 การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 5 มิ.ย. 2562
 ประมวลภาพทัศนศึกษาพนักงานต่างประเทศ 5 มิ.ย. 2562
 Building : ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ ณ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2561 10 มิ.ย. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา นางสมฤทัย ปานเจริญ 19 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)